©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- . ]  : [ 2006 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

.

] :

[

2006. 

Öm r ibn X ttab  r vay t edir ki, (bir d  döyü

 götürülmü )  sirl ri

Pey mb rin  yan na g tirdil r.  sirl r aras nda olan bir qad n dö ünd n süd

sa b (körp

) içirdirdi.  sirl r aras nda körp  u aq tapan kimi onu quca-

na al b  mizdirirdi.” Onda Pey mb r  bizd n soru du: “Sizc  bu qad n

körp sini oda atarm ?” Biz dedik: “

r bu ixtiyar onun  lind  olsa, xeyr,

(atmaz).” Pey mb r  dedi: “Allah n Öz qullar na olan m rh

ti bu qa-

n körp sin  olan m rh

tind n (qat-qat) üstündür.” ( l-Buxari, 5999)

8-ci f sil. Allah m rhti yüzhissn ibar t etmi dir- :-

 :

:.

]

 :[

2007.

vay t edilir ki,  bu Hureyra  demi dir: “M n Pey mb rin  bel  dedi-

yini e itmi m: “Allah m rh

ti yüz hiss

n ibar t etdi. Doxsan doqqu-

zunu Özünd  saxlay b t kc  bir hiss sini yer üzün  endirdi. M hz bunun

say sind  yarad lanlar bir-birin  r hm edir. H tta, at öz balas  tapdala-

mas n dey  ayaqlar  yuxar  qald r.” ( l-Buxari, 6000)9-cu f sil. Körp ni aya n üstoturtmaq bar sind- :-

.

] :

[

2008. 

Usam  ibn Zeyd

 r vay t edir ki, Pey mb r  m ni bir aya

n üstün-


, H

ni d  dig r aya

n üstünd  oturdub bizi qucaqlayar v  (dua edib)

dey rdi: “Allah m, m n bunlara r hm edir m, S n d  onlara r hm et!” ( l-

Buxari, 6003)

10-cu f sil.  nsanlara v  hey-vanlara m rht göst rm k - :-

 :

.]

 :

[815

2009.

bu Hureyra  r vay t edir ki, biz Pey mb rl

 birlikd  namaz q lark n

bir b


vi namazda dua edib dedi: “Allah m, m

 v  Muh mm

 r hm

et, biziml  yana  heç k r hm etm .” Pey mb r  salam verib (namaz

bitirdikd n) sonra o b

viy  dedi: “S n geni  olan (bir  eyi) daraltd n!” ( l-

Buxari, 6010)-

 :

.]

 :

[2010. 

Nom n ibn B ir  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “S n möminl rin

bir-biril rin  m rh

t göst rm kd , bir-biril rini sevm kd  v  bir-biril ri-

 can yand rmaqda bir b

n kimi oldu unu görürs n. Bel  ki, (b

nin)


bir  zas na x st lik üz verdikd  bütün b

n yuxusuzluqdan v  q zd rma-

dan  ziyy t ç kir.” ( l-Buxari, 6011)

-

.

] :

[

2011.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Hans  bir müs l-

man bir a ac 

r v  onun ( kdiyi a ac n) b hr sind n insan v  ya heyvan

yey rs , bu o müs lman üçün s

 say lar.” ( l-Buxari, 6012)

-

.

] :

[

2012.

rir ibn Abdullah  l-B

li

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir:“R hm etm

n kims


 r hm edilm z.” ( l-Buxari, 6013)

11-ci f sil. Qon uya dair tövsiy - :-

.

] :

[

2013. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “C brail qon u haqq nda

 o q


r tövsiy  etdi ki, qon uya da mirasdan pay dü

yini güman

etdim.” ( l-Buxari, 6014)

12-ci f sil. Qon usunun  rind nmin olmayan kims nin günah - :-

.

] :

[

2014.

bu  ureyh  r vay t edir ki, (bir d ) Pey mb r  buyurdu: “Vallahi, mö-

min deyil, vallahi, mömin deyil, vallahi, mömin deyil!” Soru dular: “Kim, ya

sulullah?” Dedi: “Qon usu,  rind n  min olmayan kims !” ( l-Buxari, 6016)

hih  l-Buxari

b kitab .

