©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- . ]  : [ 1587 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

.

] :

[

1587.

sma (bint  bu B kr)

 Abdullah ibn Zubeyr  hamil  oldu u vaxt  (xat r-

lay b) demi dir: “M n hamil liyin son ay nda (M kk

n) ç b M din

ldim v  Qubada qonaq qald m. El  orada da övlad

 dünyaya g tirdim.

Sonra u

 Pey mb rin  yan na g tirdim v  onu Pey mb rin  quca -na qoydum. Pey mb r  bir xurma g tizdirdi, sonra onu a nda  zdi v

(bu  zm ni) u

n a na qoydu. Bel likl  d , bu körp nin m

sin  ged n

ilk  ey, Pey mb rin  a z suyu oldu. Sonra Pey mb r  xurma  ziyini

körp nin dama na sürtdü v  onun üçün dua edib Allahdan xeyir-b

t

dil di. Bel, o,  slamda do ulmu  ilk körp

2

 oldu.” ( l-Buxari, 3909)-

:

 .:

»

«.]

 :

[1588.

vay t edilir ki,  bu B kr  demi dir: “(Hicr t  snas nda) m n Pey m-

rl

 birlikd  ma arada olark n ba qald b mü rikl rin ayaqlar

gördüm v  dedim: “Ey Allah n pey mb ri! Onlardan hans  birisi a

 boy-

lansa, bizi görk.” (Pey mb r ) buyurdu: “Sakit ol, ey  bu B kr, iki n -

rin üçüncüsü Allahd r!” ( l-Buxari, 3922)27-ci f sil. Pey mb rin  v  onunshab rinin M din g libçatmas -:-

:

:[

o

pq

r

Z.

]

 :[

1

 Burada söhb t xurma v  ki min gedir.

2

 Y ni M din do ulmu  ilk müs lman u

 idi.


hih  l-Buxari

nsar n t rif layiq xüsusiyy tl ri kitab .

622

1589.

vay t edilir ki, B ra ibn Azib

 demi dir: “Bizim yan

za hicr t etmi  ilk

(müs lman) Musab ibn Umeyr v  ibn Ummu M ktum olmu dur. Onlar ca-

maata (Quran) oxuma  öyr dirdil r. (Onlardan) sonra Bilal, S d v

mmar

ibn Yasir g ldi. Bundan sonra Öm r ibn X ttab Pey mb rin  iyirmi  shab -si il  birlikd  g ldi. (N hay t,) Pey mb r  (M din

) g ldi. M n heç vaxt

din hlinin R sulullah n  g li in  sevindiyi kimi sevindiyini görm mi -

dim. H tta k nizl r bel : “Allah n elçisi  g ldi!”- dey  (sevinirdil r). Pey m-

r  g lm mi

n  vv l (b zi) müf ss l sur rl

1

  b rab r:  “ n  Uca  R b-binin ad na t rifl r de!”

2

 sur sini d zb rl mi dim. ( l-Buxari, 3925)28-ci f sil. Mühacirl rin ibad tayinl rini yerin  yetirdikd nsonra M kk qalmas -:-

:

:»

«.

] :

[

1590.

la ibn H dr mi  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Mühacir (h cc

ayinl rini tamamlay b geri qay td qda M kk

) yaln z üç gün qala bil r.

3l-Buxari, 3933)

29-cu f sil. Pey mb rdin hicr t etdikdhudil rin onun yan na g lm si -:-

:

»«.

]

 :[

1591.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “

r y hudil rd n

on n r


4

 m

 iman g tirs ydi, y hudil rin ham  m iman g tir rdi.”

l-Buxari, 3941)

1

 416-c  h disin qeydl rin  bax.2

 “ l- la” sur si.

3

 Bu hökm hicr tin 8-ci ilink M kk

n M din


 hicr t ed nl  aiddir.

4

 Burada y hudil rin ba lar  nrd  tutulur.

623

-64 – H rbi yürü r kitab1-ci f sil. U eyr  döyü ü- :-

:

 . .

:

.]

