Avrasiya Akademiyası. e e e e

tarix11.04.2018
ölçüsü101.76 Kb.

Avrasiya Akademiyası. 

e

e

e

e

H qiq t v  göz llik eşqi

Eurasian Academy: 

Love of Truth and BeautyIn recent years, a group of Azerbaijani, 

Turkish and American intellectuals, 

scholars and people of arts began to 

meet and discuss the need to 

collaborate, to trace the developments 

and accomplishments in science and 

arts, to consult about concerns and carry 

out evaluations, and to unify their 

efforts by creating a union. As the result 

of discussions, they decided that if the 

union were to succeed, its founders 

should be scholars and people of arts 

who were not involved in practical 

politics and who did not hold 

government or political party positions. 

It would be important for this union to 

be independent. In 2012 a decision was 

made to found an Academy that would 

function as a non-political, not-for-profit 

society, a non-government organization 

that would work for the development of 

Son illər bir qrup Azərbaycanlı, 

Türkiyəli və Amerikalı intellektuallar, 

elm və sənət adamları öz aralarında 

görüşərkən bir dərdləşmək ehtiyacı 

duyur, elm və sənətin uğurlarını, inkişaf 

meyllərini izləmək, qayğılarını dilə 

gətirmək və dəyərləndirmələr aparmaq 

üçün məsləhətləşir, səyləri birləşdirmək 

üçün bir birlik yaratmaq üzərində 

düşünürdülər. Müzakirələr nəticəsində 

qərara alındı ki, bir birlik əmələ 

gələcəksə, onun təsisçiləri praktik 

siyasətlə məşğul olmayan, hökumətdə 

və ya siyasi partiyalarda vəzifə 

tutmayan elm və sənət adamlarından 

ibarət olsun; bu,  birliyin müstəqil 

olması üçün vacibdir. 2012-ci ildə elm 

və sənətin, insan və cəmiyyətin inkişafı 

naminə çalışan, təbiət elmləri və 

texnologiya, humanitar və sosial elmlər, 

ədəbiyyat, incəsənət və musiqi kimi 

46

sahələri əhatə edən qeyri-hökumət 

təşkilatının - Akademiyanın 

yaradılması, onun qeyri-siyasi və gəlir 

güdməyən cəmiyyət kimi fəaliyyət 

göstərməsi qərara alındı. Akademiyanın 

təsisçiləri, əsas prinsipləri, seçilmiş 

üzvlərə veriləcək mükafatın əsas 

ideyası, müəyyən sahələrdə qazanılmış 

uğurlara görə veriləcək medallar kimi 

məsələlər haqqında ümumi fikrə 

gəlindi. 

“Avrasiya Akademiyası” adı altında 

qurulacaq akademiyaya ciddi elmi 

kəşflər etmiş, yüksək sənət əsərləri 

yaratmış, mütəxəssis kimi böyük 

uğurlar qazanmış insanlar seçilə 

bilərlər. Üzvlərin məhdud sayda olması 

fikrinə gəlindi; akademiyanın yaşayan 

30 üzvü olacaq, bu üzvlərdən biri 

öldükdə  və yalnız bu zaman yeni üzv 

seçiləcək. Avrasiya Akademiyası öz 

xüsusi medallarını təsis edib layiq 

hesab etdiyi şəxsləri və qurumları təltif 

science and the arts as well as people and 

society, covering fields such as natural 

sciences, technology, humanities and 

social sciences, literature, the arts and 

music. They decided on the Academy's 

founders; basic principles; the idea of 

awards to be given to elected members; 

medals to be given for outstanding 

contributions in science, technology and 

arts; and other issues.

People who can be selected as members 

in the academy, which would be named 

Eurasian Academy, are those who have 

made serious scientific discoveries, 

created significant works of art, or made 

great accomplishments as specialists in 

their fields. It was decided that the 

number of members will be limited; the 

Academy will have 30 living members, 

and only in the case that one of these 

members passes away will another 

member be selected. It was also decided 

that Eurasian Academy will found its 

47

edəcək; Akademiya üzvü bu medalları 

ala bilməz. 