816

13-cü f sil. Kim Allaha vAxir t günün  inan rsa,qon usuna  ziyy t verm sin - :-

 :

.]

 :

[2015.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Kim Allaha v  Axi-

t günün  inan rsa, qon usuna  ziyy t verm sin. Kim Allaha v  Axir t

günün  inan rsa, qona na yax  baxs n. Kim Allaha v  Axir t günün

inan rsa, ya xeyir dan

n, ya da sussun.” ( l-Buxari, 6018)14-cü f sil. H r bir yaxqdir - :-

:

.]

 :

[2016. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “H r bir

yax q s

dir.” ( l-Buxari, 6021)15-ci f sil. H r bir imülayim olmaq - :-

 :

.]

 :

[2017. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Allah h r bir i

 müla-

yim olma  sevir.” ( l-Buxari, 6024)16-c  f sil. Möminl rin bir-biril rin l tutmas -:-

:

.]

 :

[2018.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r : “Möminl r bir bina kimidirl r,

bir-biril rini d st kl yirl r”– dedi, sonra da barmaqlar  bir-birin  keçirtdi.

min vaxt Pey mb r  oturmu du. Bird n bir n r g lib ondan yard m

ist di. Pey mb r  üzünü biz  tutub dedi: “Havadarl q edin ki, savab qa-

zanas z, Allah da Öz pey mb rinin dili il  ist diyini yerin  yetirsin.” ( l-

Buxari, 6027)

817

17-ci f sil.Pey mb rbsiz v  kobudolmamr -:-

 :

.]

 :

[2019.

vay t edilir ki, 

s ibn Malik  demi dir: “

Pey mb r  n  söyü  söy n,

bsizlik ed n, n  d  l

t oxuyan (bir adam) olmu dur. Birimizi t nbeh

ed rk n dey rdi: “Ona n  olub?! Aln  yer  sürtülsün

1

”. ( l-Buxari, 6031)18-ci f sil. Göz l  xlaq n vcom rdliyin 

(g

kli olmas )sisliyin bnilmsi -:-

 :

.]

 :

[2020.

vay t edilir ki, Cabir  demi dir: “Pey mb rd n  bir  ey ist dikd  o

heç vaxt yox dem zdi.” ( l-Buxari, 6034)

-

 :

.]

 :

[2021.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “M n on il Pey mb

 xidm t etdim,

bir d  d  olsun m

 n  “uf!”, n  “niy  bel  etmis n?”, n  d  “niy  bel  et-

mis n?” dedi.” ( l-Buxari, 6037)

19-cu f sil.Söyü  söym yin v  ltoxuma n qada an olunmas -:-

.

] :

[

2022.

vay t edilir ki,  bu Z rr  Pey mb rin  bel  dediyini e itmi dir: “Bir

adam ba qa birisinin fasiqlikd  v  ya küfrd  ittiham ed rs  v  (ittiham edi-

n) adam bel  deyils , (bu ittiham) onun özün  qay dar.” ( l-Buxari, 6045)

-

.

] :

[

2023.

ac alt nda bey t ed n  shab rd n Sabit ibn D hhak  r vay t etmi dir

ki, Pey mb r  demi dir:

1

 Ehtimal ki, ibad t  snas nda s cd  etm k nrd  tutulur. “F thul-Bari” 10/453.

hih  l-Buxari

b kitab .

818

– kim  slamdan ba qa bir din üz rind  oldu una and iç rs , and içdiyikimi olar;

– Ad m o lu gücü çatmad  bir  eyi n zir ed

yin  dair söz verm

-

lidir;– kim bu dünyada (h r hans ) bir  eyl  öz can na q sd ed rs , Qiyam t

günü h min  eyl  ona  zab veril r;

– kim bir mömin  l

t oxuyarsa, onu öldürmü  hesab olunar;

–  habel ,  kim  bir  mömini  küfrd   ittiham  ed rs ,  onu  öldürmü   hesab

edil r.” ( l-Buxari, 6047)20-ci f sil. Söz g zdirm yinnilmsi - :-

:

.]

