©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

98  ВОТЕВОН - Talış əlifbasının birinci hərfi


98 ВОТЕВОН  

 

вотəоннəбəј deməsəydiniz; вотəшоннəбəј deməsəydilər; вотəнинныбим deməməliydim; вотəнинныбиш deməməliydin; 

вотəнинныбе deməməliydi; вотəнинныбимон deməməliydik; 

вотəнинныбишон deməməliydiniz; вотəнинныбин deməməliydilər; 

вотəнин ныбим deməli olmadım; вотəнин ныбиш deməli olmadın; 

вотəнин ныбе deməli olmadı; вотəнин ныбимон deməli olmadıq; 

вотəнин ныбишон deməli olmadınız; вотəнин ныбин deməli 

olmadılar; вотəниннимбəн deməməliyəmmiş; вотəниннишбəн 

deməməlisənmiş; вотəниннијебəн deməməliymiş; вотəниннимонбəн 

deməməliyikmiş; вотəниннишонбəн deməməlisinizmiş; 

вотəниннинбəн deməməliymişlər; нибəвотем (əвотним) demərəm; 

нибəвотеш (əвотниш) deməzsən; нибəвоте (əвотни) deməz; 

нибəвотемон (əвотнимон) demərik; нибəвотешон (əвотнишон) 

deməzsiniz; нибəвотен (əвотнин) deməzlər; вотəнинним 

deməməliyəm; вотəнинниш deməməlisən; вотəнинни deməməlidir; 

вотəниннимон deməməliyik; вотəниннишон deməməlisiniz; 

вотəниннин deməməlidirlər; нывотым deməyim; мəвот demə; 

нывоты deməsin; мəвотəмон deməyək; мəвотəн deməyin; нывотын 

deməsinlər; нывотом deməsəm; нывотош deməsən; нывото deməsə; 

нывотомон deməsək; нывотошон deməsəniz; нывотон deməsələr. 

вотевон 

и.

 bildiriş, bildiriş vәrәqәsi. вотемон 

и. 

deyiliş, deyiş; deyim tәrzi. воте-сыре 

и. 

deyib-gülmә. воте-сыреј 

ф. 

deyib-gülmәk. вотә 

с. 

1

 

deyәn, demiş, söylәmiş, söylәyәn; 

сыхан вотə одəм söz 

deyən adam; 

2 dediyim, dediyin, dediyi, dediyimiz, dediyiniz, dediklәri, söylәdiyim, söylәdiyin, söylәdiyi; 

чымы вотə одəм 

mənim dediyim adam; ышты вотə одəм sənin dediyin adam; чəј вотə 

одəм onun dediyi adam; чəмə вотə одəм bizim dediyimiz adam; 

шымə вотə одəм sizin dediyiniz adam; чəвон вотə одəм onların 

dediyi adam;

 3 deyilәn; 

ыме Былəбанд вотə ди Bılaband deyilən 

kənd budur.

  вотә 

хəб. мəн. 

1

 

demisәn, söylәmisәn; 2 qılmısan 

(namaz).

 вотәј 

и. 

deyәn, dediyim, dediyin, dediyi, söylәdiyim, söylәdiyin, söylәdiyi; dediyimiz, dediyiniz, dediyi; söylәdiyimiz, söylәdiyiniz, söylәdiyi; 

ышты вотəј sən deyən; чымы вотəј mən deyən; чымы 

вотəј əве ки... mənim dediyim odur ki...

 вотәјку 

и. 

deyәndәn, dediyindәn, söylәdiyindәn, söylәdiyimdәn; 

жыго бешејдə ышты вотəјку ки... sən deyəndən belə çıхır ki...

 вотәјнә 

ф. b. 

deyә, demişkәn, söylәmişkәn; 

ышты вотəјнə sən 

demişkən.

 вотәкәс 

и. 

1 deyәn, söylәyәn; 2 qılan 

(namaz).

 вотәмәс 

с. 

sözәbaxan; 

вотəмəсə əғыл

 

sözəbaхan uşaq.

 вотәмәсәти 

и. 

sözәbaxanlıq. вотәнин 

с. 

