©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : . ]  : [ 1165 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

.]

 :

[1165.

vay t edilir ki,  li  demi dir: “Pey mb r  m

 ip kd n olan mil mil

parçadan tikilmi  bir paltar h diyy  etdi v  m n d  onu  ynim  geyindim.

Lakin sonra onun q

bl ndiyini gördüm v  paltar  iki yer  bölüb qad nlar -

ma

1

 verdim.” ( l-Buxari, 2614)13-cü f sil.Mü rikl rd n h diyy  q buletm k -:-

:

:»

«

 .:

»

--

«

 . .

 .

.]

 :

[1166.

vay t edilir ki, Abdur-R hman ibn  bu B kr

 demi dir: “Bir d  biz –

yüz otuz n r Pey mb rl

 bir yerd  olark n Pey mb r  soru du:

“Yan nda yem yi olan varm ?” Bu vaxt bir n rin (xurcunundan) bir saa un

xd  v  bundan x mir yo ruldu. Sonra hündürboylu, saçlar  da

q halda


olan bir mü rik bizim yan

za g ldi v  özü il  qoyun sürüsü g tirdi. Pey-

mb r  soru du: “Sat rsan, ya h diyy  verirs n?” O: “Xeyr, sat ram!”- de-

di. Onda Pey mb r   ondan bir qoç ald  v  (ondan) yem k bi irildi. Sonra

Pey mb r  onun içalat  q zartma

mr etdi. Allaha and olsun ki, Pey-

mb r  bu içalatdan yüz otuz n rin h r birin  verdi. Orada olanlar n pa-

 özl rin  verdi, olmayanlar n pay  is  ay b saxlad . Qalan  ti d  iki

qaba  qoydu.  Ham

z  (ondan)  yeyib  doyduq.  Ax rda  iki  qab  yem k  art q

qald . Onu da d

 yükl dik.” ( l-Buxari, 2618)14-cü f sil.Mü rikl h diyy  verm k - :-

:

::

»

«.]

 :

[1

 Burada o, zövc sini v  qohum- qr bas ndan olan qad nlar  q sd edir.437

1167.

vay t edilir ki,  sma bint  bu B kr

 demi dir: “Pey mb rin  zama-

nda anam mü rik oldu u halda m nim yan ma g ldi. M n bu m

 il

ba  Pey mb müraci t etdim v  dedim: “Anam g lib, ona qay  gös-

rm yimi ist yir. M n onunla  laq  saxlaya bil

mmi?” O: “B li,  laq  sax-

laya bil rs n”– dedi.” ( l-Buxari, 2620)15-ci f sil --

 .

 ..

]

 :[

1168.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Ubeydullah ibn  bu Muleyk  demi dir: “ bn

Cudan n azad etdiyi Suheyb o ullar  iddia edirdil r ki, Pey mb r  Su-

heyb  iki ev v  bir hücr  ba lam

r. M rvan soru du: “Sizin dediyinizi

kim t sdiq ed  bil r?” Onlar dedil r: “ bn Öm r!” Sonra M rvan ibn Öm ri

ça rd  v  o t sdiq etdi ki, Pey mb r  Suheyb  iki ev v  bir hücr  ba la-

r. Bel likl , M rvan onun  ahidliyini  sas götürüb onlar n lehin  hökm

verdi.” ( l-Buxari, 2624)

16-c  f sil.“Umra” v  “ruqb ”1 deyil ndiyy ri verm k -:-

:

.]

 :

[1169.

vay t edilir ki, Cabir  demi dir: “Pey mb r  hökm etmi dir ki, “umra”

diyy si, onun verildiyi adama m xsusdur.” ( l-Buxari, 2625)

17-ci f sil.Toy gec si g lin üçün burovuz2paltar almaq - :-

:

.]

