©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : . . ]  : [ 1629 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

..

]

 :[

1629.

vay t edilir ki, B ra  demi dir: “Do rudanm  siz M kk nin f thini z r

hesab edirsiniz?! M kk nin f thi, do rudan da, bir z rdir. Lakin biz Hu-

deybiy  günü olan Ridvan bey tini  sl z r hesab edirdik.  (H min gün) biz

Pey mb rl

 birlikd  min dörd yüz n r idik. Hudeybiy  bir su quyusu

idi. Biz onun içind ki suyu ax r damlas na kimi ç xartm

q. Bu x


r Pey-

mb

  yeti dikd   o,  quyunun  yan na  g lib  onun  k nar nda  oturdu  vbir qab su g tizdirib d st maz ald , sonra a

 yaxalad  v  dua etdi. Bun-

1

zl etm k,  slind , in, v zif

n götürm k, ç xarmaq dem kdir. Lakin h disd zl etm k deyil-

dikd , cinsi  laq snas nda ki i toxumalar n bil kd n qad n r hmin  dü

sinin qar

 almaq

rd  tutulur.  shab r bel  etm k ist yirdil r ki, k nizl r onlardan hamil  qalmas nlar.2

 Y ni “siz ist

niz d  nütf nin qad n b tnin  dü

sin ng l ola bilm zsiniz v

r Allah ist

,

onu yaradacaqd r”.3

 “ l-F th” sur si, 18.641

dan sonra qabdak  suyu quyuya bo altd . Biz az bir müdd t quyunun suyu-

na d ym dik. Sonra quyu biz  o q

r su verdi ki, bu, h m özümüz , h m

 heyvanlar

za b s el di.” ( l-Buxari, 4150)-

:

:»

«

 ..

]

 :[

1630. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, Hudeybiy  günü Pey mb r  biz

demi dir: “Siz yer sakinl rinin  n xeyirlil risiniz.” (O gün) bizim say

z

min dörd yüz n r idi. r indi gözl rim görs ydi, o a ac n yerini siz

göst rdim.” ( l-Buxari, 4154)-

.

] :

[

1631.

vay t edilir ki, a ac alt nda bey t etmi shab rd n olmu  Suveyd ibn

Nom n  demi dir: “Pey mb

 v  onun  shab rin  s q g tirdil r

 onlar onu yedil r.” ( l-Buxari, 4175)-

 .

 .:

»

:[

!

"#

$

%Z

.

] :

[

1632. 

Öm r ibn X ttabdan  r vay t edilir ki, (bir d ) o, Pey mb rl

 birlikd

gec  s rd  olark n ondan bir  ey haqq nda soru mu , Pey mb r  is  ona

cavab verm mi di. Sonra o (yen ) soru mu , Pey mb r  is  ona cavab

verm mi di. O bir daha soru mu , Pey mb r  is  ona cavab verm mi di.

Sonra Öm r ibn X ttab (öz-özün ) demi di: “Anan vay na otursun, ay Öm r!

n Pey mb


 üç k  sual verdin, heç birin  d  ondan cavab almad n.”

Öm r dedi: “M n d

mi sürüb müs lmanlar n önün  keçdim v  bar m-

 ay  nazil olaca ndan qorxdum. Az keçm

n bir n rin m ni s sl yib

ça rd


 e itdim v  (öz-özüm ) dedim: “(Ax , demi dim ki,) bar md  ay

nazil olaca ndan qorxuram.” M n Pey mb rin  yan na g lib ona salam

verdim. O buyurdu: “Bu gec  m

 el  bir sur  nazil oldu ki, o m nim üçün

üstünd  gün  do an h r bir  eyd n daha  zizdir.” Sonra (bu sur ni) oxudu:

“H qiq n, Biz s ayd n bir zr b etdik ki,...”1

 ( l-Buxari, 4177)-

1

 “ l-F th” sur si.hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

642

 .

:»

«

 . .

:

»«.

