1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 61

Ενισχύσεις για τον καπνό σύμφωνα με το άρθρο 69


Έτος υποβολής αιτήσεων 2006:

Σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, η Επιτροπή δεν θα δεχθεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες, εάν, με βάση τα πορίσματά της, έχει σοβαρές και εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά το κατά πόσο το υποκείμενο μέτρο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Η Ελλάδα είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει τις εκτιμήσεις στις οποίες προέβη η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώτον, στο πλαίσιο των διμερών επαφών, καθώς και αργότερα κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των λογαριασμών. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί επομένως ότι οι ελλείψεις όσον αφορά τις ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69 για τον τομέα του καπνού το 2006 είναι τόσο σοβαρές που συνιστούν απόλυτη αδυναμία συμμόρφωσης με τους στόχους του οι οποίοι ορίζονται στους κοινοτικούς κανόνες, καθιστώντας έτσι όλες τις ενισχύσεις αυτές παράτυπες.

Έτος υποβολής αιτήσεων 2007:

Σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι βασικοί έλεγχοι, χωρίς όμως να τηρηθεί ο αριθμός, η συχνότητα ή η αυστηρότητα που προβλέπουν οι κανονισμοί, πρέπει να γίνει διόρθωση ύψους 5 %, διότι ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν προσφέρουν το αναμενόμενο επίπεδο εγγυήσεως για την κανονικότητα των αιτήσεων και ο κίνδυνος ζημιών σε βάρος του Ταμείου είναι σημαντικός.Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ’ αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων.

11.2.4.Γνώμη του οργάνου συμβιβασμού


6.2 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι της γνώμης ότι τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν από τις ελληνικές αρχές στον τομέα του καπνού το 2006 δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 69. Αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές, υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της υποχρέωσης χρήσης μόνο πιστοποιημένων σπόρων αποτελούσε ένα μέτρο που στόχευε στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής. Τα μέρη διαφωνούν επί του ερωτήματος εάν η εν λόγω υποχρέωση υπήρχε ήδη στο προηγούμενο καθεστώς για τον καπνό και μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο στην αγορά. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η χρήση πιστοποιημένων σπόρων θεωρούνταν στο παρελθόν υποχρεωτική μόνο προκειμένου να παρασχεθεί ειδική πριμοδότηση (καταβλητέα στην οργάνωση παραγωγών).

Το ερώτημα είναι κρίσιμο, καθώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρότειναν διόρθωση ύψους 100% για τον καπνό το 2006. Ως εκ τούτου, το όργανο προτείνει τα μέρη να εξετάσουν το ζήτημα περαιτέρω, ιδίως με γνώμονα την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το εάν η υποχρέωση χρήσης πιστοποιημένων σπόρων το 2006 μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα απαίτηση για την ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές που συγκρίνουν τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων κατά το προηγούμενο καθεστώς για τον καπνό και σύμφωνα με το μέτρο που ορίζεται στο άρθρο 69.

6.3 Όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69, οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρατήρησαν ότι τα κριτήρια είχαν τροποποιηθεί για τον τομέα των βοοειδών μετά το πέρας του έτους υποβολής αιτήσεων 2006 και για τον τομέα των αιγοπροβάτων κατά τη διάρκεια του έτους 2007 καθώς και ότι είχαν καθοριστεί κριτήρια στα τέλη του 2006 και 2007 για τον τομέα των αιγοπροβάτων και το 2006 για τον τομέα του καπνού. Το όργανο συμβιβασμού κατανοεί ότι η προσαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας μετά το πέρας του έτους υποβολής αιτήσεων, ήτοι η διευκόλυνση της κάλυψης των κριτηρίων από τους δικαιούχους, ενέχει κίνδυνο για το Ταμείο.

Η επίσημη έγκριση των κριτηρίων του άρθρου 69 στη διάρκεια του έτους υποβολής αιτήσεων δεν ενέχει απαραιτήτως κίνδυνο για το Ταμείο, εφόσον οι παραγωγοί γνωρίζουν πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους τους όρους που πρέπει να πληρούν. Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι γεωργοί γνώριζαν τα κριτήρια και ότι τα κριτήρια δεν είχαν εγκαίρως θεσπιστεί επισήμως. Ωστόσο, απουσία δικαιολογητικών εγγράφων, το όργανο συμβιβασμού δεν είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη επ’ αυτού του ζητήματος.