 :

[1

 Bu, islamaq

rki dövrd

bl r aras nda yay lm  h diyy  üslubudur. “Umra” bel  idi ki, bir n r

ba qa birisin  ömürlük olaraq bir mülkü h diyy  ed rdi v

r bu adam ölürdüs , h diyy  yenid n

sahibin  qaytar rd . “Ruqb ” d  bel  idi ki, bir n r ba qa birisin  h diyy  etm k ist dikd  dey rdi:

“M n bu evi s

 ömürlük h diyy  edir m. 

r m n birinci öls m, ev s nin olsun, yox 

r s n m nd n

vv l öls n, ev yenid n m nim olacaq.” T fl rd n h r biri dig rinin ölümünü gözl diyin  gör  bu növ

diyy  qada an edilmi dir.

2

 Qaytar lmaq  rti il  al nan; müv qq ti istifad  üçün al nan.hih  l-Buxari

diyy  etm yin f zil ti v  buna t viq

etm k kitab .

438


1170.

vay t edilir ki,  ym n demi dir: “(Bir d ) m n Ai nin

 (hücr sin )

daxil oldum. H min vaxt onun  ynind  qiym ti be  dirh m olan qal n par-

çadan bir paltar var idi. O (m

) dedi: “Ba

 qald r cariy

1

 bax! O, bupaltar  evin içind  geyinm yi özün  s

rm r. (Yad mdad r ki,) Pey m-

rin  dövründ  m nim bel  bir paltar m var idi. M din

 zifaf


2

 gec si


üçün b

nm k ist


n el  bir qad n yox idi ki, m

 x

r gönd rib o pal-tar  burovuz ist

sin.” ( l-Buxari, 2628)18-ci f sil. Ehtiyac  olan adamamüv qq ti istifad  etm k üçünmal-mülk verm yin f zil ti -:-

-

 - .

.

] :

[

1171.

vay t edilir ki, 

s ibn Malik  demi dir: “Mühacirl r M kk

n M di-

 g ldikd  onlar n heç n yi yox idi.  nsar n is kin sah ri v  mülkl rivar idi. Onda  nsar öz  kin sah rini mühacirl rl  bölü dü v  bu sah ri

onlara o  rtl  verdi ki, onlar bu  kin sah rind  i yib a aclara qulluq et-

sin,  nsar da h r il götürdüyü m hsulun yar

 onlara versin.”

sin anas  Ummu Suleym,  bu T lh nin o lu Abdullah n da anas  idi.

O vaxt Ummu Suleym Pey mb

 bir neç  xurma a ac  verdi. Pey m-

r  d  onu azad etdiyi cariy sin  – Usam  ibn Zeydin anas  Ummu  y-

 verdi.

s demi dir: “Pey mb r  xeyb rlil rl  döyü ü ba a çatd b M di- qay td qdan sonra mühacirl r  nsar n verdikl ri a aclar  özl rin  qay-

tard lar. H mçinin Pey mb r  Ummu Suleymin a aclar  özün  qaytar-

. Bunlar n yerin  Pey mb r  öz xurma ba

n bir hiss sini Ummu  y-

 verdi” ( l-Buxari, 2630).

-

 :

:»

«

 .]

 :

[1172. 

Abdullah ibn Amr

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Q rx yax q

var ki, bunlar n  n üstünü, ehtiyac  olan kims

 (müv qq ti olaraq südün-

n istifad  etm k üçün) sa mal keçi verm kdir. H r kim savab  (Allah-

dan) umaraq v  v d olunan  t sdiq ed k bu yax qlardan birini yerin

yetirs , Allah bunun say sind  onu C nn  daxil ed r.” ( l-Buxari, 2631)

1

 243-cü h disin qeydl rin  bax.2

 B yin q z ota na girdiyi birinci gec .439

-52 –  ahidlik etm  kitab1-ci f sil.ahidlik etm çalan adamhaqs z yer ahidlik etmlidir-:-

:

»«

.

] :

[

1173. 

Abdullah ibn M sud  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ n xeyirli

insanlar m nim dövrümd  ya ayan insanlard r

1

; sonra onlar n ard nca g -nl r, sonra da onlar n ard nca g nl rdir. Sonra el  bir n sil g

k ki, on-

lardan h r birinin  ahidliyi and , and  da  ahidliyini qabaqlayacaqd r.