Avrasiya Akademiyasının baş idarəsi və 

katibliyi Azərbaycan Respublikasının 

paytaxtı Bakıda yerləşəcək, 

Akademiyanın digər yerlərdə şöbəsi və 

ya nümayəndəliyi açıla bilər. 

28 sentyabr 2012-ci ildə Avrasiya 

Akademiyası 

Azərbaycan 

Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən qey-

diyyata alındı. 

Akademiyanın 

təsisçiləri, üzvləri, 

mükafatçıları və 

ümumiyyətlə, 

Akademiya ilə 

bağlı şəxsləri yaş 

prinsipinə görə, yəni böyükdən kiçiyə 

doğru sıralamaq fikri qəbul edildi. Beş 

təsisçi, başqa sözlə beş qurucu üzv 

Azərbaycan, Türkiyə və ABŞ 

vətəndaşıdırlar: professor Halil İnalcık, 

professor Lütfi Zadə, professor Mahmut 

Gazi Yaşargil, professor Arif Məlikov və 

professor Hamlet İsaxanlı.

own special medals to give to people and 

organizations it deems worthy of such 

honors; members of the Academy will not 

be able to earn the medals. 

The headquarters and secretariat of 

Eurasian Academy will be located in Baku,   

the capital of the Azerbaijan Republic; 

divisions and agencies of the Academy 

may be opened in 

other locations. 

On September 28, 

2012, Eurasian 

Academy was 

registered by the 

Ministry of Justice of 

the Azerbaijan 

Republic. 

It was decided that 

the Academy would 

operate on a prin-

ciple of age when listing founders, 

members, and award recipients (from 

oldest to youngest). The five founders (also 

known as founding members) of the 

Academy are citizens of Azerbaijan, 

Turkey and the USA: Professor Halil 

Inalcik, Professor Lotfi Zadeh, Professor 

Mahmut Gazi Yasargil, Professor Arif 

EURASIAN ACADEMY

48


Elm və sənət sərhəd tanımır, elm və sənət 

zaman və məkan boyu səylərin 

birləşdirilməsi nəticəsində inkişaf edir. 

Avrasiya Akademiyasının bir xidməti də 

dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət 

göstərən akademiyalar və ali təhsil 

ocaqları ilə əməkdaşlıq yaratmaqdan 

ibarət olacaq.

“Həqiqəti dərk etməyə və gözəlliyi 

duymağa can at” – bu, Avrasiya 

Akademiyasının devizidir. Elm həqiqqəti 

dərk etməyə, sənət gözəlliyi duymağa can 

atır. Avrasiya Akademiyası elmi və sənəti 

yanaşı tutan, hər ikisinin inkişafına töhfə 

verməyə, hər iki sahədə böyük işlər görən 

insanları qiymətləndirməyə can atır.

Melikov, and Professor Hamlet Isaxanli.

Science and art know no borders; science 

and art are developed as a result of people's 

efforts coming together. One of the 

contributions of Eurasian Academy will be 

to develop partnership among academies 

and higher education institutions operating 

in various parts of the world. 

“Strive for truth, treasure beauty:” this is the 

motto of Eurasian Academy. Science strives 

to understand truth, and art strives to 

appreciate beauty. Eurasian Academy aims 

to pull the two together, to make 

contributions toward the development of 

both, and to recognize people making 

significant contributions to both spheres.