]

 :-

[

1633.

vay t edilir ki, Misv r ibn M xr

 v  M rvan ibn H

m

 bir-birininvay tini tamamlayaraq demi r: “Hudeybiy  s rind  Pey mb r

mind n yuxar shab si il  birlikd  yola dü mü dü. O gedib zül-Hüleyf

çatd qda qurbanl q heyvanlar n boynuna ip ba lad  v  onlara ni an qoy-

du, özü d  ümr  niyy ti il  ihrama girdi v  xuza lil rd n olan k fiyyatç -

 (ir li) gönd rdi. Sonra Pey mb r  yola dü dü v

tat quyusuna g lib

çatanad k yoluna davam etdi. (Bu vaxt) k fiyyatç  onun yan na g lib de-

di: “Qurey lil r s

 qar  adam toplay blar. Onlar h

il ri d  s

 qar

toplay blar. Onlar s qar  vuru acaq, s ni K

 buraxmayacaq v  s

mane olacaqlar.” Pey mb r  buyurdu: “M

 m sl


t verin, ey insanlar!

 deyirsiniz, biz  K

 yax nla ma a mane olan bu adamlar n ail rini

 u aqlar ni q rma a d

rmi? 

r onlar bizim üstümüz  g lirl rs , Qüd-tli v  Böyük Allah mü rikl rin (üstün  gönd rdiyimiz) k fiyyatç  onlar-

dan gizl


r,  ks t qdird  is  biz onlara aman verm rik.”  bu B kr dedi:

“Ey Allah n elçisi! Ax , s n (müq dd s) Evi ziyar t etm k m qs dil  yola

xm san, n  bir kims ni öldürm k, n  d  bir kims  il  vuru maq ist yin ol-

may b. Odur ki, yoluna davam et. Kim biz  K

 getm

 mane olarsa,onunla vuru ar q.” Pey mb r  buyurdu: “Allah n ad  il  yolunuza davam

edin!” ( l-Buxari, 4178-4179)-

:

--

.

] :

[

1634.

vay t edilir ki, Nafi demi dir: “ nsanlar deyirl r ki, (Abdullah) ibn Öm r

Öm rd n qabaq müs lman olmu dur. (Lakin) bu bel  deyil. Hudeybiy  gü-

nü Öm r Abdullah nsardan olan bir n rin yan nda saxlad  öz at n

dal nca gönd rdi ki, onu minib döyü  qat ls n. H min vaxt ( shab r) a ac

alt nda Pey mb

  bey t  edirdil r,  Öm rin  is   bundan  x

ri  yox  idi.

Abdullah bey t etdikd n sonra at n dal nca gedib onu Öm rin yan na g tir-

di. Bu vaxt Öm r döyü  haz rla rd . Abdullah ona ( shab rin) a ac alt n-

da Pey mb

 bey t etdikl rini x

r verdi. Bundan sonra Öm r gedib

Pey mb

 bey t etdi. Abdullah da onun yan nda idi. El  buna gör  dcamaat  deyir  ki,  (Abdullah)  ibn  Öm r  Öm rd n  qabaq  müs lman  olmu -

dur.” ( l-Buxari, 4186)643

-

.

] :

[

1635.

vay t edilir ki, Abdullah ibn  bu  uf

 demi dir: “Pey mb r  ümr

ziyar tini yerin  yetir rk n

1

  biz  onun  yan nda  idik.  O,  t vaf  etdi,  biz  donunla birlikd  t vaf etdik, o, namaz q ld , biz d  onunla b rab r namaz q l-

q, o, S fa v  M rv  da lar  aras nda s y etdi. (Ziyar t  snas nda) biz onu

kk lil rd n qoruyurduq ki, kims  ona x r toxundura bilm sin.” ( l-Bu-

xari, 4188)22-ci f sil. Zatul-Qd döyü ü - :-

:

--

 .

--

:

 .:

:

  .:

»

« .

.

] :

[

1636.

vay t edilir ki, S

 ibn  kva  demi dir: “(Bir d ) h  sübh namaz -

n azan  verilm mi

n  vv l m n (M din

n) yola ç xd m. Pey mb rin

sa mal d


ri (ad n) zu Q

d deyil n yerd  otlayard . (Yolda) m n Ab-

dur-R hman ibn Aufun köl sin  rast g ldim. O dedi: “Pey mb rin  sa -

mal d


rini apar blar.” M n: “Kim apar b?”– dey  soru dum. Dedi: “ -

fanl lar.” M n (o d qiq ) üç d  uca s sl : “Köm

 g lin!”– dey  q

b

dinkil ri x

rdar etdim. Sonra heç yana dönm

n (at

 dördnalaçap b) 

fanl lara çatd m v  gördüm ki, onlar, quyudan su içirl r. M n

rhal onlar  ox at in  tutdum v  ox ata-ata bu sözl ri oxudum:

kvan n o luyam m n,

Ölüm günüdür bu gün.