1 demәli, deyәsi, deyilmәli, deyilәsi, söylәmәli, söylәyәsi; 2 qılmalı, qılası 

(namaz).

 вотәсә 

з. 

1 deyәrkәn, söylәyәrkәn; 2 qılarkәn 

(namaz).

 вотә-сырә 

с. 

deyib-gülәn, deyәn-gülәn. воһид 

и. риј. 

vahid; 

памје воһид ölçü vahidi.

 воһидәти 

и. 

vahidlik. воҹиб 

с. 

vacib; 

воҹибə чијон vacib şeylər; воҹибə сыханон vacib 

sözlər; воҹибə ко vacib iş.

 воҹибәти 

и. 

vaciblik. воҹибин 

с. 

vacibli. воҹибинәти 

и. 

vaciblik. воҹибот 

и. 

vacibat. вош 

и. 

yağış; 

вош војдə yağış yağır; вош дəзынгијејдə yağış 

çisəyir; вош оманде yağış kəsdi; воши оһаштыше yağış dayandı; 

намə вош narın yağış; əвəсори вош yaz yağışı.

 вош- вәшә 

и. 

yağıntı, yağar, yağmur, çiskin, yağın, yağınlıq, çiskin. вош-вәшәјн 

с. 

yağışlı, yağıntılı, yağarlı, yağmurlu, çiskinli. вош-вәшәјнәти 

и.

 yağıntılıq, yağmurluluq, çiskinlik. вошәдә 

з.

 yağışda. вошәпам 

и. 

yağışölçәn. вошәрынә 

и. 

yağış mövsümü. вошику 

з. 

yağışdan; 

бə додимон вошику yağışdan dad çəkirik.

 вошин 

с. 

yağışlı, yağmurlu; 

вошинə руж yağışlı gün.

 вошинәти 

и.

 yağışlılıq, yağmurluluq. вошније 

и. 

yandırma, alışdırma. вошније-вошније 

з. 

yandıra-yandıra, yandıraraq, alışdıra-alışdıra, alışdıraraq. вошнијеј 

ф. 

yandırmaq, alışdırmaq; 

ишығи вошнијеј işığı 

yandırmaq; вошнијə беј

 

ф. yandırılmaq, alışdırılmaq

; *

вошнијə 

быəбе yandırılmışdı; вошнијə быə yandırılıb; вошнијə быəбəј 

yandırılsaydı; вошнијə бе yandırıldı; вошнијə бејдə yandırılır; 

вошнијə бəбе yandırılar; вошнијə быə

 

с. yandırılmış, alışdırılmış, 

yandırılan, alışdırılan; вошнијə быə

 

хəб. мəн. yandırılmışdır, 

alışdırılmışdır, yandırılıb, alışdırılıb; 

вошнејдəм yandırıram; 

вошнејдəш yandırırsan; вошнејдə yandırır; вошнејдəмон yandırırıq; 

вошнејдəшон yandırırsınız; вошнејдəн yandırırlar; вошнејдəбим 

yandırırdım; вошнејдəбиш yandırırdın; вошнејдəбе yandırırdı; 

вошнејдəбимон yandırırdıq; вошнејдəбишон yandırırdınız; 

вошнејдəбин yandırırdılar; вошнијəмбе yandırmışdım; вошнијəбе 

yandırmışdın; вошнијəшбе yandırmışdı; вошнијəмонбе 

yandırmışdıq; вошнијəонбе yandırmışdınız; вошнијəшонбе 

yandırmışdılar; вошниме yandırdım; вошније yandırdın; вошнише 

yandırdı; вошнимоне yandırdıq; вошнијоне yandırdınız; 

вошнишоне yandırdılar; əвошним yandırardım; əвошниш 

yandırardın; əвошни yandırardı; əвошнимон yandırardıq; 

əвошнишон yandırardınız; əвошнин yandırardılar; вошнијəмбəј 

yandırsaydım; вошнијəбəј yandırsaydın; вошнијəшбəј yandırsaydı; 

вошнијəмонбəј yandırsaydıq; вошнијəонбəј yandırsaydınız; 

вошнијəшонбəј yandırsaydılar; вошнијəнинбим yandırmalıydım; 