EURASIAN ACADEMY

49


Osmanlı İmperiyası tarixinin əsas 

tədqiqatçılarından biridir. 1916-cı ildə 

İstanbulda anadan olub. 1940-cı ildə 

Ankara Universitetinin dil və tarix-

coğrafiya fakültəsini bitirmiş, 1942-ci 

ildə PhD dərəcəsi almaq üçün 

dissertasiya müdafiə etmişdir. 1943-cü 

Halil Inalcik

 is one of the leading 

historians of the Ottoman Empire. He 

was born in 1916 in Istanbul. In 1940 he 

graduated from Ankara University's 

School of Language and History-

Geography, and in 1942 he defended his 

PhD dissertation. In 1943 he became an 

Halil İnalcık

147


50

ildə "Böyük Ricat: Osmanlı 

İmperatorluğu və Krım Xanlığı" adlı 

tədqiqatı ilə dosent təyin edilmişdir. 

Osmanlı İmperiyasının sosial-iqtisadi 

tarixi üzrə araşdırma aparan İnalcık 

ixtisasını artırmaq üçün İngiltərəyə 

getmiş, Britaniya Muzeyində türkcə 

əlyazmalar üzərində çalışmışdır. 1952 - 

ci ildə "Vyana məğlubiyyəti illərində 

Osmanlı - Krım xanlığı birliyi" adlı 

tədqiqatı ilə professor adı almışdır. 

Uzun illər boyunca Amerikanın 

müxtəlif universitetlərində mühazirələr 

oxumuş, 1972 - 1992-ci illərdə Chicago 

Universitetində Osmanlı tarixindən 

dərs demişdir. 1993-cü ildə Türkiyəyə  

qayıtdıqdan sonra hal-hazırda çalışdığı 

Bilkent Universitetində tarix departa-

mentini yaratmışdır. Osmanlı tarixinin 

tək sosial-iqtisadi deyil, həm də siyasi 

və mədəni tarixi üzrə sanballı mono-

qrafiyalar müəllifidir; professor İnal-

cıkın əsərlərini oxumadan heç kim 

Osmanlı tarixi ilə ciddi məşğul ola 

bilmir. İnalcık bir çox beynəlxalq qu-

rumların üzvü, fəxri üzvü, idarə heyəti 

üzvü və sədri vəzifələrini daşımış, çox-

saylı mükafatlara layiq görülmüşdür.

Associate Professor with his research on 

the “Great Request: the Ottoman Empire 

and the Crimean Khanate.” In order to 

continue his research on the social and 

economic history of the Ottoman Empire, 

Inalcik went to England and worked with 

Turkish manuscripts in the British 

Museum. In 1952, he received the title of 

professor with his research entitled 

“Ottoman-Crimean Khanate Unity 

during the years of Vienna's Defeat.” He 

taught in various universities in America 

as a guest professor, and in 1972-1992, he 

taught Ottoman history classes at 

Chicago University. In 1993 he returned 

to Turkey and founded the history 

department at Bilkent University, where 

he still teaches. He has authored 

influential monographs not only on 

Ottoman social and economic issues but 

also on its political and cultural history. It 

is impossible to research Ottoman history 

without encountering one of Professor 

Inalcik's works. Inalcik is a member, 

honorary member, executive board 

member and/or chairman of many 

international organizations, and he holds 

many awards.

EURASIAN ACADEMY

51


Qısaca 

Lütfi Zadə 

adı ilə tanınmış 

Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə elektrik 

mühəndisliyi və süni intellekt sahəsində 

mütəxəssis, riyaziyyatçı, Californiya 

Berkley Universitetinin əməkdar 

(emeritus) professorudur. Lütfi Zadə 

1921-ci ildə Bakıda anadan olmuş, 1931-

ci ildə ailəsi ilə İrana, əslən Ərdəbildən 

Lutfeli Esgerzade, who is known as Lotfi 

Zadeh for short, is a well-known 

specialist in Electrical Engineering and 

artificial intelligence, mathematician, 

and Professor Emeritus at the University 

of California, Berkeley. Lotfi Zadeh was 

born in Baku in 1921. In 1931, he moved 

with his family to Iran, the land of his 

Lotfi Zadeh

52


olan atasının vətəninə köçmüşdür. 1942-

ci ildə Tehran Universitetini elektrik 

mühəndisliyi üzrə bitirmişdir. 1944-cü 

ildə Amerikaya köçmüşdür. 1946-cı ildə 

MIT-dən elektrik mühəndisliyi üzrə 

magistr dərəcəsi, 1949-cu ildə Columbia 

Univeristetindən PhD dərəcəsi almışdır. 