 :

[1592.

vay t edilir ki, Zeyd ibn  rqamdan  soru dular: “Pey mb r  neç

döyü

 i tirak etmi dir?” (Zeyd) dedi: “On doqquz”  1

. Soru dular: “S n

onunla  neç   döyü

  i tirak  etmis n?”  Dedi:  “On  yeddi”

  2

.

 Soru dular:“Bunlar n  hans   birinci  (döyü )  olmu dur?”  Dedi:  “Useyr   v   ya  U eyr”

3

.l-Buxari, 3949)

2-ci f sil. Uca Allah n:“O vaxt siz R bbinizd n köm kdil yirdiniz...” ay sind n “...Allahidd tli  zab ver r” ay sin  qr4- : :

[

!"

#

Z :

[

~Z

-

:

:

[+

,

-.

Z

 ..

]

 :[

1593.

vay t edilir ki, Abdullah ibn M sud   demi dir:  “M n  Miqdad  ibn   s-

din  el   bir  h

tinin   ahidi  oldum  ki,  h r   eyd n  çox  onun  yerind

olma  arzu etdim. Pey mb r  mü rikl rin  leyhin  dua ed rk n (Miq-

1

 Yürü r bunlard r:  bva, Buvat, U eyr, B dr, B ni N dir, Uhud, H mraul-d,  hzab, B ni

Qureyz , B ni Must q, Xeyb r, Vadil-Qura, Z tur-Riqa, M kk , Huneyn, Taif v  T buk.

2

 Çox güman ki, Zeyd  azya  oldu undan bu döyü rd n  bva v  Buvatda i tirak etm mi dir.“F thul-Bari” 11/284.

3

 Söhb t m kk lil rin karvanlar na edil n basq ndan gedir.4

“O vaxt siz R bbinizd n köm k dil yirdiniz. O da: “M n siz  bir-birinin ard nca g n min m -kl  yard m edm”– dey  duan  q bul etmi di. Allah bunu yaln z bir müjd  v  onunla q lbinizrahatl q taps n dey  bel  etdi. Q yaln z Allahdand r. H qiq n, Allah Qüdr tlidir, Müdrikdir. Ozaman Allah

 Öz tfind n bir t skinlik olsun dey , siz  yüngül bir mürgü gönd rmi , göyd n sizinüz riniz  ya mur endirmi di ki, onunla sizi t mizl sin,  eytan n v svsini sizd n uzaq etsin, q lbi-nizi möhk ml ndirsin v  onunla qml rinizi sabit etsin. O zaman R bbin m kl: “M nsizinlm!  man g tir nl ri gücl ndirin. M n kafirl rin q lbin  qorxu salaca am. Onlar n boyunlarvurun v  barmaqlar n ham k sin!”– dey 

 v hy etmi di. Bu, onlar n Allaha v  Onun Elçisin  qarxmalar na gör dir. Allaha v  Onun Elçisin  qar  ç xan kims Allah  idd tli  zab ver r.”

 “ l- nfal”

sur si, 9-13.hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

624

dad) onun yan na g lib dedi: “Biz Musan n h mq bil ri kimi demirik: 

“S n s nin R bbin gedin, onlarla

 vuru un...”1

ksin  biz s nin h m sa nda,

m solunda, h m önünd , h m d  arxa t find  (dü

nl ) vuru aca q.”

(Bu sözd n sonra) m n Pey mb rin  üzünün nur saçd

 v  onun sevin-

diyini gördüm.” ( l-Buxari, 3952)

3-cü f sil. B drd

2

 döyü nl rinsay- :-

:

 ..

]

 :[

1594.

vay t edilir ki, B ra  demi dir: “Muh mm d pey mb rin  B dr döyü-

ünd  i tirak etmi shab rind n b zil ri m

 x

r verdil r ki, (bu döyü -) onlar n say  Talutla

3

 birg  çay  keç nl rin say  qr – üç yüz on v  bir

neç  n r idi.”

ra dedi: “Vallahi ki, (Talutla) birlikd  çay  keç nl r d  ancaq möminl r

idi.” ( l-Buxari, 3957)4-cü f sil.  bu C hlinöldürülm si- :-

:

:»

«

 ..