2l-Buxari, 2652)

2-ci f sil.Yalandan  ahidlik etm khaqq nda deyil nl r. Uca Allahbuyurur: “Onlar yalandanahidlik etm z, la la  m clisinrast g ldikd oradan

 l yaq tlötüb keç rl r.”3-::

   a    `  _  ^

f  e      d  c  b

-

:

 :»

«

 . .

 .

:»

«

 .:

»

« .

.

] :

[

1174.

bu B kr

 r vay t edir ki, Pey mb r  üç d : “Siz  günahlar n  n böyü-yü bar

 x

r verimmi?”– dey  soru du.  shab r: “B li, ya R sulallah!”–dey  cavab verdil r. Pey mb r : “Allaha  rik qo maq v  valideynl rin

üzün  a  olmaqd r”– dedi. (Bunu dey nd ) o söyk nmi di; sonra qalx b otur-

du v : “yalan söz dan maqd r”– dedi. O bunu dalbadal o q

r t krar etdi ki,

biz (bir-birimiz ): “N  olayd , susayd !”– dedik”

4

. ( l-Buxari, 2654)1

 Burada möminl r n

rd  tutulur.

2

 Onlar çal acaqlar ki, n yin bahas na olursa-olsun, öz ist kl rin  nail olsunlar. Buna gör  d  yalandanand içm kd n v ahidlik etm kd n ç kinm

kl r.


3

 “ l-Furqan” sur si, 72.

4

 Onlar Pey mb rin  hal na yand ndan, o hcanlanmas n dey  bel  dedil r.

hih  l-Buxari

ahidlik etm  kitab .

440

3-cü f sil. Kor adam n  ahidliketm si, gördüyü i ri, onun ev-nm si, k bin k sm si, al -veri  mul olmas , verdiyiazan n v  dig r i rd  i tiraketm sinin m qbul say lmas ,habel  s sl  t yin edil n  eyl r-:-

:

:»

«.

] :

[

1175.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “(Bir d ) Pey mb r  bir n rin

scidd  (Quran) oxudu unu e idib dedi: “Allah ona r hm etsin! O, m

filan sur

n unutdu um

1

 filan, filan ay ri xat rlatd .” ( l-Buxari, 2655)-

:

»«

 .

 .:

»

«.]

 :

[1176. 

Ai

 r vay t edir ki, (bir d ) Pey mb r  m nim evimd  gec  namaz

lark n m scidd  namaz q lan Abbad n  s sini e itdi v  dedi: “Ey Ai ,

bu  Abbad n  s sidirmi?”  M n:  “B li!”–  dedim.  Onda  Pey mb r  dedi:

“Allah m, Abbada r hm et!” ( l-Buxari, 2655)

4-cü f sil.Qad nlar n b zil rinin dig r-rin dal tl ahidlik etm si-:-

 :

1 Aliml rin yekdil fikrin sas n Pey mb r  Allah n ist yi il  h r hans  bir ay ni unuda bil r, lakin

bu hal davaml  ola bilm z. Bu deyil nl ri a

dak  ay  il sasland rmaq olar:

Uca Allah buyurur: “Biz sQuran el  oxumaq imkan  ver yik ki, o, s nin yad ndan ç xmayacaq.

Yaln z Allah n ist diyind n ba qa.” “ l- la” sur si, 6-7.441

:

»«

 .

:»

«

 . .

 .

 .:

»

« .

 .

 :»

«

 . .

 .

--

-

-:

»

« .

 .

 . .

 .

 .hih  l-Buxari

ahidlik etm  kitab .

442

:

[Z

\[

]^

_

`a

Z

:»

«

 . .

[

!"

#

$%

'&

Z .

:

[H

I

JK

L

MZ

 :

[c

d

Z .

:

»«

 .

.]