1957-ci ildə Columbia Universitetinin 

professoru olmuş, 1959-cu ildən 

başlayaraq Californiyada, Berkley 

universitetində çalışmağa başlamışdır, 

bu günə qədər Berkleydə 

yaşamaqdadır. Qeyri-səlis çoxluq, qeyri-

səlis məntiq, qeyri-səlis alqoritmlər kimi 

nəzəriyyələr qurmuş, diskret zaman 

siqnal analizində çox işlənən z-çevirmə 

nəzəriyyəsini quran iki mütəxəssisdən 

biridir. Bu nəzəriyyələr texnoloji və 

sosial proseslərdə öz tətbiqlərini 

tapmışlar. Lutfi Zadə Kaliforniya 

Berkley universitetində "İnformasiya 

Texnologiyaları üzrə Zadə İnstitutu"nu 

təsis etmişdir.  Bir çox nüfuzlu elm və 

texnologiya qurumlarının üzvüdür, 

çoxsaylı mükafatlara, medallara və fəxri 

adlara layiq görülmüşdür. Əsərlərinə ən 

çox istinad edilən alimlərdən sayılır.

father, who was from Ardabil. In 1942 he 

graduated from the Electrical 

Engineering program at Tehran 

University, and moved to America in 

1944. He completed his master's degree 

in Electrical Engineering at MIT in 1946, 

and finished a PhD at Columbia 

University in 1949. In 1957 he became a 

professor at Columbia University, and 

began working at the University of 

California, Berkeley in 1959. He still lives 

in Berkeley. He formulated theories such 

as fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy 

algorithms. 

He is one of two specialists who 

developed the z-transform method in 

discrete time signal processing and 

analysis. These theories are used widely 

in social processes and manufacturing.  

Lotfi Zadeh also founded the Zadeh 

Institute for Information Technologies at 

Berkeley. He is a member of many 

influential scientific and technological 

organizations and has won many 

awards, medals and honorary titles. He 

is considered one of the most highly-

cited scholars.

EURASIAN ACADEMY

53


Tibb elmləri doktoru, neyrocərrah, 

professor Mahmut Gazi Yaşargil 1925-ci 

ildə Türkiyədə, Diyarbakırda anadan 

olmuş, ilk və orta təhsilini Ankarada 

almışdır. 1944-45-ci illərdə Almaniyanın 

Friedrich Schiller Universitetində (iki 

semestr), sonra İsveçrənin Basel 

Universitetində tibbi təhsil almış, 1950-

ci ildə burada tibb doktoru dərəcəsini 

qazanmışdır. 1953-1993-cü illərdə 

Doctor of Medicine, neurosurgeon, 

Professor 

Mahmut Gazi Yaşargil

 was 

born in Diyarbakir, Turkey in 1925. He 

completed primary and secondary 

education in Ankara. In 1944 and 1945, 

he studied for two semesters in medical 

school at the Friedrich von Schiller 

University in Germany. Then he studied 

in medical school at the University of 

Basle, Switzerland, and there he 

Mahmut Gazi Yaşargil

54


müəyyən fasilələrlə İsveçrədə, əsasən 

Sürix Universitetində və universitet 

xəstəxanasında çalışmış, 1973-ci ildə 

professor və Neyrocərrahiyyə 

departamentinin müdiri olmuşdur. 

1965-67-cı illərdə ABŞ-da Vermont 

Universitetində (Burlingtonda) 

işləmişdir. 1994-cü ildən etibarən  

Amerikada, əsasən Arkansas 

Universitetinin tibb fakültəsində 

çalışmış, neyrocərrahiyyə üzrə 

araşdırmalar aparmış və dərs demişdir. 