n bu sözl ri dey -dey  onlardan n inki Pey mb rin  sa mal d

-

rini, (h tta  lav  olaraq) otuz bürünc k d  götürdüm. Pey mb rsha-

ri il  birlikd  (ora) g ldikd  m n dedim: “Ey Allah n pey mb ri, bu

adamlar susam lar, m n onlara su içm

 imkan verm yib ba lar n üstü-

nü ald m. (M sl

tdirs ,) indi onlar n dal nca adam gönd r.” Pey mb r

buyurdu:  “Ey   kvan n  o lu,  s n  onlar   üst din.  ( ndi  is )  mülayim  dav-

ran.” Sonra biz geri qay td q. M din

k m n d

nin üstünd , Pey m-rin  t rkind  getdim.” ( l-Buxari, 4194)

1

 H disd  Pey mb rin  hicr tin 7-ci ilind  zilq ay nda yerin  yetirdiyi ümr  n rd  tutulur.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

644

23-cü f sil. Xeyb r döyü ü - :-

:

 .:

:

»«

 .

 .:

»

« .

 .

:»

«

 . .

»

« .

 .

:»

«

 .:

»

« .

:

»«

 .

 .:

»

--

«

 .]

 :

[1637.

vay t edilir ki, S

 ibn  kva  demi dir: “(Bir d ) biz (M din

n)

Xeyb  yola dü dük v  gec  ik n  shab rd n biri Amir  dedi: “Ey Amir,lk  bizim üçün öz  eirl rind n n  is  oxuyasan!” Amir (tan nm ) bir  air

idi. (Bu xahi

n) sonra o, miniyind n yer  enib ritml

1

  bu  sözl ri  oxuma aba lad :

Olmasayd n, ey Allah, düz yola g lm zdik biz,

 s

 ver rdik, n  namaz q lard q biz.

Qurban olar q S , ba la s hvimizi,n görüns  biz , sabit et q mmizi.

ndis  bir t skinlik, Özün nazil et biz ,

Haqqa ça lsaq  r, qaçmaq yara maz biz ,

Onlar “ mdad!” dey k, xitab edirl r biz .

Allah n elçisi  soru du: “(Heyvanlar ) qovan bu (adam) kimdir?” ( sha-

r): “Amir ibn  kvad r”– dey  cavab verdil r. Pey mb r  dedi: “Allah

ona r hm etsin!” Orada olanlardan biri dedi: “(Onun  hid olmas ) vacib ol-

du, ey Allah n pey mb ri!” N  olayd , biz s nin say nd  ondan faydala-

nard q. Sonra Biz Xeyb  getdik v  xeyb rlil ri mühasir

 ald q. Çox keç-

n biz  b rk acl q üz verdi, (lakin) sonra Uca Allah biz  onlar n üz rin-

 z r çald rd . Xeyb rlil rin üz rind  z r çal nan günün ax am  ( sha-

r) çoxlu tonqallar qalad lar. Pey mb r  soru du: “Bu n  tonqallard r?

Onlar  n  üçün yand rm

z?” ( shab r) dedil r: “ t (bi irm k) üçün.”

Pey mb r  soru du: “Hans t?” Onlar dedil r: “Ev e yinin  ti.” Pey-

1

 Ritm – s s, nitq v  s. ünsürl rinin t krarlanmas nda mü yy n ard ll q, müntmlik,

645

mb r  buyurdu: “Bi irdiyinizi (yer ) bo ald n, qazanlar  da s nd n!” Bir

r dedi: “Ya R sulullah, yem yi bo ald b qazanlar  yusaq nec ?” (Pey-

mb r ) dedi: “El  d  olar.”

(Döyü  ba lad qda)  sg rl r s f-s f düzülmü dül r. Amirin q nc  q sa

idi. Amir öz q nc yla bir y hudinin aya ndan vurmaq ist dikd  q nc n ti-

si qay b Amirin diz qapa

 k sdi v  bu (yaradan da) o, öldü. Biz (M -

din

) qay td qda Pey mb r  m nim (krli oldu umu) gördü v lim-

n tutub dedi: “N  olub s

?” M n ona dedim: “Atam-anam s

 qurban.


zil ri iddia edirl r ki, Amirin 

ll ri puç olmu dur.