 :

[1177.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Pey mb r  s

 ç xmaq ist dikd

zövc ri aras nda pü k atard . Pü k kim  dü ydi, onu da özü il  s

 apa-


rard . Döyü rin birind  o yen  bizim aram zda pü k atd  v  bu d  pü k

 dü dü. M n onunla birg  s

 ç xd m. H min vaxt art q hicab ay si

nazil olmu du. (Bu s

bd n d ) m ni k cav nin

1

 iç risind  apard lar. (Yolboyu laz m g ldikc ) m ni k cav  il  birg  yer  endirirdil r. S rimiz bel

davam etdi. N hay t, Pey mb r   döyü ü  ba a  vurub  geri  qay td .  Biz

din

 yax n bir yerd  (dinc lm k üçün) dayand q. Pey mb r  oradagec

yib s


 ç xma

mr etdi. Camaat yola dü

 haz rla ark n

n (t bii ehtiyac

 r f etm k üçün kba na su ba na ç xd m v ) qo un-

dan uzaqla m. Ehtiyac

 öd yib qo unun yan na qay td qda, yolda  limi

sin


 toxundurub gördüm ki, Y

n  qiqind n

2

 olan boyunba m qb

dü üb. M n geri qay b onu axtarma a ba lad m v  bu s

bd n d  yolum-

dan qald m. Bu  snada, m ni mü ayi t ed n  shab r m nim k cav nin iç ri-

sind  oldu umu güman etdil r v  onu götürüb mindiyim d

nin üstün

qoydular. O zamanlar qad nlar az yedikl ri üçün yüngül ç kili v  inc belli

olurdular. El  bu s

bd n d  m ni mü ayi t ed nl r k cav ni qald rark n

onun ç kisind ki f rqi hiss etm mi dil r. M n d  o vaxt çox cavan idim. Bel -

, onlar d

ni sürüb apard lar. Qo un ç b getdikd n sonra m n boyunba-

 tap b dü rg

 qay td m, lakin art q orada heç k s qalmam

. M n on-

lar n m ni yerimd  tapmad qlar  üçün mütl q dön

kl rini güman edib k ca-

min dayand  yer  g ldim. Az sonra oturdu um yerd  yuxulad m. H min

vaxt S fvan ibn Mu ttil  s-Sul mi  z-Z kvani (qo undan qalan  yalar  topla-

b sahibl rin  qaytarmaq üçün) qo unun ard nca g lirdi. O, s

 yax n g -

lib m n olan yer  çatd  v  yatm  bir insan qaralt  görüb m

 yax nla . O,

1

 S ç xan adam üçün minik heyvanlar n, ad n, d

nin üstünd  düz ldil n örtülü yer.

2

qiq: müxt lif r ngl  çalan laylardan ibar t olan, qiym tli da  kimi müxt lif bk  eyl ri haz r-

lanmas nda v  s.-d  istifad  edil n b rk mineral. Y

n  qiqi –  qiqin q rm  r ngli  la cinsi.

443

hicab ay si nazil olmam dan  vv l m ni görmü dü (dey  d rhal m ni tan -

). M n onun: “ nn  lillahi v  inn  ileyhi raciun”

1

 dem sin  oyand m (vrhal çar abla üzümü örtdüm). O, d

sini yer  çökdürüb aya

 d

nin


qabaq aya

n üstün  qoydu v  m n d

 mindikd n sonra (onun noxta-

ndan) tutaraq sürüb apard . N hay t, biz,  idd tli isti oldu undan çay n q -

ra nda oturub dincini alan orduya yeti dik. H min vaxt bir çoxlar  (m

 ifti-


ra atmaqla) b db xt oldu. Böhtan atanlar n ba

 Abdullah ibn Ubey ibn S -

lul idi. M din

 çatd qdan sonra m n bir ay x st  oldum. Bu  snada camaat

böhtan atanlar n söz-söhb tl rini orada-burada dan rd lar. H mi  x st n-

diyim zaman Pey mb rin  m

 göst rdiyi qay

 indi ondan görm

-

yim m ni  übh ndirirdi. O, sad olaraq yan ma g lib salam verir v : “V -

ziyy tin nec dir?”– deyib ç b gedirdi. M n sa alanad k bu  rd n x

rim

olmad . Sa ald qdan sonra m n Ummu Mistahla birg l-M nasi deyil n biryer  getdim. Bura bizim gec