7500-dən çox cərrahiyyə əməliyyatı 

aparmış, 3000-dən çox peşəkar cərraha 

öz sənətinin sirlərini öyrətmişdir. Özü 

düzəltdiyi tibbi alətlərlə beyində əmə-

liyyatlar aparmışdır. Çoxsaylı monoqra-

fiya və məqalələr müəllifidir. Çoxsaylı 

mükafatlara, medallara və fəxri adlara 

layiq görülmüşdür. 1999-cu ildə 

“Neurosurgery” dərgisi tərəfindən ənə-

nəvi Neyrocərrahlar Konqresinin illik 

toplantısında “1950-1999-cu illər dövrü-

nün neyrocərrahı” elan edilmişdir. Pro-

fessor Mahmut Gazi Yaşargil 2014-cü 

ildə vətənə  dönmüşdür. Hazırda İstan-

bulda, Yeditepe Universitetinin Beyin 

cərrahiyyəsi şöbəsinə rəhbərlik edir.

received his Doctor of Medicine degree 

in 1950. From 1953 to 1993, he spent 

most of his time in Switzerland, mainly 

working in the University Hospital of 

Zurich. In 1973, he became a Professor 

and Chair of the Department of 

Neurosurgery at the same university. 

For an interim in 1965-67, he also 

worked in the University of Vermont 

(Burlington), USA. In 1994 he moved to 

America and worked at the School of 

Medicine at University of Arkansas, 

teaching and doing research there. He 

has performed over 7500 surgeries and 

has taught secrets of his art to over 3000 

neurosurgeons. He has also designed 

his own surgical tools for neurosurgery. 

He has authored many books and 

articles. He has received many awards, 

medals and honorary titles. In 1999, he 

was featured as neurosurgeon of the 

century (1950-1999) by the 

“Neurosurgery” journal in the annual 

meeting of Neurosurgeons' Congress. 

Professor Mahmut Gazi Yaşargil 

returned to the land of his birth in 2014. 

He is currently leading the 

Neurosurgery Department of Yeditepe 

EURASIAN ACADEMY

55


Bəstəkar Arif Məlikov 1933-cü ildə 

Bakıda anadan olmuşdur. 1958-ci ildə 

Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq 

fakültəsini (Q. Qarayevin sinfini) 

bitirmiş, həmin ildən orada çalışmağa 

başlamışdır. Gənc yaşlarında ona böyük 

Composer 

Arif Melikov

 was born in 

Baku in 1933. In 1958 he graduated 

from the Azerbaijan State Conservatory 

(Gara Garayev's class) with a 

concentration in musical composition. 

He began to work at the Conservatory 

in the same year. As a young composer 

Arif Məlikov

56


şöhrət gətirən  "Məhəbbət əfsanəsi" 

baletini - öz şah əsərini yazmış, əsər 

1961-ci ildə Leninqrad Dövlət Opera və 

Balet Teatrında uğurla tamaşaya 

qoyulmuşdur (Nazim Hikmətin 

librettosu üzrə, Y. Griqoroviç-

baletmeyster, S. Virsaladze-rəssam, 

Niyazi-dirijor olmaqla). “Məhəbbət 

əfsanəsi” baleti dünyanın bir çox opera-

balet teatrlarının repertuarında yer 

tutur. Arif Məlikov çoxsaylı 

simfoniyaların və simfonik poemaların, 

baletlərin, operetta, kantata və kamera-

instrumental əsərlərin müəllifidir, bədii 

film və tamaşalara musiqi yazmış, 

mahnılar və Nazim Hikmətin sözlərinə 

romanslar silsiləsi bəstələmişdir. 1986-cı 

ildə SSRİ xalq artisti adına layiq 

görülmüşdür. 1979-cu ildə professor 

olmuş, 1982-ci ildən bu günə qədər 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasın-

da (indiki Azərbaycan Musiqi Akade-

miyasında) bəstəkarlıq kafedrasının 

müdiridir. Azərbaycan dövlət mükafatı 

laureatıdır, dövlət ordenlərinə layiq 

görülmüşdür. Xəzər Univeristetinin 

fəxri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının üzvüdür.