]

 :[

1595.

s  r vay t edir ki, (B dr döyü ünd ) Pey mb r  dedi: “Kim gedib

bu C hlin ba na n r g ldiyini öyr

 bil r?”  bn M sud gedib onun  f-

ran n o ullar

4

 t find n vuruldu unu v  can verdiyini gördü.  bn M sud(ona  yax nla b)  saqqal ndan  tutdu  v   dedi:  “S ns nmi   bu  C hl?”  ( bu

hl) dedi: “M

r (burada) sizin öldürdüyünüz (v  ya h mq bil ri t

-

find n öldürül n) ba qa bir adam var?” ( l-Buxari, 3962)-

:

»«

 .

1 “ l-Maid ” sur si, 24.

2

 M dinn 150 km c nubda yerl

n bir yerdir.

3

 Bax: “ l-B” sur si, 247-251.

4

 1327-ci h dis  bax.625

:

»«

.

] :

[

1596.

bu T lh

 r vay t edir ki, B dr günü Pey mb rinmri il  qurey lil -

rin ba lar ndan iyirmi dörd n rini B drd ki suyu ç kilmi , zir-zibil dolu

çirkli bir quyuya atd lar. (Pey mb r ) dü

ni m lub etdikd n sonra üç

gec rs

1

 qalard . B drd  qald  üçüncü gün dsini (yola haz rlama )

mr etdi. D

 (laz mi  eyl rl ) yükl ndikd n sonra (Pey mb r ) yola

dü dü,  shab ri d  onun arxas nca yola ç xd lar v  bir-biril rin  dedil r:

“Dey

n, o, yerin  yetirm k ist diyi bir i in dal nca gedir.” N hay t o, (ge-dib) quyunun k nar nda dayand  v  onlar

2

 h m öz adlar yla, h m d  atala-n adlar  il  ça

b dedi: “Ey filank sin o lu filank s, filank sin o lu fi-

lank s! (Vaxt nda) Allaha v  Onun r suluna ita t ets ydiniz, (indi) bu sizi

sevindirm zdimi?! Biz R bbimizin biz  v d etdiyinin do ru oldu unu gör-

dük.  Siz  d   R bbinizin  siz   v d  etdiyinin  do ru  oldu unu  gördünüzmü?”

(Bunu e id nd ) Öm r dedi: “Ey Allah n elçisi, s n cans z c

dl rl mi dan -

rsan?!” Pey mb r  buyurdu: “Can m  lind  olan Allaha and olsun ki,

siz m nim dedikl rimi onlardan yax  e itmirsiniz.” ( l-Buxari, 3976)

5-ci f sil. M kl rin B drdöyü ünd  i tirak etm si- :-

:

:»

-

-«.

]

 :[

1597.

vay t edilir ki, B dr döyü ünd  i tirak etmi  Rifa  ibn Rafi  z-Zur qi

demi dir: “(Bir d ) C brail Pey mb rin  yan na g lib soru du: “Siz B dr

döyü ünd  i tirak etmi  ( shab ri) n  say rs z?” (Pey mb r ): “Müs l-

manlar n  n f zil tlisi”- dey  cavab verdi v  ya buna b nz r bir söz söyl di.

(C brail) dedi: “B dr döyü ünd  i tirak etmi  m kl r d  h mçinin”

  3

.

 ( l-Buxari, 3992)

-

:

»-

«

.]

 :

[1598. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  B dr döyü ünd  demi dir:

“Budur, C brail at n ba ndan tutub, üstü-ba  da yaraql -yasaql  (g lir).”

l-Buxari, 3995)

1

 1306-c  h disin qeydl rin  bax.2

 Quyuya at lm  mü rikl ri.

3

 B dr döyü ünd  i tirak etmi  m kl r d  dig r m kl r aras nda say b seçilirl r. Bax: “Ali- mran”sur si, 123-127.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

626

6-c  f sil--

:

 . .

 .

.]

 :

[1599.

vay t edilir ki, Zubeyr  demi dir: “B dr döyü ünd  m n gözl rind n

ba qa, ba dan aya ad k zireh geyinmi

bu Zatul K  l

bli Ubeyd  ibn

id ibn Asla üzb üz g ldim. O (lov a-lov a): “M n  bu Zatul K

m”-

dedi. M n ona hücum edib ( limd ki) mizra  onun gözün  soxdum v  o,öldü.”