6.4 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αμφισβητούν την αξιοπιστία των επιτόπιων ελέγχων στους τομείς αιγοπροβάτων και βοοειδών. Βασικό τους επιχείρημα είναι ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν δεν συμπίπτουν. Οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν περαιτέρω πληροφορίες, δυστυχώς όμως μόνο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007, για τα ζώα που δηλώθηκαν και αυτά που προσδιορίστηκαν. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που παρασχέθηκαν αποκαλύπτουν ποσοστό σφάλματος ύψους περίπου 5,7% για τον τομέα των αιγοπροβάτων και 7% για τον τομέα των βοοειδών. Ο αριθμός των σφαλμάτων που εντόπισαν οι ελληνικές αρχές και τα ποσοστά σφαλμάτων που προέκυψαν αποτελούν ένδειξη της διενέργειας ελέγχων και, εκ πρώτης όψεως και χωρίς περαιτέρω ανάλυση, δεν ήταν αναξιόπιστα. Ωστόσο, το όργανο επισημαίνει επίσης ότι διαφέρουν σημαντικά από τα ποσοστά που αναφέρονται στην επιστολή συμβιβασμού της Επιτροπής (σημείο 1.2.2 παράγραφος 3). Εάν η ακρίβειά τους μπορεί να αποδειχθεί προς ικανοποίηση των υπηρεσιών της Επιτροπής, το όργανο συμβιβασμού προτείνει την επανεκτίμηση του επιπέδου της προτεινόμενης διόρθωσης στο σημείο αυτό.

Το όργανο συμβιβασμού επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν για αυτήν την αδυναμία ελέγχου διόρθωση ύψους 5% για τον τομέα των βοοειδών και μόλις 2% για τον τομέα των αιγοπροβάτων.

6.5 Ένα από τα σημεία αμφισβήτησης που οδήγησε στην πρόταση διόρθωσης ύψους 5% είναι η ύπαρξη περιόδου χωρίς ελέγχους (2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ζήτησαν και έλαβαν τότε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής μια παράταση όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των εν λόγω αιτήσεων. Αυτός ενδεχομένως να είναι ο λόγος για την αποκαλούμενη περίοδο χωρίς ελέγχους. Το όργανο συμβιβασμού προτείνει τα μέρη να είναι σε θέση να επαληθεύσουν εάν εκείνη την εποχή είχε εκχωρηθεί στην Ελλάδα παράταση της προθεσμίας.

11.2.5.Τελική θέση της Επιτροπής

11.2.5.1.Καπνός: Μη τήρηση των στόχων του άρθρου 69 του κανονισμού 1782/2003 (σημεία 6.2 και 6.3 ανωτέρω)


Το όργανο συμβιβασμού κάλεσε τη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης να αναθεωρήσει την προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κυρίως λόγω δύο σημείων:
1. Καθυστερημένη γνωστοποίηση και καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας από τις ελληνικές αρχές (σημείο 6.3 ανωτέρω),

2. Χρήση πιστοποιημένων σπόρων ως (νέο) κριτήριο ποιότητας για τις ενισχύσεις του άρθρου 69 (σημείο 6.2 ανωτέρω).

Όσον αφορά το 1ο σημείο, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης συμφωνεί με το όργανο συμβιβασμού ότι ο καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας κατά το επίμαχο έτος υποβολής αιτήσεων δεν αποτελεί απαραιτήτως κίνδυνο για το Ταμείο, εφόσον οι παραγωγοί γνωρίζουν πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους τους όρους που πρέπει να πληρούν. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι στην παρούσα περίπτωση φαίνεται πως οι όροι επιλεξιμότητας είχαν κοινοποιηθεί στους γεωργούς πριν από την έναρξη του έτους υποβολής αιτήσεων.

Ωστόσο, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζει ότι οι όροι επιλεξιμότητας για το έτος υποβολής αιτήσεων 2006 για τον τομέα του καπνού εκδόθηκαν/δημοσιεύτηκαν επισήμως μόλις τον Αύγουστο του 2006 και δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή15. Η εν λόγω μη συμμόρφωση παρουσιάζει διοικητικές αδυναμίες.