1

” Pey mb rdedi: “Bunu dey n yalan söyl mi dir. Çünki o, ikiqat savab qazand . – Bunu

dey nd  o, iki barma

 bir-birin  birl dirdi. – H qiq n d , o, (haqq u -

runda) mübariz  aparan bir mücahid idi. 

bl rd n onun kimi (f dakarl q)

göst


n azd r.” ( l-Buxari, 4196)

-

:

»«.

]

 :[

1638.

s  r vay t etmi dir ki, Pey mb r  Xeyb

 gec  vaxt  g lib çatd . O,

(h r hans ) bir qövmün ya ad  yer  gec  vaxt  g lib çatsayd , s

k on-

lar n üstün  hücum etm zdi2

. S


r aç ld qda y hudil r bell rini v  z n-

bill rini götürüb bay ra ç xd lar. Onlar Pey mb ri  gör nd  dedil r: “Valla-

hi, (bu,) Muh mm ddir! Vallahi, (bu,) Muh mm d v  onun be liyidir

3

”.Pey mb r  dedi: “Xeyb r da ld ! H qiq n, biz (fasiq) qövmün yurduna

daxil olduqda, qorxudulanlar n sabah  nec  d  pis olar!” ( l-Buxari, 4197)-

:

- .

:

»«

 .

:»

«

 . .

:

»«

 .

.:

»

«.]

 :

[1639.

vay t edilir ki,  bu Musa  l- ari  demi dir: “Pey mb r  Xeyb

yürü  etdikd  (yaxud o istiqam  getdikd ) v  insanlar (h r hans  bir) vadi-

 yax nla qda uca s sl  t kbir g tirib dey rdil r: “Allahu  kb r, Allahu

kb r, l  ilah  ill llah.” Pey mb r  buyurdu: “Özünüz  yaz

z g lsin!

Ax , siz kar v  uzaqda olan (bir tanr ) ça rm rs z. H qiq n, O, E id n-

dir, Yax nd r v  O, (h mi ) sizinl dir.” H min vaxt m n Pey mb rin  d -

sinin arxa t find  idim. O m nim: “L  h ul  v  l  quvv  ill  bill h

4

”–1

 B zil ri güman edirdil r ki, Amir  özünü öldürmü  v  bununla da 

ll rini puç etmi dir.

2

 Pey mb r  sübh namaz n vaxt  gözlrdi v

r azan s si e id

k onlara hücum

etm zdi.


3

 Burada “be lik” deyildikd  müs lman ordusunun be  d st

n – sa  v  sol cinahda, habel  önd ,

arxada v  ortada mövqe tutmu  d st rd n ibar t oldu u n

rd  tutulur.

4

 Qüdr t v  güc yaln z Allaha m xsusdur!hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

646

dediyimi  e itdi  v   m  bel   buyurdu:  “Ey  Abdullah  ibn  Qeys!”  Dedim:

“Hüzurundayam, ya R sulullah!” Dedi: “C nn t x zin rind n say lan bir

lm ni

1

 s öyr dimmi?” Dedim: “B li, ya R sulullah, atam-anam s

qurban!” Pey mb r  buyurdu: “L  h ul  v  l  quvv  ill  bill h!” ( l-Bu-

xari, 4205)

-

 .

:»

«

 . .

-

-:

»

« .

 .

 .:

»

«. :

:

»«.

]

 :-

[

1640.

hl ibn S d  s-Saidi  r vay t edir ki, (yürü rin birind ) Pey mb r  (v

onun  shab ri) mü rikl rl  üz-üz  g lib döyü

 ba lad lar. (Bir müd-

td n sonra) Pey mb r  öz dü rg sin , mü rikl r d  öz dü rg rin

kildil r. Pey mb rin

shab ri aras nda el  birisi var idi ki, (döyü

)

heç bir fürs ti  ld n verm mi , çatd  h r k si q ncdan keçirib q tl  yetir-mi di. (B zil ri) dedil r: “Bu gün bizim heç birimiz filank s kimi döyü

-

di.” Pey mb r  buyurdu: “(Filank) g linc , o, C

nn m  hlind ndir!”