n-gec


 t bii ehtiyac

 r f etm k üçün g l-

diyimiz yer idi. O vaxtlar h  evl rin yax nl nda ayaqyolular tikilm mi di

 bütün bunlar  vv lki  bl rin ad tl rin  gör  idi. M n Ummu Mistah bint

bu Ruhm il  yol ged rk n onun aya

bas na ili di v  dedi: “M hv olsun

Mistah!” M n ona dedim: “S nin dediyin nec  d  pisdir! S n B dr döyü ünd

tirak etmi  bir adam  söyürs n?!” Ummu Mistah: “Ay q z, m

r s n onlar n

 dediyini e itm mis nmi?”– dey  soru du, sonra da iftiraç lar n dedikl rini

 x

r verdi. X st liyim daha da  idd tl ndi. Ev  g ldikd n sonra Pey-mb r  yen  m nim yan ma g ldi. O  vv lki kimi salam verdikd n sonra:

“V ziyy tin nec dir?”– dey  soru du. M n ona dedim: “ zn ver, valideynl ri-

min yan na gedim!” M nim niyy tim o idi ki, bu x

rin do ru olub-olmad -

 valideynl rimd n öyr nib d qiql dirim. Pey mb r  m

 izn verdi.

Onda m n valideynl rimin yan na g ldim v  anamdan: “Camaat n  dan -

r?”– dey  soru dum. Anam dedi: “Q m, özünü üzm . Vallahi, çox nadir

hallarda  rast  g lm k  olar  ki,  göz l  qad

ri  sevsin  v rin  ba qa  zövc ri

onun  leyhin  dan mas nlar.” M n dedim: “Sübhan llah! Dem k, camaat bu-

nu dan rm .” M n bütün gec ni a lad m, s

 q

r göz ya m dayanma- v  bir anl q bel  yuxulaya bilm dim. V hyin nazil olmas  gecikirdi dey

Pey mb r


li ibn  bu Talibi v  Usam  bin Zeydi zövc sini t rk edib-etm -

si bar


 m sl

t almaq üçün yan na d

t etdi. Usam

 g linc , Pey-

mb

 m nim namuslu oldu umu v  bizi ür kd n sevdiyini bildir kdedi: “Ya R sulullah, s nin  hli- yal n bar sind  z rr  q

r d  pis bir  ey

itm mi m!”  li ibn  bu Talibin cavab  is  bel  oldu: “Ya R sulullah, Allah

 (bu xüsusda) heç bir h dd qoymam

r; ondan ba qa n  çox qad n var.

n Ai nin xidm tçisind n soru , o s

 düzünü dey r.” Pey mb r  (Ai -

nin xidm tçisi) B rir ni ça

b soru du: “Ey B rir , onda s ni  übh ndir -

k bir  ey görmüs nmi?” B rir  dedi: “Xeyr! S ni haqq il  gönd n Allaha

and olsun ki, ondan bir q bah t i  görs ydim, onu q nayard m. Yaln z onu de-

 bil m ki, az ya  q z u

 oldu u üçün m n yo urdu um x miri qoru-

ma  ona tap rd qda o yatar v  qoyun g lib x miri yey rdi.” Abdullah ibn

Ubey ibn S lul dediyin  gör  üzrxahl q ist sin dey , h min gün Pey mb r

1

  bc si:

C

DE

F

Grcüm si: “Biz, Allaha m xsusuq v  Ona da qay daca q!” Bu sözl r t ccüb do uran bir  ey gör-

dükd  v  ya h r hans  bir müsib t üz verdikd  deyilir.  slind  bu, “ l-B

” sur sinin 156-c  ay sidir.

hih  l-Buxari

ahidlik etm  kitab .