(Zubeyr) dedi: “M n aya

 onun üstün  qoyub mizraq  ç xartma a

hd etdim v  çox ç tinlikl  onu ç xarda bildim. Mizra n h r iki ba

yil-

mi di.”


Urva dedi: “Sonra Pey mb r  bu mizra  ondan ist di, o da mizra

ona verdi. Pey mb r   v fat  etdikd n  sonra  Zubeyr  onu  özün   götürdü.

Sonra  bu B kr onu ist di, Zubeyr d  onu  bu B kr  verdi.  bu B kr v fat

etdikd n sonra Öm r bu mizra  ondan ist di, o da onu Öm

 verdi. Öm r

fat etdikd n sonra Zubeyr yen  mizra  özün  götürdü. Sonra Osman onu

ist di, o da onu Osmana verdi. Osman öldürüldükd n sonra is  bu mizraq

linin  hli-beytin  çatd . Sonra Abdulla ibn Zubeyr mizra  onlardan ist di

 o q tl  yetiril

k bu mizraq onda qald .” ( l-Buxari, 3998)-

 .

:»

«.

] :

[

1600.

vay t edilir ki, Rubeyyi bint Mu vviz

 demi dir: “Toyumun s

ri gün

Pey mb r  m nim yan ma g ldi. H min vaxt m nim yan mda olan q zaqlar  d f vura-vura B dr döyü ünd  öldürülmü  atalar na a  deyirdi-

r

1. Bird n q zlardan biri: “Aram zda sabah n  olaca

 bil n bir pey-

mb r var”– dedi. (Bunu e id nd ) Pey mb r  (ona) buyurdu: “Bel  de-

2

, bayaq dedikl rini de!” ( l-Buxari, 4001)-

:

»«.

]

 :[

1

 A  dem k – ölünün göz l xüsusiyy tl rini yada sal b a laya-a laya onu t riflk. “F thul-Bari”,

11/333.


2

 Uca Allah Öz Pey mb rin

 bel  buyurur: 

“De: “M n siz  demir m ki, Allah n x zin rinim yan mdad r. M n qeybi d  bilmir m. M n siz  demir m ki, m n mm. M n yaln z mhy olunana tabe oluram.”

 “ l- nam” sur si, 50.

627

1601.

vay t edilir ki, Pey mb rl

 birlikd  B dr döyü ünd  i tirak etmi

bu

lh demi dir: “M kl r, içind  it v  ya  kil olan ev  girm zl r.” ( l-

Buxari, 4002)-

:

 . .

 .

 . .

.

] :

[

1602.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Öm r

  demi dir:  “H fs   bint  Öm r   ri

Xuneys ibn Huzaf s-S hmini itirib dul qalm

. (Onun  ri) Pey mb rin

shab rind n idi, B dr döyü ünd  i tirak etmi  (v  bu döyü

 ald  ya-

ralardan sonra) M din

 v fat etmi di.”

Öm r demi dir: “M n Osman ibn  ffana rast g ldim v  H fs  (il  ail

qurma )  ona  t klif  edib  dedim:  “ st

n,  H fs   bint  Öm ri  s

  ver -


m.” (Osman): “Bu haqda dü ün

m”– dedi. M n bir neç  gün gözl dim,

sonra (Osman m

) dedi: “Dü ündüm ki, bugünkü günd  onunla evl nm -

yim.”

