Avropa da hansı universitetlərin kitabxanaları daha zəngindir?

Sana06.06.2018
Hajmi144.25 Kb.

1

Avropa da hansı universitetlərin kitabxanaları daha zəngindir?

a) Paris,Monpolye b) Paris,Oksford c) Oksford,Kembric d) 

Oksford,Salamanka e) Lissabon,Oksfrod

2

“ İsgəndəriyyə limanına daxil olmaq istəyən  bütün gəmilərin heyətləri  

kitabxana üçün bir kitab bağışlamalıdır, əgər bağışlamağa kitab yoxdursa,  

onda üzü köçrülüb qaytarılmaq  şərtilə başqa bir kitab gətrilməlidir”  bu 

fərmanı kim imzalamışdır. a) III Ptolomey Everget  b) Kallimax c) Zenodot 

d) Filadelf  e) Aristofan

3

İlk Şumer məktəbləri necə adlanırdı? a) Müqəddəs yer b) Bilik evi c) 

Məbədgah d) Zəka yurdu e) Kitabələr evi

4

Böyük Britaniya Muzeyi Kitabxanası necənci ildə təşkil olunmuşdur.

a) 1782-ci ildə b)1840-cı ildə c) 1894-cü ildə d) 6564-cü ildə e)1753-cü ildə

5

X əsrin sonu XI əsrin əvvəllərində  Buxara əmrinin saray kitabxanasında 

hansı məşhur alim işləmişdir a)Məhəmməd İbn b) Nəsrəddin Tusi c) İbn Sina       

d) Qətran Təbrizi e) Xaqani Şirvani

6

Akkad dilində yazılmış ilk sənəd hansıdır? a) Gilqameş b) Enmerkar və 

Aratta hökmdarı c) Strasburq andı d) Eşnunna e) Şruppak

7

XVI əsrdə yaşamış  Əhməd bin Xızır bəy  harada kitabxana tikdirmiş və oz  

şəxsi kitabxanasını da bu kitabxanaya bağışlamışdır a) Bursadab) Tehranda  

c) Mərvdəd) Təbrizdə  e) Praqada

8

Hamurrapi qanunları adı ilə məşhur olan kulliyat hansı yazı ilə yazılmışdır?     

a) Heroqlif  b) Yunan c) Mixid) Latın  e) Türk

9

Babilistandakı Nippur məbədinin arxiv-kitabxanası neçə geniş otaqda 

yerləşirdi? a) 60  b) 70 c) 75 d) 80 e) 90

10

Bunlardan biri 1074-1092- ci illərdə  İsfahan rəsədxanasının başçısı olmuş, 

eyni zamanda rəsədxanada fəaliyyət göstərən kitabxanaya nəzarət etmişdir.

a) Sultan Mahmud b) İbn -əl Müqəffa c) Əbdulqasım Firdovsi d) Ömər 

Xəyyam e) Nəsrəddin Tusi

11

Hindistanda ən qədim  kitabələr hansı hökmüdarın adı ilə bağlıdır

a) Teymur İbrahim b) Yaqub Əfəndi c) Mitxun Çakra d) Mithabatra e) 

Hökmüdar Aşoka12

Assuriyanın hansı şəhərlərdəki kitabxanalar ı  böyük şöhrət qazanmışdır?

a) Aşşur,Arbel b) Arbel,Kalat c) Aşşur,Nineva d) Kalxu,Aşşur e)Aşşur,Kalat

13

.”Mən...mirzə sənətinin hamısını dərk etdim,bütün nə qədər ki var ,ustaların 

biliyini mənimsədim”.Bu fikir kimə aiddir? a) Navuxodonosorun

b) Aşşurbanipal c) Sumabaum d) Telepin  e) Naram-Suen

14

Dünyanın ən qədim və zəngin kitabxanası (Aşşurbanipalın kitabxanası) 