 :

[2024.

vay t edilir ki, Huzeyf

 demi dir: “M n Pey mb rin  bel  dediyini

itmi m: “Dedi-qodu yayan C nn  girm z!” ( l-Buxari, 6056)21-ci f sil. 

(Kims ni)

 ifrat ddh etm yin bnilmsi - :-

.

] :

[

2025.

bu B kr

 r vay t edir ki, (bir d ) bir n r Pey mb rin  yan ndaba qa birisini t rifl

 ba lad . (Bunu e id nd ) Pey mb r  (ona): “Vay

nin hal na! S n qarda

n boynunu q rd n!”– dedi v  bunu bir neç  d

krar etdi. (Sonra buyurdu): “Sizd n biriniz öz qarda

 t rifl


yi laz m

bil rs , onun t rif  layiq oldu unu güman ed rs , qoy desin: “(Filank si) fi-

lan cür adam hesab edir m.” Onun (h qiq td ) n  cür insan oldu unu is

ancaq Allah bilir. Kims  Allaha r

n ba qa birisini t miz  ç xartmamal -

r.” ( l-Buxari, 6061)22-ci f sil. Bir-birin  pax ll qetm yin v  bir-birin  arxaçevirm yin qada an olmas -:-

.

] :

[

2026.

s ibn  Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Bir-biriniz  nif-

t etm yin, bir-biriniz  h

d aparmay n, bir-biriniz  arxa çevirm yin. Ey

Allah n qullar , qarda  olun! Heç bir müs lmana üç günd n art q qarda  il

küsülü qalmas  halal say lmaz.” ( l-Buxari, 6065)

819

-

:

.]

 :

[2027.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “

nn  qap lmaq-

dan ç kinin! Çünki z nn  n yalan söhb tdir. Bir-birinizin eybini axtarma-

n, casusluq etm yin, bir-birinizl  r qab t aparmay n, bir-biriniz  h

d

aparmay n, bir-biriniz  nifr t etm yin, bir-biriniz  arxa çevirm yin. EyAllah n qullar , qarda  olun!

” ( l-Buxari, 6066)23-cü f sil. Caiz olan z nnbar sind - :-

 :

 . :

.

] :

[

2028. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M n filank sin v  filan-

sin bizim dinimizd n n  is  bildiyini z nn etmir m.”

Dig r r vay td  demi dir: “....bizim dinimizd n n  is  bildiyini z nn et-

mir m.” ( l-Buxari, 6068)24-cü f sil.Möminin öz günahlar  ört-basd r etm si -:-

 :

:.

]

 :[

2029.

vay t edilir ki,  bu Hureyra  demi dir: “M n Pey mb rin  bel  dedi-

yini e itmi m: “Ümm timin ham

fv edil


k. Yaln z aç q-a kar (günah)

nl rd n ba qa. (M

n) birisi gec  bir q t edir v  s

ri gün Allah

onun bu q tini ört-basd r etdiyi halda (dost-a nas na): “Ey filank s, m n

bu gec  filan, filan i ri görmü m”deyir. Gec  R bbi onun (günah n) üs-

tün  örtük ç kir, s

r is  o, Allah n bu örtüyünü aç r.” ( l-Buxari, 6069)25-ci f sil. Küsm k v  Pey m-rin : “Heç bir müs lmana üçgünd n art q qarda  il  küsülüqalmas  halal olmaz” sözü -:-

:

.]

 :

[hih  l-Buxari

b kitab .

820

2030.

bu  yyub  l- nsari  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Heç bir

kims

 üç günd n art q qarda  il  küsülü qalmas  halal olmaz. Qar -qar-ya g ldikd  bu (ondan) üz çevirir, o da (bundan) üz çevirir. Onlar n  n xe-

yirlisi salam  birinci verib (söz ) ba layan r.” ( l-Buxari, 6077)26-c  f sil. Uca Allah n: “Ey imantir nl r! Allahdan qorxun vdüz dan anlarla birlikd  olun”1sözü, habel  yalan dan ma nqada an olunmas - : :

[

BC

D

EF

G

HI

Z

-

:

.

] :

[

2031. 