Öm r  dedi:  “Sonra  m n   bu  B kr   rast  g ldim  v   (ona  da):  “ stn,

fs  bint Öm ri s

 ver m”- dedim.  bu B kr susdu v  m

 heç


bir cavab verm di. M nim Osmandan çox ona ac m tutdu. M n bir neç

gün gözl dikd n sonra Pey mb r  H fs

 elçi gönd rdi v  m n d  q -

 ona 


 verdim. Bundan sonra  bu B kr m

 rast g ldi v : “Dey

n,

fs ni m


 t klif etdiyin zaman s

 bir cavab verm diyim  gör  m

ac n  tutmu du”-  dedi.  M n:  “B li!”-  dey   cavab  verdim.   bu  B kr  dedi:

“S n onu t klif ed rk n s

 bir cavab verm

 m

 mane olan yaln z o idiki, m n Pey mb rin  onun ad  ç kdiyini (onunla evl nm k ist diyini)

bilirdim v  Pey mb rin  sirrini if a etm k ist mirdim. 

r o, (H fs

n)

imtina ets ydi, m n onu alard m.” ( l-Buxari, 4005)-

:

:»

«.

] :

[

1603.

bu M sud  l-B dri  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “H r kim

gec  “ l-B

” sur sinin son iki ay sini oxuyarsa, bu ona kifay t ed r”

1

.l-Buxari, 4008)

-

:

1 Bu iki ay  insan eytandan v eytan kimil rinin  rind n qoruyur.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

628

:

»«

 .

 .:

»

«.

]

 :[

1604.

vay t edilir ki, B ni Zuhra q bil sinin mütt fiqi olmu , B dr döyü ünd

tirak etmi  Miqdad ibn Amr  l-Kindi  demi dir: “(Bir d ) m n Pey m-

 dedim: “Söyl  gör k, 

r m n (döyü

) kafirl rd n biri il  üzb üz

lib onunla vuru sam, o, m nim bir  limi k ss , sonra da can  m nd n qur-

tarmaq üçün a aca qalx b: “Allaha t slim oluram!”– des , bu sözü dem yin

(baxmayaraq) m n onu öldür  bil mmi, ya R sulullah?” Pey mb r :

“S n onu öldürm

lis n!”– dedi. (Miqdad) dedi: “Ya R sulullah, ax , o, m -

nim bir  limi k smi  v  bu sözü ancaq  limi k sdikd n sonra demi dir.” Pey-

mb r  buyurdu: “S n onu öldürm

lis n. Çünki 

r s n onu öldürs n,

onun hal , s nin onu öldürm mi

n qabaqk  hal n kimi olacaq. S nin hal n

is , onun bu sözü dem mi

n  vv lki hal  kimi olacaq.

1

” ( l-Buxari, 4019)-

:

»«.

]

 :[

1605. 

Cubeyr ibn Mutim  r vay t edir ki, Pey mb r  B dr döyü ünd sir dü -

mü  mü rikl r bar

 demi dir: “

r Mutim ibn Adiy

2

  sa   olsayd   v   bumurdar

3

 insanlara gör  m a z açsayd , m n onun sözünü yer  salmay b

bunlar  hökm n s rb st buraxard m.” ( l-Buxari, 4024)7-ci f sil. B ni N dir q bil sininhvalat  v  onlar n Pey mbyan t etm si-:-

:

.]

 :

[1606.

vay t edilir ki, ibn Öm r

 demi dir: “B ni N dir v  B ni Qureyz  q -

bil ri


4

 (Pey mb


)  qar   vuru urdular.  Odur  ki,  Pey mb r  B ni

1

 Pey mb rin : “...onun hal , s nin onu öldürm min qabaqk  hal n kimi olcaq” sözü o dem kdir

ki, zahir n müs lman olduqdan sonra onun q sdin  durmaq qada an olacaq, özü d

ri  uy un  kild

mühakim  olunacaq. “S nin hal n onun bu sözü dem mi

n  vv lki hal  kimi olacaq” sözü is  o

dem kdir ki, 

r s n onu öldürs n, onun varisl rinin s nd n qisas v  ya qanbahas  alma a haqq  olacaq.

“F thul Bari”, 19/301.

2

 Vaxt  il  M kk  mü rikl ri Pey mb t zyiql r ed rk n Mutim ibn Adiy onu öz himay si alt na

alm


r.

3

 Uca Allah buyurur: 

“H qiq n d , mü rikl r murdard rlar.”

 “ t-Tovb ” sur si, 28.4

 B ni N dir, B ni Qureyz  v  B ni Q ynuqa M din

 ya ayan y hudi q bil ridir.