he composed the music for a ballet, his 

masterpiece “Mahabbat efsanesi” 

(Legend of Love), which would bring 

him fame and honor. This ballet, which 

was based on a play by Nazim Hikmet, 

was staged in 1961 in the Leningrad State 

Opera and Ballet Theater (Y.Grigorovich- 

choreographer; S. Viersaladze- artistic 

director; Niyazi- conductor). “Legend of 

Love” is part of the repertoire of ballet 

and opera theaters around the world. 

Arif Melikov is the author of many 

symphonies, symphonic poems, ballets, 

an operetta, a cantata and chamber 

music pieces. He has also written 

soundtracks for films and stage 

productions, songs, and a series of lyric 

songs based on Hikmet's poetry. In 1986 

he was awarded the title of People's 

Artist of the USSR. In 1979 he became a 

professor, and he has been Chair of the 

Department of Composition in the 

Azerbaijan State Conservatory (now 

Azerbaijan Music Academy) since 1982. 

He has won national awards, orders and 

titles. He is an honorary doctor of Khazar 

University and a member of Azerbaijan 

National Academy of Sciences.

EURASIAN ACADEMY

57


Professor Hamlet İsaxanlı 1948-ci ildə 

Gürcüstanda anadan olmuşdur. O, 1965-

ci ildə orta məktəbi qızıl medalla 

bitirmiş, 1969-cu ildə  Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin mexanika-

riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə 

diplomu ilə başa vurmuşdur. 1970-73-cü 

illərdə Lomonosov adına Moskva 

Dövlət Universitetində namizədlik 

Professor 

Hamlet Isaxanli 

was born in the 

Republic of Georgia in 1948. He finished 

high school there with a gold medal in 

1965, and in 1969 he earned a bachelor's 

degree with honors from Azerbaijan State 

University's School of Mechanics and 

Mathematics. He completed his PhD 

dissertation at Lomonosov Moscow State 

University from 1970-73, and in 1983, he 

earned a Doctor of Science (D.S.) degree at 

Hamlet İsaxanlı

58


(PhD) dissertasiyası yazmış, 1983-cü ildə 

SSRİ Elmlər Akademiyasının Steklov ins-

titutunda (Moskva) doktorluq dissertasi-

yası müdafiə etmişdir. Funksional analiz 

və Riyazi fizika üzrə mütəxəssisdir, ope-

ratorların spektral nəzəriyyəsi və onun 

tətbiqləri üzrə çalışmış, çoxparametrli 

spektral nəzəriyyənin yaradıcılarından 

biri sayılır. Azərbaycan və onun hüdud-

larından kənarda şair, yazıçı və tərcümə-

çi kimi də tanınır. Riyaziyyat, humanitar 

və sosial elmlər üzrə müxtəlif dillərdə və 

ölkələrdə nəşr olunmuş çoxsaylı kitab və 

məqalələr müəllifidir. Avropa, Amerika, 

Asiyada intensiv elmi-pedaqoji və təşki-

lati fəaliyyət göstərmiş və bunu davam 

etdirməkdədir. 1990-1991-ci illərdə Azər-

baycan Respublikasının ilk özəl ali mək-

təbini -Xəzər Universitetini yaratmağa 

başlamış, onu dünyada tanınmış elm, təh-

sil və mədəniyyət ocağına çevirmişdir. 

