1 2 3 4 5 6

---------------------Təsərüfat əməliyyatlarının yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata keçir

səhifə3/6
tarix24.02.2018
ölçüsü0.68 Mb.

165.---------------------Təsərüfat əməliyyatlarının yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata keçir.

A)İlkin nəzarət

B)İllik nəzarət

C)Son nəzarət


D)Gündəlik nəzarət
E)Aylıq nəzarət

166.-----------------icra edilərkən onların səmərəlilik, komplekslilik, qənaətçillik, etibarlılıq kimi prinsipləri nəzərə alınmalıdır.

A)Qaydalar

B)Qanunlar

C)Qərarlar


D)Əkirlər
E)Aktlar

167.-----------------------, digər idarəetmə funksiyalarının tamamlayıcıdır.

A)Təhlil


B)Nəzarət
C)Sintez
D)Əməliyyat
E)Tədbir

168.----------------------.Müəsissə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən nəzarətdir.

A)Cari nəzarət

B)Şəxsi nəzarət
C)Fərdi nəzarət
D)Kollektiv nəzarət
E)Yekun nəzarət

169.----------------------.Bu nəzarət formasında müəsissədə hər hansı bir işi yerinə yetirməmişdən əvvəl bütün fəaliyyət prosesi əvvəlcədən gözdən keçirilir.

A)Son nəzarət

B)İlkin nəzarət
C)Cari nəzarət
D)Yekun nəzarət
E)Dövlət nəzarəti

170. ---------- görə informaasiya prosesində 3 əsas ünsür var: danışan, danışmaq, dinləyici.

A)Teylora

B) Aristotelə
C)Fredmenə

D)Marksa


E)Merkerə

171. Müasir modellərin qarışıq və mürəkkəb olmasına baxmayaraq ------------modelinə əsaslanır.

A)Teylor


B)Aristotelin
C)Frenkin
D)Henrinin
E) Uilsonun

172.Öyrənənin ən gözəl yolu nədir?

A)qəzəl oxumaq

B) kitab oxumaq
C)qəzet oxumaq
D)məlumat oxumaq
E)plakat oxumaq

173.İş dünyasının müvəffəq şəxslərindən kim belə demişdir: İş həyatı qədər maraqlı bir yer yoxdur?

A)Frederik

B)Selfridge

C)Aristitel
D)Uilson
E)Elton-Miyo

174.Menecmentdə Elmi yanaşma ilk dəfə neçənci ildə yaranmışdır?

A)1913- ci il

B)1911- ci il
C)1912- ci il
D)1915- ci il
E)1918- ci il

175.------------ Sadəcə olaraq yalnız əmək proseslərinin səmərəli təşkilini modelini deyil həm də 1-ci növbədə insan davranışı modelini əsas götürmüşdür.

A)Elton Meyo

B)Robert Ouen
C)Frederik
D)Uilson Teylor
E)F.Teylor

176. Qərarın qəbul edilməsi üçün bu və ya digər modelin srçilməsi məsələsinin _____və onun həllinə vaxtdan asılıdlr.

A)növündən


B)adəndan
C)tərkibindən
D)vaxtından
E)səmərəliliyin

177.Rəqabət aparmaq və rəqabətə dözümlülük ilk növbədə marketinq ilə bağlı olduğunda müəssisədə _________ xidməti kifayət qədər səriştəli təşkil edilməlidir

.

A)qiymət


B)Marketinq
C)menecment
D)idarəetmə
E)keyfiyyət

178.Müasir şəraitində istehsalın və əmtəənin layihələndirilməsi prosesində hansı üsullardan istifadə edilir?  1. İstehsal proseslərinin layihələndirilməsi sistemləri

  2. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

  3. Robortlar

  4. Çevik istehsal sistemləri

  5. Avtomatlaşdırılmış anbarlar sistemi

  6. texniki təhlükəsizlik

A)2,3,4,5,6

B) 1,2,3,4,5

C)2,3,4,6

D)1,3,4,6

E)3,4,5,1,6

179.Əmtəənin layihələndirilməsi, istehsal prosesinin təşkili və onun formaları ilə sıx bağlı olduğundan, hər bir əmtəənin layihələndirilməsi fərdi, seriyalı, kütləvi və fasiləsiz proseslərlə___________.