вошнијəнинбиш yandırmalıydın; вошнијəнинбе yandırmalıydı; 

вошнијəнинбимон yandırmalıydıq; вошнијəнинбишон 

yandırmalıydınız; вошнијəнинбин yandırmalıydılar; вошнијəнин 

бим yandırmalı oldum; вошнијəнин биш yandırmalı oldun; 

вошнијəнин бе yandırmalı oldu; вошнијəнин бимон yandırmalı 

olduq; вошнијəнин бишон yandırmalı oldunuz; вошнијəнин бин 

yandırmalı oldular; вошнијəнинимбəн yandırmalıyammış; 

вошнијəнинишбəн yandırmalısanmış; вошнијəнинебəн 

yandırmalıymış; вошнијəнинимонбəн yandırmalıyıqmış; 

вошнијəнинишонбəн yandırmalısınızmış; вошнијəнининбəн 

yandırmalıymışlar; бəвошнем yandıraram; бəвошнеш yandırarsan; 

бəвошне yandırar; бəвошнемон yandırarıq; бəвошнешон 

yandırarsınız; бəвошнен yandırarlar; вошнијəниним yandırmalıyam; 

вошнијəниниш yandırmalısan; вошнијəнине yandırmalıdır; 

вошнијəнинимон yandırmalıyıq; вошнијəнинишон yandırmalısınız; 

вошнијəнинин yandırmalıdırlar; бывошным yandırım; бывошын 

yandır; бывошны yandırsın; бывошнəмон yandıraq; бывошнəн 

yandırın; бывошнын yandırsınlar; бывошном yandırsam; бывошнош 

yandırsan; бывошно yandırsa; бывошномон yandırsaq; 

бывошношон yandırsanız; бывошнон yandırsalar;

 ♥

вошнејдəним 

yandırmıram; вошнејдəниш yandırmırsan; вошнејдəни yandırmır; 

вошнејдəнимон yandırmırıq; вошнејдəнишон yandırmırsınız; 

вошнејдəнин yandırmırlar; вошнејдəныбим yandırmırdım; 

вошнејдəныбиш yandırmırdın; вошнејдəныбе yandırmırdı; 

вошнејдəныбимон yandırmırdıq; вошнејдəныбишон yandırmırdınız; 

вошнејдəныбин yandırmırdılar; вошнијəмныбе yandırmamışdım; 

вошнијəныбе yandırmamışdın; вошнијəшныбе yandırmamışdı; 

вошнијəмонныбе yandırmamışdıq; вошнијəонныбе yandırmamışdı; 

вошнијəшонныбе yandırmamışdılar; нывошниме yandırmadım; 

нывошније yandırmadın; нывошнише yandırmadı; нывошнимоне 

yandırmadıq; нывошнијоне yandırmadınız; нывошнишоне 

yandırmadılar; нəвошним yandırmazdım; нəвошниш yandırmazdın; 

нəвошни yandırmazdı; нəвошнимон yandırmazdıq; нəвошнишон 

yandırmazdınız; нəвошнин yandırmazdılar; вошнијəмнəбəј 

yandırmasaydım; вошнијəнəбəј yandırmasaydın; вошнијəшнəбəј 

yandırmasaydı; вошнијəмоннəбəј yandırmasaydıq; вошнијəоннəбəј 

yandırmasaydınız; вошнијəшоннəбəј yandırmasaydılar; 

вошнијəнинныбим yandırmamalıydım; вошнијəнинныбиш 

yandırmamalıydın; вошнијəнинныбе yandırmamalıydı; 

вошнијəнинныбимон yandırmamalıydıq; вошнијəнинныбишон 

yandırmamalıydınız; вошнијəнинныбин yandırmamalıydılar; 

вошнијəнин ныбим yandırmalı olmadım; вошнијəнин ныбиш 

yandırmalı olmadın; вошнијəнин ныбе yandırmalı olmadı; 

вошнијəнин ныбимон yandırmalı olmadıq; вошнијəнин ныбишон 

yandırmalı olmadınız; вошнијəнин ныбин yandırmalı olmadılar; 