adlandırılan kitabxana hansıdır?a) Nineva b) Aşşur c) Neynəva

d) Nəsihət evi e) Məsləhət evi

15

15.  Bütün bilik sahələrini əhatə edən on minlərlə kitab əsasında tarixdə ilk 

kitabxana yaratmağa nail olmuş tayfa hansıdır? a) Şumerlər b) Hettlər           

c) Finikyalılar d) Misirlilər e) Aşşurlar

16

VIII əsrdə  Çində  kitabxana fondlarının əsas hissəsiniu hansı ədəbiyyat 

təşkil edirdi? a) bədii ədəbiyyat  b) budda ədəbiyyatı  c) astronomiya d) 

heroqliflər e) xarici ədəbiyyat

17

Misirdə ən qədim yazılar nə üzərində yazılırdı? a) Gil lövhə b) Daş bazalt

c) Papirus d) Perqament e) Kağız

18

Misirlilərin mənəvi həyatlarının özünəməxsus mərkəzi sayılan kitabxanalar 

hansıdır? a) Həyat evləri b) Bilik evləri c) Sebeka məbədinin kitabxanası

d) Əl-Əmarna e) İskəndəriyyə

19

XI əsrdə Tripolidə fəaliyyət göstərən  və ən böyük fonda malik olan 

kitabxana hansı xilafətin dövrünə məxsusdur? a) Ərəb xilafətinə b) Misir 

xilafətinə c) Hindistan xilafətinə d) Yunan xilafətinə e) Roma xilafətinə

20

Moskvada ilk ümumi kitabxana – Rumyantsev Muzeyinin ümumi kitabxanası 

neçənci ildə açılmışdir? a)1897 b)1789 c)1862  d) 1947 e)1964

21

Hansı kitabxananın üzərində  oxucuları qorxutmaq üçün bu sözlər 

yazılmışdır “ Bu kitabəni oğurlayan adamı tanrının cəzası gözləyir” a) 

Nəsihət və məsləhət evi b) Neynəva c) Assuriya d) Misir e) İsgəndəriyyə

22

E. ə. 384-321 –ci illərdə yaşamış qədim yunan alimi bir necə yüz əlyazmanı 

əhatə edən kitabxana yaratmışdı? a) Pifaqor b) Mussion c)Aristotel  d) 

Ptolomey e) Samoslu

23

Fransa krallarının kitabxanalarının əsasını kim qoymuşdur? a) Aristotel b) 