A)Uyğunlaşdırılmalıdlr.

B)Bərabərləşdirilməlidir

C)Dəyişdirilməlidir

D)Sıralanmalıdır

E)Eyniləşdirilməlidir


180.Fərdi layihələr, analoqu olmayan və xüsusi sifarişlə hazırlanan üçündür.

A) Sifarişlər

B)Əmtəələr

C) Məqsədlər

D) Səbəblər

E) Partiyalar


181.Seeriyalı istehsal üçün əmtənin layihələndirilməsi tipik----------əsaslanır.

A)Standartlara

B)Aktlara

C)Normalara

D)Ədədlərə

E)Qeydlərə

182.Əmtənin layihələndirilməsi eyni zamanda istehsal xüsusiyyətlərini -------------- tələb edir.

A)Avtomatlaşdırmağı

B)Dəqiqləşdirirməyi

C) Eyniləşdirməyi

D)Bölüşdürməyi

E)Mexanikləşdirməyi


183.---------dedikdə hər hansı bir fərdi və ya qrupu məqsədə çatmaq üçün öz araxasınca apara bilən şəxs başa düşülür.

A))Liderlik

B) Alimlik

C) Müəllimlik

D) Mühasiblik

E) Müdrilik


184.Liberal rəhbər idarəetmədə və qərar qəbul edilməsində---------etibar edir.

A) Kollektivə

B)İnsanlara

C) Bölməyə

D) İşgüzarlara

E) Ekspertə


185.Rəhbərin sosial-mədəni keyfiyyətlərindən özünə qarşı münasibəti hansılardır.

1.Yüksək iş qabiliyyəti

2.Konkretlilik

3.Şərti tələbkarlıq

4.Məhsuldarlıq

5.İqtisadi xərclər

A) 4,5,1

B)1,2,3


C) 2,3,4

D) 3,4,5


E) 4,5,2

186. Öz sözünü yeridən adam.

A) Başçı


B)Diktator

C) Hakim


D) Hökmdarr

E) Müdir

187.Hakimiyyəti bütövlükdə mənimsəyən rəhbər kimdir?

A) Hakimiyyət

B)Avtoritar

C) Proletar

D) Birokratiya

E) Şəxsi hökmranlıq

188.Ümumi nəticə almaq üçün eyni cinsli göstəriciləri cəmləmək nədir

A)Aqreqasiya

B)Altruizm

C)Alternativ

D) Additiv

E) Müqaisəli


189.-------------- (ingiliscə) behaviorism, behqvior- rəftar, dabranış) –işçilərin aspektlərinin öyrənilməsi, onların istək və maraqlarının aşkar edilməsi barədə

nəzəriyyə.

A)”Neon nəzəriəsi”

B) Bixeviorizm

C) Biokratiya

D) “X” nəzəriyyəsi

E) “X” “X” nəzəriyyəsi


190.------------idarəçiliyin elə formsıdır ki, bu halda idarəetmə qurluşu qanunla, normativlərə standartlara ciddi əməl edilməsinə və eləcədə ixtisaslaşmış əmək bölgüsünə, əməyin obyektiv qiymətləndirilməsinə üstünlük verir.

A))Biokratiya

B) Hakimiyyət

C) Aristokratiya

D) Monarxiya

E) Anarxiya


191.Dövlət və yerli orqanların özünün idarəetmə üçün yönəldilmiş pul vəsaiti fondunun yaranması və xərclənməsi funksiyasını (təmin edən) maliyyələşmə formaası nədir?

A) Kapital

B)Büdcə

C) Pul
D) Gəlir


E) Qızıl

192.Sözlə və ya yazı ilə ifadə olunan informasiya hansıdır.

A)Verbal informasiya

B) İnternet informasiya
C)Telefon informasiya
D) Teleqraf informasiya
E) Görüntülü informasiya

193.---------------məcburi olan zərurətdir və onu dəyişmək olmaz.

A) Qayda


B) Qanun

C) Qərar
D) Əmr


E) Standart

194.----------------müəyyən qədər eyni hadisələrin lahüd təkrarıdır.