Abdullah (ibn M sud)  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Do ruluq

(adam ) yax  i r görm

 yön ldir. Yax  i r is  (adam ) C nn  apar r.

qiq n, adam o q

r do ru dan r ki, n hay t, (Allah yan nda) do ru-

çu say r. Yalan is  (adam ) günah i

 yön ldir. Günah i r d  (adam )

nn

 apar r. H qiq n, adam o qr yalan dan r ki, ax rda, Allah

yan nda yalanç  say r.” ( l-Buxari, 6094)27-ci f sil.  ziyy  s bir etm k - :-

:

.]

 :

[2032.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “(Özü haqda) e itdiyi

nalayiq sözl  Allahdan daha çox s bir ed n bir kims , yaxud bir m xluq

yoxdur. Bel  ki, (qullar ) Ona övlad isnad edirl r, O is  onlara can sa

 v

(çoxlu) ruzi b edir.” ( l-Buxari, 6099)

28-ci f sil. Qbl nm kd nkinm k - :-

:

.]

 :

[2033.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “(Ham ) y xmaq

güclü olmaq dem k deyildir. Güclü o k sdir ki, q

bl ndikd  özünü   ala

bilsin.” ( l-Buxari, 6114)

1

 “ t-Tovb ” sur si, 119.821

-

 .

] :

[

2034.

bu Hureyra  r vay t edir ki, (bir d ) bir n r Pey mb rin  yan na

lib: “M


 n sih t et!”- dedi. Pey mb r  buyurdu: “Q

bl nm !”


Adam (dediyini) bir neç  d  t krar etdi. Pey mb r  dedi: “Q

bl n-


!” ( l-Buxari, 6116)

29-cu f sil. H yal  olmaq - :-

 :

.]

 :

[2035. 

mran ibn Husayn  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “H yal  olmaq

(insana) ancaq xeyir g tir r!” ( l-Buxari, 6117)30-cu f sil. “Utanm rsansa,ist diyini et!” -:-

 :

 .]

 :

[2036.

bu M sud  l- nsari  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ lk pey-

mb rlik k lam ndan insanlar n yadda nda qalan (v  zaman

za q


r

lib çatan) söz (bel dir ki): “Utanm rsansa, ist diyini et!” ( l-Buxari, 6120)31-ci f sil.  nsanlarla mehribanftar etm k - :-

:

.]

 :

[2037.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  bizim yan

za g rdi v  m -

nim balaca qarda ma: “Ey  bu Umeyr, qu cu aza n  oldu?”– dey rdi

1

. ( l-


Buxari, 6129)

32-ci f sil. Mömin bir yuvadaniki d sanc lmaz -:-

:

.]

 :

[1

s

 r vay t edir ki, Pey mb r  bizim yanza g rdi. M nim  bu Umeyr adl  balaca

qarda m var idi. Onun qu cu az  var idi. U aq onunla oynayard . (Bir gün) qu cu az öldü. Pey mb r

yan

za g ldikd  onun q mgin oldu unu görüb soru du ki: “Buna n  olub?” Dedil r: “Qu cu az  ölüb.”Pey mb r  dedi: “Ey  bu Umeyr, qu cu aza n  oldu?” (

bul-Mufrad, 847)hih  l-Buxari

b kitab .

822

2038.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Mömin bir yuva-

dan iki d  sanc lmaz

1

”. ( l-Buxari, 6133)33-cü f sil. Caiz say lan, habelnilmn  eir, rz vhida haqq nda - :-

:

.]

 :

[2039. 

Ubey ibn K b  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ eirin bir qismi

hikm tdir.” ( l-Buxari, 6145)34-cü f sil.  eir insan  o h ddtirib çatd rmamal r ki, buonu Allah  zikr etm kd n, elmöyr nm kd n v  Quranoxumaqdan yay nd rs n -:-

.

] :

[

2040.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Birinizin qarn n

irinl  doldurulmas , onun üçün  eirl  dolmas ndan daha xeyirlidir.” ( l-Bu-

xari, 6154)

35-ci f sil. Birinin 

(kim

)

:“Ay biçar !” dem si - :-

.