444

minb  qalx b dedi: “(Ey müs lmanlar!) Kim m nim zövcziyy t ver n

adam n ittihamlar  r dd edib zövc

 b ra t qazand ra bil r? Vallahi, m n

zövc md n xeyird n ba qa bir  ey görm mi m. El  d  ittiham olunan ki i-

nin (S fvan ibn Mü ttilin) pis bir h

t etdiyi d  m

 m lum deyil. O heç

vaxt m nsiz bizim ev  daxil olmay b.” Bu vaxt S d ibn Muaz aya a qalx b

dedi: “Ya R sulullah, vallahi ki, m n s

 haqq qazand rmaq ist yir m. 

r

ittiham ed n  xs Ovs q bil sind ndirs , biz onun boynunu vurar q, yox r

qarda lar

z olan X zr c q bil sind ndirs mr et, s nin  mrini yerin  yeti-

k.” Bu vaxt X zr c q bil sinin ba

 S d ibn Ubad  dedi: “Vallahi, s n ya-

lan dan


n! S n onu n  öldür ns n, n  d  öldürm

 qadirs n!” O, 

lisa-

leh adam idi, lakin buna rn tayfabazl q etdi. Bu sözd n sonra (S d ibn

Muaz n  misi o lu) Useyd ibn Xudeyr qalx b (S d ibn Ubad

) dedi: “Valla-

hi, s n yalan dan

n! Biz onu mütl q öldür rik. H qiq n d , s n münafiq-

n v  münafiql ri müdafi  edirs n”. Bel likl , X zr c v  Ovs q bil ri aras n-

da el  bir çaxna ma dü dü ki, az qala bir-birl rini öldür

kdil r. Bu vaxt Pey-

mb r  minb rd  idi. O, d rhal minb rd n enib onlar  sakitl dirdi v  özü

 susdu. M n daha bir gün dayanmadan a lad m v  bütün gec ni oyaq qal-

m. S

risi gün valideynl rim m nim bir gün yar m dayanmadan a lad -n  ahidi olduqda el  z nn etdil r ki, ciy rim parça-parça olacaq. Onlar m -

nim yan mda ik n,  nsar qad nlar ndan biri m nim yan ma g lm k üçün izn

ist di v  g lib m niml  b rab r a lad . El  bu vaxt Pey mb r  iç ri daxil ol-

du v  (salam verib) oturdu. Bu söz-söhb t ba lanandan b ri o m nim yan m-

da oturmam

. Bir ay keçm sin  baxmayaraq, m nim bar md  heç bir ay

nazil olmam

. O,  had t g tirdikd n sonra dedi: “Ey Ai , s nin bar nd

 filan-filan x

rl r çat b. 

r günahkar deyils ns , Allah s ni t miz

xardacaq. Yox, 

r günah i  görmüs ns , Allahdan ba lanma dil , tövb

et!  H qiq n,  

r  b nd   öz  günah   etiraf  edib  tövb   ed rs ,  Allah  onun

tövb sini q bul ed r.” Pey mb r  sözünü qurtard qdan sonra m nim göz

ya m k sildi v  gözümd n bir damla ya  bel  ç xmad . M n atama: “Allah n

elçisin


 cavab ver!”– dedim. O dedi: “Vallahi, M n bilmir m, Allah n elçisi-

 n  deyim.” Sonra m n anama: “Allah n elçisin

 cavab ver”– dedim. O

dedi: “Vallahi, m n bilmir m, Allah n elçisin

 n  deyim.” M n az ya  q z

 oldu um üçün, Qurandan çox d lil-sübut bilm diyim  gör  dedim:

“Vallahi, h r  ey m

 b lli oldu. Siz insanlar n dan

qlar  bütün bu söhb t-

ri e itdiniz, bu sizin q lbinizd  özün  yer tapd  v  siz onu t sdiq etdiniz.

r m n siz  günahs z oldu umu des m, – Allah da bilir ki, h qiq n, m n

günahs zam, – siz m

 inanmayacaqs z. Yox 

r günahkar oldu umu eti-

raf ets m, – Allah da bilir ki, m n o günahdan uza am, – siz buna inanacaqs -

z. Vallahi, m n h m özüm , h m d  siz  ancaq Yusufun atas  Yaqubun de-

diyini misal ç

 bil m. Bir zaman o bel  demi dir: “M

 göz l s bir g -

kdir. Söyl dikl rinizin müqabilind  Allahdan köm k dil

k laz md r.”