A)Qanunauyğunluq

B) Qanunsuzluq
C) Mütanasüblük
D) Bərabərlik
E) Bərabərsizlik

195.------------------iki və daha çox adamın bir məqsəd uğrunda birgə fəaliyyət qurması.

A) Təşkilat

B) Qrup

C) Cəmiyyət


D) Müəsissə
E) Partiya

196.-----------------(Yunanca –hierarchia, hieros-müqəddəs və archc-hakimiyyət). Tamın elementlərini və ya hissələrini yuxarıdan aşağıya qaydasında düzmək.

A)İnformasiya

B) Qəzet
C) Jurnal
D) İnternet
E) Xələrlər

197.------------------iki və daha çox admın arasında informasiya mübadiləsi, infornmasiyanın alınması, saxlanması və ötürülməsini təmin edən texniki-texnoloji proses.

A) Məlumat

B)Kommunikasiya

C) Teleqraf


D) Mətbuat
E) Məlumatı almaq.

198.------------------(lat.conceptio) baxışlar sistemi hadisələrin, proseslərin bu və ya digər formada qvranılması:

A)Konsepsiya

B) Qərar
C) Təsvir
D) Düzəliş
E) Yenilik

199.------------------(lat. Cooperatio-əməkdaşlıq)- əməyin təşkilinin elə formasıdır ki, burada əmək prosesində çoxlu sayda adamlar birlikdə fəaliyyət göstərir.

A) Kooperasiya

B) Səhmdar cəmiyyət
C) Məhdud məhsulliyyətli cəmyyət
D) Birlik
E) Kollektiv

200.Birgə əmək tətbiq edilən sahə: birlik nə adlanır.

A) Kollektiv

B) Krporasiya

C) Koporativ


D) Kolxoz
E) Sovxoz

201.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəsisənin idarə olunması sahəsində fəaliyyət nədir?

A) Menecment

B) Model
C) Münaqişə
D) Misiya
E) İşgüzarlıq

202.İdarəetmədə müəsissənin seçdiyi əsas fəaliyyət istiqaməti, onun başlıca məqsədi.

A) Model


B) Misya
C) Motiv
D) Planunauyğunluq
E) Prensp

203. Realığın qeyri-real (riyazi, qrafik, sxematik və s) və sadələşdirilmiş (görünə bilən və ya qavranıla bilən) təsviri.

A) Model


B) Misya
C) Motiv
D) Proyekt
E) Layihə

204.---------------.elə qanunauyğunluqdur ki, o, qanun həddinə qatmağa layiqdir, amma qanun deyildir və əgər lazım olarsa onda müxtəlif dəyişikliklər etmək mümkündür.

A) Planauyğunluq

B)Prensip

C) Plan
D) Proekt


E) Texnologiya

205. Mövcud olmayan, lakin əldə edilməsi mümkün hesab edilən nəticələrin qabaqcadan xəbər verilməsi.

A) Layihələndirmə

B) Proqnozlaşdırma

C) Planlaşdırma


D) Mərkəzləşdirmə
E) Planauyğunluq

206.---------------------uzun müddətli planlaşdırma: uzaqgörmə.

A) Strategiya

B) Struktur
C) Standart
D) Planlaşdırma
E) Sistem

207. İdarəetmə sahəsində firmanın gələcək məqsədləri, imkanları və şansları aarasında uyğunluğun yaradılması və saxlanılması üçün maddi, maliyyə və kadr potensialının müəyyən edilməsi.

A)Strateji planlaşdırma

B) Maliyyələşşdirmə
C) Subsidiya
D) Dotasiya
E) Kreditləşmə

208.---------------Qısa müddətli strategiya strategiyanın həyata keçirilməsinə

xidmət edən qısa müddətli tədbirlər.

A) Prensip

B) Taktika

C) Texnologiya


D) Sistem
E) Maliyyə

209.--------------.(lat.esolutio-geniş açmaq) – dəyişmə prosesi; tədrici inkişaf.

A) Təkamül

B) Tənəzül
C) Təkan
D) Sıcrayış
E) İnkişaf

210. ---------------(menecmentdə) idarəetmə fəaliyyətinin xüsusi növü, əmək bölgüsünün təzahür forması.