Το όργανο συμβιβασμού προτείνει επίσης την περαιτέρω εξέταση του ερωτήματος σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης συμφωνεί ότι θα ήταν χρήσιμη η παροχή από τις ελληνικές αρχές ακριβών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων πριν από την εφαρμογή του μέτρου του άρθρου 69.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν κατόρθωσαν να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχεται, ωστόσο, ότι στο καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων για τον καπνό, η χρήση πιστοποιημένων σπόρων αποτελούσε απλή προϋπόθεση για την πρόσθετη ενίσχυση, αλλά όχι για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Εν τη απουσία οριστικών πληροφοριών επ’ αυτού του ζητήματος, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι η χρήση πιστοποιημένων σπόρων ενδεχομένως να μην αποτελούσε πρότυπο στην αγορά πριν από την εφαρμογή του μέτρου του άρθρου 69. Επίσης, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι η υποχρέωση χρήσης πιστοποιημένων σπόρων συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας.

Ενόψει των ανωτέρω, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης δεν εμμένει στη θέση της όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταβολή των ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 69 για τον καπνό για το έτος υποβολής αιτήσεων 2006.


11.2.5.2. Γενικό σχόλιο επί της καθυστερημένης γνωστοποίησης ή της μη γνωστοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας (σημείο 6.3 ανωτέρω)


Οι ελληνικές αρχές δεν τήρησαν το άρθρο 49α παράγραφος 2 του κανονισμού 795/2004, καθώς δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγήθηκε του υπό εξέταση έτους υποβολής αιτήσεων, τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί έως την 1η Αυγούστου, σχετικά με τις τελικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τις τροποποιήσεις τους για τις ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 69 σε όλους τους τομείς που αφορά η παρούσα έρευνα.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι ο οργανισμός συμβιβασμού αναγνωρίζει ότι οι προσαρμογές των κριτηρίων επιλεξιμότητας μετά το έτος υποβολής αιτήσεων όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας εξέθεσαν το Ταμείο σε κίνδυνο.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κριτήρια τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά το επίμαχο έτος υποβολής αιτήσεων: αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στα σημεία 1.2.1 (βοοειδή), 1.3.1 (αιγοπρόβατα) της επιστολής κοινοποίησης διόρθωσης (ARES-873522 της 29.11.2010). Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι η αδυναμία έγκαιρης κοινοποίησης νομικά δεσμευτικών κριτηρίων επιλεξιμότητας στους αιτούντες δημιούργησε κίνδυνο για το Ταμείο.

Όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας για τον καπνό (σημεία 1.4.1 και 1.4.2 της επιστολής κοινοποίησης διόρθωσης), η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι αποδόσεις γνωστοποιήθηκαν στους γεωργούς πριν από την έναρξη του έτους υποβολής αιτήσεων.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της καθυστερημένης γνωστοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας στην Ελλάδα, το όργανο συμβιβασμού δεν εκφέρει γνώμη.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εμμένει στη θέση της όσον αφορά τα μέτρα του άρθρου 69 για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα.


11.2.5.3.Ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων (σημείο 6.4 ανωτέρω)


Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές για τους επιτόπιους ελέγχους για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007. Τα στοιχεία που παρέχονται αφορούν εσφαλμένους αριθμούς ζώων και δεν συγκρίνονται ή αντιστοιχίζονται με πληροφορίες που είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν (αριθμός επιτόπιων ελέγχων με σφάλματα) από τις ελληνικές αρχές πριν από τη διαδικασία συμβιβασμού.

Τα εν λόγω στοιχεία δείχνουν ότι στο 36,8% (συμπεριλαμβανομένων των βοοειδών και των αιγοπροβάτων) των επιτόπιων ελέγχων υπήρχε διαφορά στον αριθμό ζώων (μονάδων ζωικού κεφαλαίου) που δηλώθηκαν και αυτών που βρέθηκαν. Τα στοιχεία αυτά δεν διαχωρίστηκαν ούτε κατά έτος υποβολής αιτήσεων (2006 και 2007), ούτε κατά τύπο ζώου (βοοειδή/αιγοπρόβατα). Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε επαρκής επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

Κατά το στάδιο συμβιβασμού, οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν νέα στοιχεία για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007. Τα νέα στοιχεία παρουσιάζουν διαφορές που επισημάνθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους μεταξύ του αριθμού των ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού των ζώων που προσδιορίστηκε σε ποσοστό περίπου 5,7% για τον τομέα των αιγοπροβάτων και 7% για τον τομέα των βοοειδών. Όσον αφορά τον αριθμό των εμπλεκόμενων γεωργών, η διαφορά μεταξύ των ζώων που δηλώθηκαν και αυτών που βρέθηκαν αντιπροσωπεύει το 13,49% των παραγωγών αιγοπροβάτων και το 28,04% των παραγωγών βοοειδών.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν αποσαφηνίζουν την κατάσταση όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2007 και λαμβάνονται υπόψη για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων.

Όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2006, ο συμβιβασμός δεν απέφερε νέα στοιχεία. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εμμένει στη θέση της όσον αφορά την προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση.

11.2.5.4.Περίοδος χωρίς ελέγχους (σημείο 6.5 ανωτέρω)


Διαπιστώθηκαν αρκετές αδυναμίες όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα για τις ενισχύσεις του άρθρου 69 αναφορικά με το έτος υποβολής αιτήσεων 2006. Μία εξ αυτών ήταν η καθυστερημένη έναρξη των επιτόπιων ελέγχων το 2006 (σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων), η οποία είχε ως συνέπεια τη μη πραγματοποίηση ελέγχων για ένα διάστημα και την αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος ελέγχου.

  Το όργανο συμβιβασμού αναφέρθηκε στην εξήγηση των ελληνικών αρχών (η οποία είχε ήδη δοθεί στη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το στάδιο διμερών επαφών) ότι υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις στην αναβάθμιση της εφαρμογής ΤΟ σχετικά με τις διατάξεις του νέου συστήματος ΚΓΠ το 2006. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζήτησαν από την Επιτροπή την παράταση της προθεσμίας άσκησης προσφυγής, δηλ. να οριστεί η 15.06.2006 αντί της 15.05.2006. Η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα. Ως εκ τούτου, η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων ξεκίνησε μόλις στις 07.08.2006, όπως παρατήρησε η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω της αύξησης του αριθμού των γεωργών.

  Παρά την παράταση της προθεσμίας, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εμμένει στη θέση της ότι η εκπρόθεσμη έναρξη των επιτόπιων ελέγχων (σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων), είχε ως συνέπεια τη μη πραγματοποίηση ελέγχων για ένα διάστημα, την αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος ελέγχου και τη δημιουργία κινδύνου για το Ταμείο.


11.2.6.Υπολογισμός της δημοσιονομικής διόρθωσηςDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Ενισχύσεις για τα αιγοπρόβατα σύμφωνα με το άρθρο 69 - Directorate-general for agriculture and rural development

səhifə8/61
tarix26.10.2017
ölçüsü3.18 Mb.

Ενισχύσεις για τα αιγοπρόβατα σύμφωνα με το άρθρο 69


  Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένας βασικός έλεγχος δεν εφαρμόζεται (βλ. σημείο 0) ή εφαρμόζεται ελλιπώς σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι ελληνικές αρχές δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την επιλεξιμότητα της αίτησης ή να αποτρέψουν παρατυπίες, δικαιολογώντας διόρθωση ύψους 5%, καθώς εύλογα συμπεραίνεται ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκτεταμένων απωλειών για το Ταμείο κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2006 και 2007.

 • Προσδιορίζονται οι ακόλουθες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους:

 • Καθυστέρηση όσον αφορά την οριστικοποίηση και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για το 2006 και το 2007

 • Αδυναμίες όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους:

 • τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής δεν ελέγχθηκαν το 2006 και το 2007

 • δεν διαπιστώθηκε συμφωνία του αριθμού των ζώων κατά τους επιτόπιους ελέγχους το 2006

 • Αδυναμίες επικουρικών ελέγχων:

 • Αδυναμίες στον σχεδιασμό των επιτόπιων ελέγχων το 2006 (συστηματική ανακοίνωση, έλλειψη οδηγιών)

 • Απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων για το άρθρο 69 στην ανάλυση κινδύνων το 2006 και το 2007

 • Έλλειψη ελέγχων ποιότητας (επιτήρησης) το 2006 και το 2007

 • Ανεπαρκής ανάλυση κινδύνου το 2006

 • Αδυναμίες όσον αφορά την ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις το 2006 και το 2007

Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ’ αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων.

Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-597.904,33

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+340,20

GR01

050302360000025

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-551.372,32

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+1.933,24

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

-1.147.003,21Οργανισμός πληρωμών


Θέση προϋπολογισμού


Τύπος διόρθωσης


ΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000018

Εφάπαξ - 100%

ευρώ

-7.170.370,27

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000018

Εφάπαξ - 100%

ευρώ

+251,60

GR01

050302360000028

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-339.319,37

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000018

Εφάπαξ - 100%

ευρώ

-21.325,24

GR01

050302360000028

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

- 10.743,31

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
-7.541.506,59


?


--in-qua-re---kbler-.html

--index-sections-91-100-6.html

--insinuare-suam-2.html

--introire-cum---kbler-.html

--islomiyat-tarixidir-3.html