shab rd n  biri:  “Bu  gün  m n  onu  izl

m”–  dedi  v   onun  dal nca

dü dü. Adam h r dayand qda,  shab  onunla b rab r dayanar, tez-tez get-

dikd  is  (ona çatma a) t

rdi. Sonra h min adam ölümcül yaraland  v

can  ( zab- ziyy td n) qurtars n dey  q nc n q bz sini yer  dayad , ti-

sini d  sin sin  dir di, sonra da özünü q nc n üstün  y xd . (Bu hadis -

n sonra)  shab  Pey mb rin  yan na g lib dedi: “M n  ahidlik edir m

ki, s n Allah n Elçisis n!” Pey mb r  soru du: “N  olub ki?” ( shab ) de-

di: “Bayaq s n bir adam n C

nn m  hlind n oldu unu söyl din v  bu, ha-

 heyr  sald . Onda m n (öz-özüm ): “M n onun bar sind  siz  (bir

r) g tir

m”– dedim v  h min adam  izl

 ba lad m. Bu  snada

min adam ölümcül yaraland  v  can  ( zab- ziyy td n) tez qurtarmaq

üçün q nc n q bz sini yer  dayad , tiy sini d  sin sin  dir di, sonra da

özünü q nc n üstün  y xaraq can na q sd etdi.” Bunu e id nd  Pey m-

1

 Burada Pey mb rin  cüml k lm  dem si qeyri-adi bir  ey deyildir. Bel  ki, 

bc  bir v  ya

bundan da art q cüml

 “k lm ” v  ya “söz” dem k olar. Uca Allah buyurur: 

“N hay t, onlardan biri- ölüm g ldiyi zaman dey r: “Ey R bbim! M ni geri qaytar. B lk , t rk etdiyim yaxll ri indied m”. Xeyr! Onun bu dedikl ri ancaq bo 

 bir sözdür” 

(“ l-Muminun” sur si, 99-100).

647

r  buyurdu: “H qiq n, insanlara kims nin C nn t  hlinin 

li kimi

bir 


l etdiyi görün  bil r, (halbuki) h min adam C

nn m  hlind ndir.

mçinin onlara kims nin C

nn m  hlinin 

li kimi bir 

l etdiyi gö-

rün  bil r, halbuki h min adam C nn t  hlind ndir.”

Dig r r vay td

bu Hureyra  r vay t etmi dir ki, Pey mb r  bel

buyurmu dur: “Qalx, ey filank s, elan et ki, C nn  yaln z mömin gir

k-

dir.  Allah  bu  dini  günahkar  bir  adam n  vasit sil   d   olsa  bel ,  (qoruyub)saxlayar.” ( l-Buxari, 4202-4203)

-

:

.]

 :

[1641.

vay t edilir ki, Yezid ibn  bu Ubeyd demi dir: “(Bir d ) m n S

-

nin aya nda çap q gördüm v  (ondan): “Ey  bu Muslim, bu n  çap qd r?”–dey  soru dum.” Dedi: “Bu, Xeyb r günü ald m z rb nin izidir. (O vaxt)

camaat: “S

 yaraland ”– dedi. (Bundan sonra) m n Pey mb rin  ya-

na g ldim v  o m nim yarama üç d  üfürdü. Bu vaxtad k aya m h

ni narahat etm yib.” ( l-Buxari, 4206)

-

  .


.

]

 :[

1642.

s  r vay t etmi dir ki, Pey mb r  S fiyy

1

  il   evl nm k  üçün  üçgec  Xeyb rl  M din  aras nda qald . H min vaxt m n müs lmanlar  onun

toyuna ça rd m. (Ziyaf t verm

) n  çör k var idi, n  d t. Pey mb rin

mri il  Bilal yer  süfr  s rdi v  onun üz rin  (xeyli) xurma, qurut v  ya  qoy-

du. Müs lmanlar (bir-biril rind n) soru dular: “Gör n, o, möminl rin ana-

lar ndan


2

 biri olacaq, yoxsa cariy  olaraq qalacaq?” (Cavab nda da) dedil r:

r (Pey mb r ) ona hicab geym yi  mr ed rs , dem k, o, möminl rin

analar ndan biridir, yox, 

r bunu  mr etm zs , onda o, cariy  kimi qalacaq.”

(Pey mb r )  yola  dü dükd   (öz  d

sinin  üstünd )  qad n  üçün  yer

haz rlad  v  ona hicab geyindirdi. ( l-Buxari, 4213)-

.

] :

[

1 S fiyy  bint Huyey

 B ni N dir q bil sinin ba lar ndan birinin – Kinan  ibn  bu Huqeyqin

arvad  olmu dur. Qad n  sir dü dükd n sonra Pey mb r  onu azad etmi , sonra da onunla evl nmi dir.

2

 Uca Allah buyurur: 

“Pey mb r möminl onlar n özl rind n daha yax nd r. Zövc ri is  mö-minl rin analar r...”