Daha sonra “Dünya” məktəbini qurmuş-

dur. Hazırda Xəzər Universiteti Direktor-

lar və Qəyyumlar Şurasının sədridir. Bir 

çox beynəlxalq elmi, mədəni, humanitar 

təşkilatların idarə heyəti üzvü və ya sədri 

olmuş, fəxri ad, medal və mükafatlara 

layiq görülmüşdür.  

the V.I. Steklov Institute of Mathematics, 

Soviet Academy of Sciences (Moscow). He 

is a specialist in functional analysis and 

mathematical physics; he has worked on 

spectral theory of operators and its 

applications; and he is considered one of 

the founders of multiparameter spectral 

theory. He is also recognized in Azerbaijan 

and abroad as a public figure, poet, and 

translator. He has written many books and 

articles in mathematics, humanities and 

social sciences that have been translated 

into various languages and published in 

different countries. He has been and 

continues to be involved in intensive 

research, teaching, and organizational 

work in Europe, America and Asia. In 1990-

1991, he founded the first private higher 

education institution in the Azerbaijan 

Republic, Khazar University, and turned it 

into a center of sciences, education and 

culture known throughout the world. Later 

he founded the Dunya School. He is 

currently Chairman of the Board of 

Directors and Trustees of Khazar 

University. He serves as a chairman or 

board member of many national and 

international scholarly, cultural and 

humanitarian organizations. He has earned 

various honorary titles, medals and 

awards.

EURASIAN ACADEMY

59


Avrasiya Akademiyasının 

e

mükafat v  r mzl ri

e

e

Eurasian  Academy 

Award and SymbolsAvrasiya Əfsanəsi

Eurasian Legend

The Eurasian Legend is the symbolic name of 

an award in the form of a trophy that was 

custom-made to be given to the members of 

Eurasian Academy. The trophy includes 

symbols of science, knowledge, culture, 

wisdom and time as well as modern 

attributes. It consists of two sections: a clear 

crystal decorative vase and a gold-colored 

metal topper reflecting numerous symbols. It 

is shaped symmetrically with a height of 38 

cm and a width (diameter) of 8 cm. The 

topper is shaped like an artist's palette, on top 

of which semi-precious stones of different 

colors have been affixed in order to represent 

squeezed-out oil paints as a symbol of fine 

Avrasiya Akademiyasının üzvlərinə 

verilən xüsusi dizayn olunmuş mükafat 

“Avrasiya Əfsanəsi” adlanır; elm, bilik, 

mədəniyyət, müdriklik və zamanı 

təmsil edən milli və müasir atributların 

vəhdətidir. İki hissədən: şəffaf büllur 

dekorativ vazdan və yuxarıda 

sadalanan atributları əks etdirən qızılı 

metal başlıqdan ibarətdir. Hündürlüyü 

38 cm, eni 8 cm olan mükafatın metal 

hissəsi, vazanın üzərini örtən təsviri 

sənət rəmzi kimi palitraya sıxılmış 

boyaları xatırladan müxtəlif rəngli 

daşlarla bəzədilib. Onun üzərində elm 

və təhsilin simvolu kimi vərəqləri 

62

EURASIAN ACADEMYarts. On top, it includes symbols of science 

and education such as an opened, winged 

book and a harp-like stringed musical 

instrument. Each element is made of stylized 

national symbols. The inside of the vase is a 

functional hourglass with golden sand. There 

are “buta” (teardrop/paisley) figures on the 

upper and lower parts of the crystal vase to 

represent the temporal nature and repetition 

of eternity.

açılmış qanadlı kitab, musiqini təmsil 

edən cəng - lira təsvir edilib. 

Elementlərin hər birində milli 

ornamentlər işlənib. Qum saatı 

formasında hazırlanmış vazanın 

daxilində qızılı qum süzülür. Vazanın 

üzərində cızılmış butaların gəlimli - 

gedimli olması və yenidən 

təkrarlanması əbədiyyət rəmzi mənası 

kimi işlənib.

63

Medallar

Medals

 

Fəlsəfə, tibbi-bioloji 

elmlər, təbiət elmləri 

sahələrində böyük 

nailiyyətləri olan 

şəxslərə verilir. 