вошнијəниннимбəн yandırmamalıyammış; вошнијəниннишбəн 

yandırmamalısanmış; вошнијəниннијебəн yandırmamalıymış; 

99 ВОШНИЈӘ  

 

вошнијəниннимонбəн yandırmamalıyıqmış; вошнијəниннишонбəн yandırmamalısınızmış; вошнијəниннинбəн yandırmamalıymışlar; 

нибəвошнем yandırmaram; нибəвошнеш yandırmazsan; нибəвошне 

yandırmaz; нибəвошнемон yandırmarıq; нибəвошнешон 

yandırmazsınız; нибəвошнен yandırmazlar; вошнијəнинним 

yandırmamalıyam; вошнијəнинниш yandırmamalısan; 

вошнијəнинни yandırmamalıdır; вошнијəниннимон 

yandırmamalıyıq; вошнијəниннишон yandırmamalısınız; 

вошнијəниннин yandırmamalıdırlar; нывошным yandırmayım; 

мəвошын yandırma; нывошны yandırmasın; мəвошнəмон 

yandırmayaq; мəвошнəн yandırmayın; нывошнын yandırmasınlar; 

нывошном yandırmasam; нывошнош yandırmasan; нывошно 

yandırmasa; нывошномон yandırmasaq; нывошношон 

yandırmasanız; нывошнон yandırmasalar. 

вошнијә 

с. 

yandıran, alışdıran; yandırmış, alışdırmış. вошнијә 

хəб. мəн. 

yandırmısan, alışdırmısan. вошнијәнин 

с. 

yandırmalı, alışdırmalı, yandırası, alışdırası. вошнијәсә 

з. 

yandırarkәn, alışdırarkәn. вошо 

з. 

yağışdan; 

вошо бешеј yağışdan çıхmaq; вошо беше бə 

вошвəшə егынијеј yağışdan çıхıb yağmura düşmək.

 вошов 

и.

 ağsu, yağış suyu. вошонә

 и. 

yağmurluq, makintoş. воште 

и.

 aşının suyunu vermә, payını vermә, biabır etmә, bütün ayıblarını qabağına düzmә. воште-воште 

з.

 aşının suyunu verә-verә (verәrәk), payını verә-verә (verәrәk), biabır edә-edә (edәrәk), bütün ayıblarını qabağına düzә-düzә (düzәrәk), aşının suyunu verә-verә (verәrәk). воштеј 

ф.

 aşının suyunu vermәk, payını vermәk, biabır etmәk, bütün ayıblarını qabağına düzmәk; 

фылонкəси һафтəдə 

роштыше, һəштəдə воштыше мы filankəs mənim bütün ayıblarımı 

mənim qabağıma düzdü, məni biabır etdi, aşımın suyunu verdi.

 воштә 

с.

 aşının suyunu vermiş (verәn, payını vermiş (verәn), biabır etmiş (edәn), bütün ayıblarını qabağına düzmüş (düzәn). воштә 

хəб. мəн.

 aşının suyunu vermisәn, payını vermisәn, biabır etmisәn, bütün ayıblarını qabağına düzmüsәn.  воштәнин 

с.

 aşının suyunu vermәli, payını vermәli, biabır etmәli, bütün ayıblarını qabağına düzmәli. воштәсә 

з.

 aşının suyunu verәrkәn, payını verәrkәn, biabır edәrkәn, bütün ayıblarını qabağına düzәrkәn.  вуғар 

и.

 vüqar; 

де вуғари vüqarla.

 вуғарин 

с.

 vüqarlı. вуғаринәти 

и.

 vüqarlılıq. вужи 

хəб. мəн. 

de, de ki; 

бəј вужи, ныгарды бəчəмə тəрəфон ona 

de ki, bizim tərəflərə hərlənməsin.

 вуј 

n.

 bıy. вулғар 

с.

 vulqar; 

вулғарбе

 и.

 

vulqarlaşma; вулғар беј

 ф.

 

vulqarlaşmaq; вулгар быə с.

 

vulqarlaşmış, vulqarlaşan; вулғар быə

 хəб. мəн.