 “ l- hzab” sur si, 6.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

648

1643.

li ibn  bu Talib  r vay t etmi dir ki, Xeyb r günü Pey mb r  si ni

1

 ev e yinin  tini yem yi haram buyurmu dur.” ( l-Buxari, 4216)-

:

.]

 :

[1644.

vay t edilir ki, ibn Öm r  demi dir: “Xeyb r günü Pey mb r  (q ni-

tl rd n) at üçün iki pay, sahibin  is  bir pay ay rd .

2

” ( l-Buxari, 4228)-

:

 - -

 -

 - .

 .

 ..

 .

:»

«

 . .

»

«.]

 :

-[

1645.

vay t edilir ki,  bu Musa  demi dir: “Biz Y

nd  olark n Pey mb -

rin  (M kk

n M din

 hicr t etdiyini) biz  xr verdil r. (Bu x

ri

id nd )  m n  ya ca  m nd n  böyük  iki  qarda mla  –   bu  Burd   vbu

Ruhm il  birlikd  h mq bil rimizd n olan  lli üç, yaxud  lli iki n rd n

ibar t bir d st

 qo ulub (M din

) hicr t etdik. Biz bir g miy  mindik v

bu g mi bizi H

istana – N ca inin yan na apard . Orada biz C r ibn  bu

Talib  rast g ldik v  ham

z (M din

) qay danad k onun yan nda qal-

q. (N hay t,) Pey mb r  Xeyb ri f th etdiyi zaman biz ona yeti dik. O

vaxt b zi adamlar biz  – y ni g mi il  g nl

 – deyirdil r: “Biz sizd n qa-

baq hicr t etmi ik.” (Bu 

) biziml  birg  (M din

) g lmi , habel

(vaxt  il ) N ca inin (m ml

tin ) hicr t etmi  kims rl  b rab r hicr t et-

mi

sma bint Umeys Pey mb rin   zövc si  H fs ni  ziyar t  etdi.   smafs nin evind  ik n Öm r onun yan na g ldi v

sman  görc k: “Bu kim-

dir?”– dey  soru du. H fs : “ sma bint Umeysdir”– dedi. Öm r soru du:

“H

istanda (ya am ) v  g mi il  hicr t etmi  (qad n) budur?”  sma:“B li!”– dey  cavab verdi. Öm r dedi: “Biz sizd n  vv l hicr t etmi ik. Odur

ki, biz Pey mb

 sizd n daha yax q.” (Bunu e id nd )  sma q

bl -


1

 Si : müv qq ti nikah.  slamaq

rki dövrd  bu nikah növü  bl r aras nda yay lm

. Lakin


disd n göründüyü kimi Pey mb r  bunu haram buyurmu dur.

2

 1239-cu h disin qeydl rin  bax.649

nib dedi: “Yox, vallahi ki, (s n düz dan

rsan). Siz Pey mb rin  yan n-

da olark n, o, sizin aran zdak  aclar n qarn  doydurark n, cahill riniz

öyüd-n sih t ver rk n, biz H

istanda – uzaq v  cans

 bir diyarda ya-

am q. Bütün bunlar  Allah n v  Onun pey mb rinin xatirin  etmi ik.

Vallahi, s nin dedikl rini Allah n El isin

 x

r verm yinc , m n n  ye-k yey

m, n  d  su iç

m. (H

istanda) bizim x trimiz  d yirdi-r, özümüz d  qorxu içind  ya ay rd q. M n bunu Pey mb

 dey


-

m v  bu haqda ondan soru aca am. And olsun Allaha, m n n  yalan da-

aca am, n  (haqdan) uzaqla aca am, n  d  buna (bir  ey)  lav  ed

-

m.” Pey mb r  g ldikdsma dedi: “Ey Allah n pey mb ri, Öm r

bel -bel  dedi.” Pey mb r   soru du:  “S n  ona  n   cavab  verdin?”   sma

dedi: “M n ona bunu-bunu dedim.” Pey mb r  buyurdu: “O m

 sizd n


daha yax n ola bilm z, ax  o v  onun yol yolda lar  c mi bir k

 hicr t et-

mi r. Siz is , ey g mi  hli, iki d  hicr t etmisiniz.” ( l-Buxari, 4230-4231)

?


----abu-basirs-testimony.html

----aleksandr-sergeevich-3.html

----alimah-gmrl.html

----antibiyotiklerle-ili.html

----atlante-nazionale-del.html