 

İbn Sina 

medalı

Ibn Sina 

Medal

Awarded to individuals who 

have made significant 

achievements in the fields of 

philosophy, life sciences and 

medicine, or natural sciences.

EURASIAN ACADEMY

64


 

 

Dəqiq və tətbiqi elmlər, 

mədəniyyət sahəsində 

böyük müvəffəqiyyət 

qazanmış şəxslərə 

verilir.


Nəsirəddin Tusi 

medalı 

Nasiraddin Tusi 

Medal

Awarded to individuals 

who have made significant 

accomplishments in the 

fields of applied science or 

culture.


 

Tarix və humanitar-

sosial elmlər 

sahəsində böyük 

uğurlara imza atmış 

şəxslərə verilir.

 İbn Xəldun 

medalı

Ibn Khaldun 

Medal

Awarded to individuals 

who have made significant 

contributions to the fields of 

history or humanities and 

social sciences.

65

  

Ədəbiyyat, teatr, kino 

sahəsində böyük 

müvəffəqiyyət qazanmış 

şəxslərə verilir.

M.F. Axundzadə 

medalı

M.F. Akhundzada 

Medal

Awarded to individuals 

with significant accom-

plishments in the fields of 

literature, theater and film.

 

 

Musiqi, mədəniyyət, 

incəsənət, humanitar 

fəaliyyət sahələrində 

xüsusi müvəffəqiyyətlər 

qazanmış şəxslərə verilir.

Üzeyir Hacıbəyli 

medalı 

Uzeyir Hajibeyli 

Medal

Awarded those who have 

made significant 

achievements in the fields 

of music, culture, fine 

arts, or humanities.

66

“Avrasiya Əfsanəsi” mükafatı və Avrasiya Akade-

miyasının beş medalı xalçaçı rəssam 

Afaq xanım 

Kərimova

 tərəfindən xüsusi zövqlə dizayn 

olunmuş, Aqşin Əliyevin koordinatorluğu ilə 

Flyhorse Industrial Company Ltd. şirkəti 

tərəfindən hazırlanmışdır. 

The Eurasian Legend award and the five 

Eurasian Academy medals were exquisitely 

designed by carpet maker and textile artist 

Afag 

Karimova

. With the coordination of Agshin 

Aliyev, they were manufactured by Flyhorse 

Industrial Company Ltd. 

67


Rəsmi libas

Official Regalia

Avrasiya Akademiyası üzvlərinin rəsmi 

libası açıq qızılı rənglə haşiyələnmiş 

tünd qırmızı rəngdədir. Rəsmi libas 

Nailə xanım İsayeva

 tərəfindən xüsusi 

zövqlə dizayn edilmiş, dərzi Mətanət 

Əsgərova tərəfindən tikilmişdir.

The official regalia of Eurasian Academy 

members is burgundy colored with light 

golden trim. The regalia was exquisitely 

designed by 

Nailakhanim Isayeva

 and 

sewn by seamstress Matanat Asgarova. 

EURASIAN ACADEMY

68


EURASIAN ACADEMY

69

:

wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Uğura İnan Dizayn cdr
2016 -> Gangguan Kepribadian Tingkat kompetensi 2
2016 -> Słowniczek obcych wyrazów występujących w tekście książki1
2016 -> Deja vu: Fingerprinting Network Problems
2016 -> Circadian Rhythms and Shift Work
2016 -> Konflikt oder Krise? Eine Definition
2016 -> Kontrakt om tilskud under Erasmus+ programmet til uddannelses- og praktikophold for elever I erhvervsuddannelserne
2016 -> Gambaran gaya hidup pada anggota komunitas


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2-219-memorandum-for.html

2-23--vopros-o-tom--kak.html

2-24-drugie-porazheniya.html

2-25--ostraya.html

2-26--yntemler---ndekiler.html