 

vulqarlaşmışdır, vulqarlaşıb; вулғар-вулғари

 з.

 

vulqarcasına; вулғаркарде и.

 

vulqarlaşdırma; вулғар кардеј ф.

 

vulqarlaşdırmaq; вулғар кардə бе и.

 

vulqarlaşdırılma; вулғар кардə 

беј ф.

 

vulqarlaşdırılmaq; вулғар кардə быə с.

 

vulqarlaşdırılmış, 

vulqarlaşdırılan; вулғар кардə быə хəб. мəн.

 

vulqarlaşdırılmışdır, 

vulqarlaşdırılıb.

 вулғарәти 

и.

 vulqarlıq. вулғаризә 

и.

 vulqarizә. вулғаризм 

и. зывон. əдəб.

 vulqarizm 

(ədəbi dildə işlənən qeyri-

ədəbi, kobud söz və ifadələr).

  вулкан 

и. bax:

  вәшәбанд. вулканизасијә 

и. тех.

 vulkanizasiya 

(1möhkəmlətmək və 

elastiklik vermək üçün xam kauçuku və quttaperçi kükürdlə işləmə 

üsulu; 2 zədələnmiş avtomobilin kamera və şinlərini təmir etmə 

üsulu).

 вулканизатор 

и.

 vulkanizator 

(1vulkanizasiyə ustası; 2 

vulkanizasiya aparatı).

 вулканизаторәвон 

и.

 vulkanizatorçu. вулканизм 

и. геол.

 vulkanizm. вулканик 

с. геол.

 vulkanik; 

вулканикə банд vulkanik dağ.

 вулканит 

и. геол.

 vulkanit 

(vulkandan əmələ gəlmiş süxur).

 вулканоид 

и. геол.

 vulkanoid.  вулканолог 

и.

 vulkanoloq, vulkanologiya mütәxәssisi. вулканологијә 

и.

 vulkanologiya 

(geologiyanın və fiziki 

coğrafiyanın vulkan hadisələrini öyrənən sahəsi).

 вулканостансијә 

и.

 vulkanostansiya. вулкан-сејсмик 

с. геол.

 vulkan-seysmik. вулуди 

и.

 sayıqlama; 

вулуди вотејдə фылонкəс filankəs 

sayıqlayır (ağzınagələni deyir).

 вури-вури 

и.

 çәk-çevir; 

бə вури-вури дəшеј çək-çevirə düşmək, 

narahat olmaq.

 вурмә 

и.

 bәd qüvvә. вуршә 

и. 

yarma; 

ҹəвə вуршə arpa yarması; гандымə вуршə buğda 

yarması; вуршə пыло yarma aşı; вуршə кардеј ф.

 

yarmalamaq; 

вуршə кардə беј ф.

 

yarmalanmaq; вуршə кардə быə

 с.

 

yarmalanmış, 

yarmalanan; вуршə кардə быə хəб. мəн.

 

yarmalanmışdır, 

yarmalananıb.

 вуршыније 

и. 

ovma, ovuşdurma. вуршыније-вуршыније 

з. 

ova-ova, ovaraq, ovuşdura-ovuşdura, ovuşduraraq. вуршынијеј 

ф. 

ovmaq, ovuşdurmaq; 

нуни дастəдə вуршынијеј 

çörəyi əlində ovmaq; вуршынијə беј

 

ф. ovulmaq, ovuşdurulmaq;

 вуршынијə быəбе ovulmuşdu; вуршынијə быə ovulub; вуршынијə 

быəбəј ovulsaydı; вуршынијə бе ovuldu; вуршынијə бејдə ovulur; 

вуршынијə бəбе ovular; вуршынијə быə

 

с. ovulmuş, ovuşdurulmuş, 

ovulan, ovuşdurulan; вуршынијə быə

 

хəб. мəн. ovulmuşdur, 

ovuşdurulmuşdur, ovulub, ovuşdurulub; 

вуршынејдəм ovuram; 

вуршынејдəш ovursan; вуршынејдə ovur; вуршынејдəмон ovuruq; 

вуршынејдəшон ovursunuz; вуршынејдəн ovurlar; вуршынејдəбим 

ovurdum; вуршынејдəбиш ovurdun; вуршынејдəбе ovurdu; 