1

(Bunlar  dey nd n) sonra m n gedib yerim  uzand m. M n inan rd m ki,Allah m nim günahs z oldu umu üz  ç xardacaq. Lakin, vallahi, m n heç

vaxt inanmazd m ki, Allah m nim günahs z oldu um bar

 v hy nazil

ed

k. Quranda m nim bu i im haqq nda dan laca m n özüm  r va

bilmirdim. M n ümid edirdim ki, Allah n elçisi  m

 b ra t qazand racaq

1

 “Yusuf” sur si, 18.445

bir yuxu gör

k. Vallahi, R sulullah  heç yerind n qalxmam  v  ev  hlin-

n d  h  bir k s çol  ç xmam  ona v hy nazil oldu. O, h r d  v hy na-

zil oldu u zaman dü düyü görk mi ald . Endiril n k lam n a rl ndan o

çox  idd tli s nt  keçirdi v  q  gününd  bel  ondan mirvari d

si kimi

damla-damla t r tökülm ba lad . V hy nazil olduqdan sonra o güldü.

 dediyi ilk söz is  bu oldu: “Ey Ai , Allaha h md et! Allah s ni t miz

xartd .” Anam m

 dedi: “Q m, qalx Allah n elçisin

 (t

kkür et)!”n dedim: “Vallahi, m n n  ona t

kkür ed


m, n  d  Allahdan ba qa

bir kims


 h md ed

m!” Uca Allah da bu ay ri nazil etdi: “ übh siz

ki, Ai  bar sind  yalan x

r g tir nl r özünüzd n olan bir d st dir...”

1

Allah m


 b ra t qazand ran bu ay ri nazil etdikd n sonra, qohum-

luq  laq ri xatirin  v  kas b oldu una gör , öz mal ndan Mistah bin Usas -

 x rcl

n  bu B kr  s-Siddiq dedi: “Vallahi, Mistah Ai  bar sind  beldedikd n sonra m n ona mal mdan heç bir  ey verm

m.” Uca Allah

da bu ay ni nazil etdi: “Qoy aran zda olan f zil t v  s rv t sahibl ri qohum-

lara, miskinl

 v  Allah yolunda hicr t ed nl

heç bir  ey verm

kl ri-


 and içm sinl r. Qoy  fv edib ba las nlar. M

r siz Allah n sizi ba la-

mas  ist mirsinizmi? Allah Ba layand r, R hmlidir.”

2

bu B kr dedi: “Xeyr, vallahi, m n ist yir m ki, Allah m ni ba las n!”O, yen  d  mal ndan x rcl

yin  davam etdi (v  dedi: “Vallahi, m n heç

vaxt mal

 Mistahdan  sirg

m!)”

Allah n elçisi  Zeyn b bint Cn m nim bar md  soru ub dedi: “Ey

Zeyn b, s n n  dey  bilirs n, n  görmüs n?” O dedi: “Ey Allah n elçisi, m n

gözümü, qula

 (görm diyim v  e itm diyim  eyl rd n) qoruyuram!

n onun bar sind  xeyird n ba qa bir  ey bilmir m.”

Bu h min Zeyn bdir ki, Pey mb rin  zövc ri aras nda göz lliyi v

Pey mb rin  yan nda olan mövqeyi il  m niml  r qab t apar rd . Lakin

bunun  pis  aqib tind n  qorxdu una  v   göz l  dindar  oldu una  gör   Allah

onu qorudu.” ( l-Buxari, 2661)

?


----r-prezident-n--2.html

----redaksiyaurasi.html

----ringkasan-fiqih-islam.html

----s--v--bukchin-.html

----seilmi-srlri-4.html