A) Misya


B) Funksiya

C) Mahiyyət


D) Məna
E) Fikir

211.--------------(lat.ethica, yunanca ethos) –insanın, ictimai sinifin, ictimai və ya peşə qrupu üzvlərinin mənəvi davranış normaları sistemidir.

A) Məna


B)Etika

C) Məqsəd


D) Funksiya
E) Təlim

212. MM-in qəbul etdiyi qanunlar qəbul edildiyi gündən neçə gün müddətinə imzalanmaq üçün Respublika Prezidentinə göndərilir?

A)14 gün müddətinə

B)9 gün müddətinə

C)5 gün müddətinə

D)1 ay müddətinə

E)3 ay müddətinə


213.Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti hansı orqana tabedir?

A)Azərbaycan Respublikası Prezidentinə

B) Milli təhlükəsizlik Nazirliyinə

C) Milli Məclisə

D) Daxili İşlər Nazirliyinə

E) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

.


214.Müəyyən edilmə prinsiplərinə görə dövlət idarəetməsi və özünüidarəetmə regionları neçə qrupa bölünür?

A)İnzibati vilayət rayon, şəhər

B)3 qrupa bölünür: Muxtar respublika, vilayət, milli mahal

C)2 inzibati vilayət və inzibati ölkələr

D)2 qrupa bölünür: milli dövlət regionları və inzibati ərazi vahidləri

E)Respublika daxili iqtisadi rayonlar

215. Özünü idarəetmə nə vaxt mümkün olur?

A)Hər bir əmək kollektivi və hər bir işçi özünü mülkiyyət subyekti kimi reallaşdırmaq hüququna malik olduqda

B)Vətəndaşların fəaliyyəti təşkil edildikdə

C)Yerli əhəmiyyətli məsələləri insanlar özləri həll etdikdə

D)Yerli əhalinin mənafeyi naminə dövlət

E)Normativ hüquqi aktlar hazır olduqda


216. İdarəetmə metodu nədir?

A)İdarə olunan obyektlərin mənafeyini müdafiə etməkdir

B)İdarəedən subyektləri idarəedən obyektə qarşılıqlı təsir üsulları və vasitələrinin məcmusudur

C)Təşkilatların özünü maliyyələşdirməsidir

D)Dövlət qurumları ilə obyektlər arasındakı əlaqədir

E)Obyektlə subyekt qarşılıqlı əlaqədir


217. Təşkilati inzibati metod öz mahiyyətinə görə nəyə yönəlir?

A)Təşkilatı münasibətlərin yaranmasına

B)Ölkənin iqtisadi inkişafına

C)İctimai münasibətlərin formalaşmasına

D)Təşkiletmə funksiyasının yerinə yetirilməsinə

E)Mövcud quruluşun iqtisadi və ictimai münasibətlər sisteminin formalaşması və inkişafının təmin edilməsi


218.

İdarəetmənin sosial-psixoloji metodu nəyi tələb edir?

A)İdarəetmə vasitələrindən istifadə etməyi bacaranların kollektivin başında durmasını

B)Kollektivin başında idarəetməni bacaran insanlar dursunlar

C)İnsanların davranış səviyyəsinə rəhbərlik etməyi bacaran

D)Kollektivin başında çevik, kollektiv daxili əhval ruhiyyəni, münasibətləri, duyan insanlar dursunlar

E)İnsanların fəaliyyətinə təsir göstərmək


219.Dövlət qeydiyyatını həyata keçirən Ədliyyə Nazirliyi hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması barədə onlara qeydiyyat sənədləri ilə birlikdə daha hansı sənədləri verməlidir?

A)Protokoldan çıxarış verməlidir

B)Qəbz verməlidir

C)Həmin sənədlərin verilməsi tarixini əks etdirən arayış verməlidir

D)Heç nə verməli deyil

E)Anket verməlidir


220.

Yerli İcra hakimiyyətinin maliyyə mənbəyi nədən ibarətdir?

A)Subsidiyalardan

B)kreditlərdən, və digər mənbələrdən əldə edilmiş vəsaitlərdən

C)Kreditlərdən

D)Dövlət büdcəsindən ayırmalardan və qeyri büdcə vəsaitindən alınan

E)Qeyri büdcə vəsaitlərindən


221. İdarə edən sistemin idarə olunanla uyğunluğunun təmin edilməsi hansı

idarəetmə qanununa uyğundur?