вуршынејдəбимон ovurduq; вуршынејдəбишон ovurdunuz; 

вуршынејдəбин ovurdular; вуршыниме ovdum; вуршыније ovdun; 

вуршынише ovdu; вуршынимоне ovduq; вуршынијоне ovdunuz; 

вуршынишоне ovdular; əвуршыним ovardım; əвуршыниш ovardın; 

əвуршыни ovardı; əвуршынимон ovardıq; əвуршынишон ovardınız; 

əвуршынин ovardılar; вуршынијəмбе ovmuşdum; вуршынијəбе 

ovmuşdun; вуршынијəшбе ovmuşdu; вуршынијəмонбе ovmuşduq; 

вуршынијəонбе ovmuşdunuz; вуршынијəшонбе ovmuşdular; 

вуршынијəмбəј ovsaydım; вуршынијəбəј ovsaydın; вуршынијəшбəј 

ovsaydı; вуршынијəмонбəј ovsaydıq; вуршынијəонбəј ovsaydınız; 

вуршынијəшонбəј ovsaydılar; вуршынијəниним ovmalıyam; 

вуршынијəниниш ovmalısan; вуршынијəнине ovmalıdır; 

вуршынијəнинимон ovmalıyıq; вуршынијəнинишон ovmalısınız; 

вуршынијəнинин ovmalıdırlar; вуршынијəнин бим ovmalı oldum; 

вуршынијəнин биш ovmalı oldun; вуршынијəнин бе ovmalı oldu; 

вуршынијəнин бимон ovmalı olduq; вуршынијəнин бишон ovmalı 

oldunuz; вуршынијəнин бин ovmalı oldular; бывуршыным ovum; 

бывуршын ov; бывуршыны ovsun; бывуршынəмон ovaq; 

бывуршынəн ovun; бывуршынын ovsunlar; бывуршыном ovsam; 

бывуршынош ovsan; бывуршыно ovsa; бывуршыномон ovsaq; 

бывуршыношон ovsanız; бывуршынон ovsalar; бəвуршынем 

ovaram; бəвуршынеш ovarsan; бəвуршыне ovar; бəвуршынемон 

ovarıq; бəвуршынешон ovarsınız; бəвуршынен ovarlar; 

вуршынејдəним ovmuram; вуршынејдəниш ovmursan; 

вуршынејдəни ovmur; вуршынејдəнимон ovmuruq; 

вуршынејдəнишон ovmursunuz; вуршынејдəнин ovmurlar; 

вуршынејдəныбим ovmurdum; вуршынејдəныбиш ovmurdun; 

вуршынејдəныбе ovmurdu; вуршынејдəныбимон ovmurduq; 

вуршынејдəныбишон ovmurdunuz; вуршынејдəныбин ovmurdular; 

нывуршыниме ovmadım; нывуршыније ovmadın; нывуршынише 

ovmadı; ныуршынимоне ovmadıq; ныуршынијоне ovmadınız; 

нывуршынишоне ovmadılar; нəвуршыним ovmazdım; 

нəвуршыниш ovmazdın; нəвуршыни ovmazdı; нəвуршынимон 

ovmazdıq; нəвуршынишон ovmazdınız; нəвуршынин ovmazdılar; 

вуршынијəмныбе ovmamışdım; вуршынијəныбе ovmamışdın; 

вуршынијəшныбе ovmamışdı; вуршынијəмонныбе ovmamışdıq; 

вуршынијəонныбе ovmamışdınız; вуршынијəшонныбе 

ovmamışdılar; вуршынијəмнəбəј ovmasaydım; вуршынијəнəбəј 

ovmasaydın; вуршынијəшнəбəј ovmasaydı; вуршынијəмоннəбəј 

ovmasaydıq; вуршынијəоннəбəј ovmasaydınız; 

вуршынијəшоннəбəј ovmasaydılar; вуршынијəнинним 

ovmamalıyam; вуршынијəнинниш ovmamalısan; вуршынијəнинни 

ovmamalıdır; вуршынијəниннимон ovmamalıq; 