] :

[

2041.

s  r vay t edir ki, (bir d ) bir b

vi Pey mb rin  yan na g lib de-

di: “Ya R sulullah, Qiyam t n  zaman qopacaq?” Pey mb r  buyurdu: “Ay

biçar , s n Qiyam  n  t darük görmüs n?” Adam dedi: “Heç bir t darük

görm mi m. M n sad

 Allah  v  Onun r sulunu sevir m.” Pey mb r

buyurdu: “S n sevdiyin k sl  bir yerd  olacaqsan!” Biz soru duq: “Bu biz

 aiddirmi?” Pey mb r : “B li!”- dedi.” ( l-Buxari, 6167)

1

 Y ni, bir i ba na müsib t g rs , ikinci d  o i i görm z.

823

36-c  f sil. 

(Qiyam t günü)

insanlara atalar n adlar  ilmüraci t olunacaqd r -:-

:

.]

 :

[2042. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Qiyam t günü h r

bir xain üçün bir bayraq sanc lacaq

1

 v  deyilk: “Bu, xain filank s ibn

filank sdir.” ( l-Buxari, 6177)37-ci f sil. Pey mb rin :“K rim ancaq mömininlbidir2” sözü -:-

  :


.

]

 :[

2043.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Üzüm  k rim”–

dem yin. Çünki k rim ancaq möminin q lbidir.” ( l-Buxari, 6183)

38-ci f sil.Bir ad  daha göz l adla d yik -:-

.

] :

[

2044.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Zeyn bin

 ad  B rra idi. Ona: “S n özünü

miz  ç xard rsan”– deyildi, sonra Pey mb r   ona  Zeyn b  ad   verdi.

l-Buxari, 6192)39-cu f sil. Bir adam dostunuad  il  ça rd qda onun ad n-dan bir h rf  ksiltm si -:-

 :

.]

 :

[1

 Xain tan ns n dey  onun yan nda yer  bayraq sanc lacaq.

2

 Y ni ancaq mömin  sl k m v  s xav t, lütf v  ehsan sahibidir.hih  l-Buxari

b kitab .

824

2045.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “(Bir d ) Ummu Suleym

 yükl


zar t ed n qad nlar n aras nda ik n Pey mb rin  köl si  nc

 onla-


n mindiyi d

ri (b rk) sürüb apar rd . Pey mb r  buyurdu: “Ey  n-

, asta ol, 

ri

1 s nd rarsan.” ( l-Buxari, 6202)

40-c  f sil. Allah n  n çox nifr tetdiyi adlar - :-

 :

.]

 :

[2046.

bu Hureyra

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Qiyam t günü

Allah yan nda  n çirkin ad, özünü pad ahlar pad ah  adland ran kims nin

ad  olacaq.”

2

 ( l-Buxari, 6205)41-ci f sil. Asq ran adam n:lh mdulillah!” dem si - :-

 :

.]

 :

[2047.

vay t edilir ki, 

s ibn Malik  demi dir: “(Bir d ) iki ki i Pey mb -

rin  yan nda asq rd  v  Pey mb r  onlardan birin : “Y rh muk llah”– de-

di, o birin  is  (heç n ) dem di. (Pey mb rd n  bunun s

bini) soru duq-

da o dedi: “Bu adam: “ lh mdulillah”– dedi, bu is  dem di.” ( l-Buxari, 6221)

42-ci f sil. Asq rma nnilm si,  snyin isnilmsi - :-

 :

.]

 :

[2048.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Allah (Öz qullar n)

asq rma

 sevir,  snyini is  xo lam r. (Müs lman kims ) asq b Allaha

md ets , ona: “Y rh muk llah”– dem k, bunu e id n h r bir müs lmana

vacibdir.  sn

k is eytandand r.  nsan bacard  q

r onun qar

 al-


mal r. Adam: “Haaah”– etdiyi zaman  eytan ona gül r.” ( l-Buxari, 6223)

1

 Pey mb r dey nd  qad nlar  n

rd  tuturdu.

2

 Dem k, kim pad ahlar pad ah , hökmdarlar hökmdar ,  ahlar  ah  v  ba qa bu kimi adlar verm k

qada and r.825
?


----tariximizden-bir-20.html

----tariximizden-bir-7.html

----thsl---mahatma-qandi.html

----vaqf-sultanli.html

----x---v-konce-statej.html