A) İdarəedən və idarəolunan sistemin nisbəti qanunu

B)Sistemin idarə edilməsi qanunu

C)Mərkəzləşdirmənin optimal nisbəti qanunu

D)İdarəetmə qanunlarının obyektivliyi

E)İdarəetmənin mütanasüb qanunu


222. İdarəedən sistemin əsaslandığı rəhbər ideyalar qaydalar, əsas müddəalar və davranış normaları dedikdə nə başa düşülür?

A)İdarəetmə strukturu

B)İdarəetmə prinsipi

C)İdarəetmə mexanizmi

D)İdarəetmə sistemlilik

E)İdarəetmə obyektivliyi


223. İdarəetmə orqanları, idarəetmə kadrları, texniki idarəetmə vasitələri nə sayılır?

A)İdarəetmə subyekti

B)İdarəetmə sturukturu

C)İdarəetmə prinsipi

D) İdarəetmə sistemi

E) İdarəetmə aktuallığı


224. İdarəetmənin hansı prinsipi aparıcı prinsipdir?

A)Müəyyənlik

B)Sistemlilik

C) Ahəngdarlıq

D)Fasiləsizlik

E) Mütənasüblük


225.Qabaqcıl təcrübənin və yeniliklərin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi, sosial həvəsləndirmə, kollektivin həvəsləndirilməsinə təsir edən hansı metoddur?

A)Siyasi təsir metodları

B)Sosial təsir metodları

C) Psxoloji təsir metodları

D) Ümumi təsir metodları

E)Xarakterik təsir metodları


226.İdarəetmədə situasiyalı yanaşma nədir?

A)Təşkilati qurluşu tərtib etmək

B)Təşkilati qurluşu müəyyənləşdirmək

C)Təşkilati qurluşu əlaqələndirmək

D)Təşkilati qurluşu sərtləndirmək

E)Təşkilati qurluşu nizamlamaq


227. İdarəetmə metodu dedikdə “ metod ” sözü yunan sözü olan “ methodos ” kəl-məsindən götürülmüşdür. Bu sözün hərfi mənası nə deməkdir?

A)Hər bir işi yerinə yetirmək

B)Hə hansı bir məqsədə çatmaq

C)Hər bir işi görmək

D)Müəyyən bir iş üçün fikirkəşmək

E)Müəyyən bir məlumat


228. İdarəetmə bir qrup insanı və maddi varlıqlardan sərbəst istifadə etməni tələb edir. Bunlardan hansı əsas şətr kimi qəbul edilir?

A)Maddi varlıq

B)İnsan faktoru

C)Canlı varlıq

D)İnsan və madi varlıq

E)Heyvan mənşələri varlıq


229. Cəmiyyətdə kortəbii və qüsurlu idarəetmə formaları mövcuddur. Kortəbii idarəetmənin əsas xüsusiyyəti nədir?

A)Kollektivinrəyini tələb edir

B)İnsanların müdaxiləsini tələb etmir

C)İnsanların müdaxiləsini tələb edir

D)Tək – tək insanların tələb edir

E)Bir qrup insanların tələb edir


230. İdarəetmə qərarları rəsmi formalaşmış idarəçiliyin nəyidir?

A)Dandartıdır

B)Akıdır

C) Ənədidir

D)Məlumatıdır

E)Vəsiqəsidir


231.İdarəetmə qərarların az xərclə yüksək nəticələr əldə etməyə xidmət etməsi, qərarların optimal iqtisadi, istehsal və sosial meyarlara uyğun gəlməsi nədir?

A)Qərarların optimallığı

B)Qərarların məqsədəuyğunluğu

C)Qərarların kəmiyyət keyfiyyət uyğunluğu

D)Qərarların elmi cəhətdən əsaslandırılması

E)Qərarların sistemliliyi


232. Problemlərin meydana cıxması və həlli situasiya ilə bağlıdır. Situasiyanın qiymətləndirilməsi nədir?

A)Qərarların qəbul edilməsinin son nöqtəsi

B)Qərarların qəbul edilməsinin çıxış nöqtəsi

C)Qərarların qəbul edilməsinin 1-ci hissəsi

D)Qərarların qəbul edilməsinin 2-ci hissəsi

E)Qərarların qəbul edilməsinin mərkəzi nöqtəsi


233. İdarəetmə qərarlarının duzgün dərk edilməsi və onun xüsusiyyətlərinin hər-tərəfli öyrənilməsi nəyi tələb edir?