вуршынијəниннишон ovmamalısınız; вуршынијəниннин 

100 ВУРШЫНИЈӘ  

 

ovmamalıdırlar; вуршынијəнин ныбим ovmalı olmadım; вуршынијəнин ныбиш ovmalı olmadın; вуршынијəнин ныбе 

ovmalı olmadı; вуршынијəнин ныбимон ovmalı olmadıq; 

вуршынијəнин ныбишон ovmalı olmadınız; вуршынијəнин ныбин 

ovmalı olmadılar; нывуршыным ovmayım; мəвуршын ovma; 

нывуршыны ovmasın; мəвуршынəмон ovmayaq; мəвуршынəн 

ovmayın; нывуршынын ovmasınlar; нывуршыном ovmasam; 

нывуршынош ovmasan; нывуршыно ovmasa; нывуршыномон 

ovmasaq; нывуршыношон ovmasanız; нывуршынон ovmasalar; 

нибəвуршынем ovmaram; нибəвуршынеш ovmazsan; 

нибəвуршыне ovmaz; нибəвуршынемон ovmarıq; 

нибəвуршынешон ovmazsınız; нибəвуршынен ovmazlar. 

вуршынијә 

с. 

ovmuş, ovan, ovuşdurmuş, ovuşduran. вуршынијә 

хəб. мəн. 

ovmusan, ovuşdurmusan. вуршынијәнин 

с. 

ovmalı, ovuşdurmalı, ovası, ovuşdurası. вуршынијәсә 

з. 

ovarkәn, ovuşdurarkәn. вуршонә 

с.

 yarmalıq; 

вуршонə гандым yarmalıq buğda.

 вусал 

и.

 vüsal. вусәт 

и.

 vüsәt. вусәтин 

с.

 vüsәtli. вусәтинәти 

и.

 vüsәtlilik. вуш 

н.

 vuş. Г  г  q 

(Talış əlifbasının dördüncü hərfi).

 га 

б. 

gah. габарит 

и. 

qabarit, görkәm, әndazә. габаритин 

с. 

qabaritli. габој 

и. мус. 

qaboy 

(nəfəsli musiqi aləti).

 габојәжән 

и. мус. 

qaboyçalan. гавз 

и.

 qasıq.  гавзбанд 

и.

 çarpaz, ilgәk 

(şalvarda).

 гавзијәли 

с.

 sәliqәsiz, pinti, geyiminә fikir vermәyәn 

(kişi).

 гавзијәлијәти 

и.

 sәliqәsizlik, pintilik, geyiminә fikir vermәmәk (kişidə).

 гагауз 

и.

 qaqauz 

(əsasən Moldaviyada yaşayan xalq).

 гагаузә зывон 

с.

 qaqauz dili. гагә 

и. 

yumurta 

(uşağın dlində).

 гагир 

с. 

1 gәhgir, tәrs, harın; 

гагирə асп gəhgir at; 

2 yaddaşsız. гагирәти 

и. 

1 gәhgirlik, tәrslik, harınlıq; 2 yaddaşsızlıq. гајимә 

и.

 qayimә. гајкә 

и. тех.

 qayka; 

гајкə һачəр qayka açarı.

 гајкәбаст 

и.

 qaykabağlayan. гајкәбыр 

с. тех.

 qaykakәsәn, qaykayivaçan. галактикә 

и. астр.

 qalaktika 

(ulduzlar sistemi).

 галантерејә 

и.

 qalantereya, xırdavat. галантерејәвон 

и.

 qalantereyaçı, xırdavatçı, xırdavatsatan. галванизасија 

и.

 qalvanizasiya 

(1 fiz.  nədənsə qalvanik cərəyanın 

buraxılması; 2 тəб. zəif güclü və gərginlikli daimi cərəyanla müalicə 

üsulu).

 галванизм

 и. физ. 

 qalvanizm 

(alim Qalvani tərəfindən kəşf 

edilmiş elektrik hadisəsi).

 


?


avramenko-o----27.html

avramenko-o----6.html

avramenko-o----98.html

avramenko-valentin-4.html

avrasiya-akademiyas--e-e.html