629

dir q bil sini qovub (diyar ndan) ç xartm , B ni Qureyz  q bil sin  is

(mü yy n  rtl r  sas nda M din

) qalma a izn vermi di. B ni Qureyz

(ikinci k

 müs lmanlara) qar  silah qald rd qda Pey mb r  onlar n ki i-

rini q b-çatd , qad nlar , u aqlar  v  s rv tl rini is  müs lmanlar ara-

nda payla rd . Yaln z o k sl r istisna idi ki,  Pey mb r  onlara z ma-

t vermi , onlar da  slam dinini q bul etmi dirl r. Pey mb r  y hudil -

rin ham


 – Abdullah ibn S lam n q bil si B ni Qaynuqan , B ni Haris q -

bil sinin y hudil rinin v  ümumiyy tl  M din

 olan bütün y hudil ri

din


n qovub ç xartd .” ( l-Buxari, 4028)

-

:

:[

/

01

2

34

5

67

8

9Z

.

] :

[

1607.

vay t edilir ki, ibn Öm r

 demi dir: “Pey mb r  Buveyr

 B ni

dir q bil sinin xurmal qlar  yand rd  v  onlar  k sib do ram-do rametdi. Onda bu ay  nazil oldu: 

“Xurma a aclar  k sm yiniz yaxud onlarkökü üstünd  salamat qoymaz Allah n iznil dir v  Onun fasiql ri r -zil etm si üçündür..”

1

 ( l-Buxari, 4031)-

:

:»

-

-«

 .

.]

 :

[1608.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Pey mb rin  zövc ri Osman bu

krin yan na gönd rdil r ki, Allah n Öz pey mb rin

 ay rd  q nim t

pay n s kkizd  birini onlara versin. M n onlara öz etiraz

 bildirib de-

dim: “Heç Allahdan qorxmursunuz? M

r siz Pey mb rin : “Biz (pey-

mb rl r) miras qoymuruq, qoyub getdiyimiz s

dir”– dediyini bilmir-

siniz? Bunu dey nd  o, özünü q sd etmi dir. (M

r onun): “Muh mm din

ail si ancaq öz mal ndan yey  bil r”– (dediyini bilmirsiniz?)” Bundan sonra

Pey mb rin  zövc ri öz ist kl rind n vaz keçdil r.” ( l-Buxari, 4034)

8-ci f sil.b ibn fin2 öldürülm si- :-

:

:»

«

 .:

»

« .

 .

:»

«

 .1

 “ l-H r” sur si, 5.

2

 K b ibn f B ni N dir q bil sinin mütt fiql rind n olmu  v  Pey mb

 qar  m kk lil rl

xfi dan qlar aparm

r.


hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

630

 .

  . .

 .

 .-

-

. .

-

. :

.

 . .

 .

..

 .

 ..

]

 :[

1609. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, (bir d ) Pey mb r  dedi: “Kim

b ibn 

fin i ini bitir  bil r? Çünki o, Allaha v  Onun R suluna  ziyy tverir.” Muh mm d ibn M sl

 aya a qalx b dedi: “Ya R sulullah, ist yir-

n onu m n öldürüm?” Pey mb r : “B li!”– dey  buyurdu. O dedi: “ zn

ver bir  ey deyim.”

1

 Pey mb r  buyurdu: “De!” Bundan sonra Muh m-d ibn M sl

 (bir neç shab  il  birlikd  K bin) yan na g lib dedi: “Bu

adam

2

  bizd n  s  t b  edir  v   bizi  çox  s

r.  Buna  gör   d   m n

lmi m s nd n borc al m.” (K b) dedi: “Yen  (sizi bezdir

k). Vallahi ki,

tezlikl  sizin onu görm

 gözünüz olmayacaq.” (Muh mm d ibn M sl

)

dedi: “Art q biz ona tabe olmu uq. Odur ki, bu i in n  il  qurtaraca gör-

yinc  biz onu t rk etm k ist mirik.  ndi is  biz s nd n borca bir v  ya iki

sq

3

 ( rzaq) götürm k ist yirik.” (K b) dedi: “Olar, amma g k m nimyan mda girov qoyas z.” Onlar: “N  ist yirs n?”- dey  soru dular. (K b)