A)Qərarlara kortəbii yanaşmağı

B)Qərarlara aspektli yanaşmağı

C)Qərarlara duzgun yanaşmağı

D)Qərarlara məqsədə uygun yanaşmağı

E)Qərarlara sistemli yanaşmağı


234. Planlaşdırma yalnız operativ məsələlərin həllini deyil başqa hansı məzələlərin həllini yerinə yetirir?

A)Rüblük məsələləri

B)Perspektiv məsələləri

C)Cari məsələləri

D)Aylıq məsələləri

E)Gündəlik məsələləri

235. İdarəetmə aparatı işçilərinin ösünü və başqalarını nəzərdə tutulmuş bu və ya digər işi yerinə yetirməyə təhlik etməsi idarəetmənin hansı funksiyadır?

A)Nəzarət

B)Motivasiya

C)Təşkil etmə

D)Tənzimləmə

E)Planlaşdırma


236. İstehsalın nəzərdə tutulmuş səviyyədə saxlanmasının təmin edilməsi hansı fun-ksiyanı əhatə edir?

A)Nəzarət etmə funksiyası

B)Tənzimləmə funksiyası

C)Təşkil etmə funksiyası

D)Planlaşdırma funksiyası

E)Mərkəzləşdirmə funksiyası


237. İstehsal fəaliyyətində yekun məlumatların yığılması və təhlil müəsisəsinin gələcək normal fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən hansı funksiyasıdır?

A)Uçot funksiyası

B)Nəzarət funksiyası

C)Planlaşdırma funksiyası

D)Sosial pisxoloji funksiyası

E)Tənzimləmə funksiyası


238. İqtisadi inkişafın müxtəlif sahələrinin proqramlaşdırılmasında hansı uçot növü-nün əhəmiyyəti vardır?

A)İqtisadi təhlil uçot

B)Statistik uçotu

C)Mühasibat uçotu

D)Riyazi – statistik uçotu

E)Maliyyə uçotu


239. İdarəetmənin hansı təsir formasını onun təşkilati formasına aid etmək olar?

A)İdarəetmə qərarlar, qanunları, növləri

B)İstənilən idarəetmə məlumatları üsul və əlamətlər

C)İdarəetmə təşkilati qurluşu, aparatı

D)İdarəetmə növləri, prensipləri

E)İdarəetmə funksiyaları, metodlar


240.

İqtisadiyyatın prioritet sahlırinin seçilməsi və onların inkişaf etdirilməsi dövlətin hansı siyasətinin əsasını təşkil edir?

A)Sosial siyasəti

B)Sturuktur siyasəti

C)Maliyyə siyasəti

D)Təşkilati – funksiyonal sturuktur

E)Vergi siyasəti


241. İqtisadi və sosial proqnozlaşmanın modilləri hansı yanaşmanı tələb edir?

A)Kompleks yanaşma

B)Sistemli yanaşma

C)Planlı yanaşma

D)Funksional yanaşma

E)Sturuktur yanaşma


242.

Cəmiyyətin daxili həyatının idarə edilməsi üzrə dövlətin fəaliyyət istiqamətlə-rini özündə əks edilən hansı funksiyadır?

A)Daxili funksiya

B)İqtisadi funksiya

C)Sosial funksiya

D)Xarici funksiya

E)Qanunculuğun qorunması funksiyası


243. Dövlət tərəfindən qəbu edilmiş qanunvericilik aktlarının cəmiyyət üzvləri tərəfindən dəqiq və tam icrasını təmin etmək hansı funksiyalarla bağlıdır?