dedi: “Qad nlar

 yan mda girov qoyun!” Onlar (etiraz edib) dedil r: “S n

bl r aras nda  n yara ql  ki i oldu un halda biz qad nlar

 s nin ya-

nda nec  girov qoya bil rik?!” (K b) dedi: “Onda u aqlar

 yan mda gi-

rov qoyun!” Onlar (yen  etiraz edib) dedil r: “Biz u aqlar

 s nin yan n-

da nec  girov qoya bil rik?! Ax , sonra kims  onlar  t hqir edib: “(Budur) bir

 ya iki v sq ( rzaq) müqabilind  girov qoyulanlar!”– dey

k, bel likl  d ,

bizim üzümüzü qara ed

k. (G ls


) biz öz silahlar

 girov qoyaq.”

Onlar (bir müdd t sonra) görü

 v

dil r. Gec  (Muh mm d ibnsl

) K bin süd qarda

bu Nail  il  birlikd  onun yan na g ldi. (K b)

onlar  öz istehkam na d

t etdi v  özü d  onlar n yan na endi. Ged nd  ar-

vad  ondan: “Bu vaxt hara gedirs n?”– dey  soru du. (K b) dedi: “(G n-

r) ancaq Muh mm d ibn M sl

 v  m nim (süd) qarda m  bu Nail -

1

 Muh mm d ibn M sl K

 qar  hiyl  qurma  q sd edirdi.

2

 Muh mm d ibn M sl Pey mb ri  q sd edirdi.

3

 708-ci h disin qeydl rin  bax.631

dir.” Arvad dedi: “M n bir s s e idir m, sanki n

ns  qan dam r.” (K b)

dedi: “(Bu) sad

 Muh mm d ibn M sl

 v  süd qarda m  bu Nail dir.

qiq n, alic nab adam gec  vaxt  vurulma a ça

lm  olsa bel , ca

a

cavab verm lidir.”(Cabir  ibn  Abdullah)  dedi:  “Muh mm d  ibn  M sl

  özü  il   b rab r

iç ri iki n r d  keçirdi.”

(Dig r r vay td  deyilir ki, bunlar:  bu  bs ibn C br, Haris ibn Ovs v

Abbad ibn Bi r idi.)

Amr dedi: “Muh mm d ibn M sl

 il  birlikd  iki n r g lmi di. O,

min iki n

 dedi: “K b g nd  m n onun ba ndan tutub onu iyl

-

m. M nim onun ba ndan b rk yap görs niz d rhal g lib onun

boynunu vurars z.” (Dig r r vay td ): “Sonra (onun ba

 siz  t

f ç


-

m ki,) siz d  iyl

siniz.”

b  bas na bürünmü  halda onlar n yan na endi. Ondan xo tir qoxu-su g lirdi. (Muh mm d ibn M sl

) dedi: “M n indiy

k bundan göz l

tir görm mi m.” K b dedi: “(Evimd )  b qad nlar  aras nda  n yax

tir

seç n v  (ümumiyy tl )  bl r iç risind n a ll -kamall  bir (qad n1

) var.”


(Muh mm d ibn M sl

) dedi: “ caz  verirs nmi, s nin ba

 iyl yim?”

O: “B li!”– dedi. Muh mm d ibn M sl

 onun ba

 iyl di, sonra dostla-

na da t klif etdi. Sonra yen : “ zn verirs nmi, (ba

 iyl yim)?”– dey  so-

ru du. O: “B li!”– dedi. El  ki Muh mm d ibn M sl

 onun ba ndan b rk

yap

, (dostlar na): “Növb  sizindir!”– dey  buyurdu, (onlar da K bin üs-tün  cumub) onu öldürdül r. Sonra da Pey mb rin  yan na g lib  hvalat

ona dan


lar.” ( l-Buxari, 4037)
?


---aaa--kcllijjati-xxi-2.html

---aaa--kcllijjati-xxi-7.html

---album-stranieri--.html

---atulla-zma-mmmd-fazil-13.html

---atulla-zma-mmmd-fazil-18.html