A)Dövləti qanunçuluğunun qorunması ilə bağlı funksiya

B)Maliyyə sistemi ilə bağlı nəzarət funksiyası

C)Dövlətin xarici funksiyası

D)İqtisadi tənzimləmə funksiyası

E)Vergi sisteminin tənzimlənməsi funksiyası


244.Dövlətin daxili siyasətində mühüm yer tutan və onun tərkib hissəsi sayılan hansı siyasətdir?

A)Təhsil siyasəti

B)Sosial siyasət

C)Vergi siyasəti

D)Səhiyyə siyasəti

E)Maliyyə siyasəti


245. Təsərrüfatın idaəredilməsində hakimiyyətçilik səviyyəli təsir etmək hansı vasitələrlə həyata keçitilir?

A)İnandırma metodu

B)Normativ sərəncam metodları

C)Məcbur etmə metodu

D)Bir başa təsir göstərmək

E)Dolayı təsir göstərmək


246. İdarəetmə məhsulsun keyfiyyəti, inun standarta uyğunluğu qaydaları, ümumi texniki qaydalar və məhsulun realizə qaydaları hansı normativlərə aiddir?

A)Texniki normativlərə

B)Təşkilati normativlərə

C)Hüquqi normativlərə

D)Standart normativlərə

E)Əmək normativlərə


247. İdarəetmədə ən başlica məqsəd və vəzifə nədir?

A)Müəyyən problemləri həll etmək

B)Obyektiv imkanlardan istifadə olunmasını təmin etmək

C)Əmək fəıaliyyəti təmin etmək

D)Bütün məsələlərə obyektiv yanaşma

E)Əmək mresurslarındanistifadə etmək


248. Azərbaycan şəraitində proqnozları, strateji plan və məqsədli proqramları hansı dövlət orqanları və ya təşkilatlar işləyib hazırlayır?

1. İqtisadi inkişaf nazirliyi,

2. Maliyyə nazirliyi,

3. Mərkəzi bank,

4. Dövlət Statistika Komitəsi,

5. Gömrük Komitəsi,

6. Vergi Nazirliyi,

7. İcra Hakimiyyət Orqanları və müvafiq elmi təşkilatlar.

A)1, 2, 3, 5, 6, 7

B)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C)1, 2, 3, 4, 7

D)1, 2, 3, 4, 5, 7

E)2, 3, 4, 7

249. Dövlət maliyyə nəzarətini kimlər həyata keçirir:

1. Hesablama palatası,

2. Mərkəzi bank,

3.Maliyyə nazirliyi,

4. Vergilər nazirliyi,

5. Dövlət gömrük komitəsi,

6. İcra hakimiyyətinin nəzarət təftiş yoxlama orqanları.

A)1,2,3,4

B)2,3,4,5

C)1,2,3,4,5,6

D)1,3,4,5,6

E)2, 3, 4, 5, 6


250. Dövlət idarəetmə prosesinin əsasını nə təşkil edir?

A)İdarəetmə məqsədlərinin müəyyən edilməsi,

B)İdarəetmənin təşkilati strukturunun formalaşması,

C)Planlaşdırma, tənzimləmə və icraya nəzarət təşkil edir.

D)Hamısı qanunçuluğun təmini

E) Ekolojiya sahəsində dövlətin funksiyası

251.Dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində İndiqativ planlaşdırma ............... xarakteri daşıyır.

A)direktiv

B)nəzarət

C) məsləhət

D) əlaqələndirmə

E

)

məcburi


252.

.......... məqsədlər - cəmiyyətin əminamanlıq şəraitində, siyasi cəhətdən sabitlik şəraitində inkişafını təmin etmək.

A)Təşkilati

B)Ictimai-siyasi

C)Sosial

D)İqtisadi

E)İstehsal xarakterli

.

253. İdarəetmə modellərini seçin.

1. Azad sahibkarlıq modeli

2. Qərbi – Avropa modeli

3. Çin, Yapon modeli

4. Skandinaviya modeli

5. Sosial yönümlü təsərrüfatçılıq modeli

A)1,2,3

B)2,3,4


C)1,3,4,5

D) 1,2,3,4,5

E) 2,3,4,5


:

user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


-----elnsnl-kmil-5.html

-----elnsnl-kmil.html

-----evropejskaya.html

-----hac--h--yilmaz-ek.html

-----hli-snn-vl-cmaat.html