Fridrix c) Evripid d) Solmosov e) V Karl

24

1532-ci ildə  Almaniyanın hansı şəhərində ilk kütləvi kitabxana yaradılmışdır

a) Nürnberqdə b) Slovakiyada c)Auqsburqda d) Oksfordda  e) Lüksenburqda

25

Ankarada ilk kütləvi kitabxana neçənci ildə təşkil olunmuşdur? a) 1458 

b)1784 c) 1987 d)1928 e) 1975

26

Amerika Kitabxana Assosiasiyasıyasının əsası hansı kitabxanaşünas alim 

tərəfindən qoyulmuşdur? a) A. Antoni b) M. Sott c) V. Vilhelim d) F Gertsin

e) M. Düi

27

Hansı arxivdən Hett dilində yazılmış 15 mindən çox gil lövhəcik (kitabələr 

tapılmışdır a) Neynəvadan b) Sultaniyyədən c) Boğazköydən d) Ankaradan

e) Zəncirlidən

28

Fransa Milli Kitabxanasında  katoloqlaşdırma proseslərinin 

avtomatlaşdırılmasına  necənci ildə başlanıldı? a) 1954-cü illərin I yarısında

b) 1894-cü idə c) 1967-ci ildə d) 1970-ci illərin II yarısında e) 1854-cü ildə

29

İngiltərədə ən böyük şəxsi kitabxanası olan  Riçard de Börininin kitab fondu 

hansı kitabxanaya bağışlanmışdır. a) Oksford Universitetinin Kitabxanasına

b) Kral Kitabxanasına c) Lomonosov adına kitabxanaya d) Moskva Dövlət 

Universitetinin Kitabxanasına  e) Müdriklik evinə

30

2007-ci ildə Azərbaycanda fəliyyət göstərən hansı kitabxana ilə Faransa 

Milli Kitabxanası arasında memorandum imzalanmışdır.  a) F.Köçərli adına 

Uşaq kitabxanası b) Azərbaycan MEA Kitabxanası c)  M. F. Axundov adına 

Azərbaycan Milli Kitabxanası

31

Berlin Kral Kitabxanası neçənci ildə təşkil olunmuşdur. a)1987-ci ildə

b) 1851-ci ildə c) 1547-ci ildə d) 1894-cü ildə e) 1661-ci ildə

32

Görkəmli alim Abdulla ibin Fəzullah Şirazı hansı kitabxananı “Qiymətli 

kitablar xəzinəsi” adlandırmışdır a) Seyyidanə b)Təbriz  c)Marağa 

Rəsədxanasının Elmi Kitabxanasını d)Nəsriyyə e)Ruşidiyyə

33

Aralıq dənizinin şərq sahili ölkələrinin kitabxanalarında hansı kitab xüsusi 

yer tutur?  a) Şərq ölkələri tarixi b) Şərq ölkələr coğrafiyası c) Şərq 

mədəniyyəti

d) Tövrat e) Avesta

35

Tarixdən məlumdur ki. Insanlar  ən qədim dövrlərdən başlayaraq  yazı 

materialı kimi nədən istifadə edirdilər? a) hərflərdən  b) heroqliflərdən 

c) kağızlardan d)gil lövhələrdən e) kitabələrdən36

Tarixdən məlumdur ki. Insanlar  ən qədim dövrlərdən başlayaraq  yazı 

materialı kimi nədən istifadə edirdilər? a) hərflərdən  b) heroqliflərdən  c) 

kağızlardan d)gil lövhələrdən e) kitabələrdən

37

Ön Asiyada hökmüdar  Ədüd əl Daulun kitabxanası necə adlanırdı? a) Nur 

evi b) Kitabiyyə c)Müdriklik evi  d) Nəsriyyə e) Məktəb ziyası

38

Zəngin kitab fonduna malik olan İsgəndəriyyə kitabxanasının əsası  neçənci 

əsrdə qoyulmuşdur? a) E.ə.V əsrdə b) E.ə. II əsrdə c) E.ə. I əsrdə

d) e. ə. III əsrdə e) E. ə. IV əsrdə

39

“Bibliya” neçə kitabdan ibarətdir? a) 74 b) 70 c) 73 d) 72 e) 77

40

XVIII əsrdə Avropanın ən yaxşı elmi kitabxanası olan Gettingen 

universitetinin Kitabxanası  hansı əyalətdə təşkil edilmişdir? a) Britaniya

b) Almaniya c) Aşağı Zelendiya d) Aşağı Saksoniya e) Fransa

41

İngilis alimi Riçard de Börinin yazdığı hansı əsəri  kitab haqqında himn və 

kitabxanaçılıq işinin tərənnümü adlandırmışlar? a) “ Biblioqrafiya” b) “ 

Kitabxana qanunları” c) “ Kitabxanaçılıq” d) “ Filobiblon” e) “ Bibliofilin 

almanaxı

42

E.ə  III  əsrin əvvəllərində İsgəndəriyyə Museyon  yolunda hansı yunan 

aliminin təşəbbüsü ilə böyük bir kitabxana yaradılmışdır? a) Makedoniyalı 

İsgəndər b) II Filipp c) I Ptolomey Soter d) Qay Yuli Sezar e) Demetri Falerli

43

Misirdə fəaliyyət göstərən “Həyat evləri” adlı kitabxanalar hansı kitabxana 

üçün mənbə rolunu oynamışdır? a) İsgəndəriyyə b) Şumer c) Babil d) 

Finikiya e) Çin

44

Fransa krallarının kitabxanalarının əsasını kim qoymuşdur? a) Aristotel

b) Fridrix c) Evripid d) solmosov e) V Karl

45

40 il İsgəndəriyyə kitabxanasında işləmiş məşhur “Təsviri coğrafiya” 

əsərinin müəllifi kimdir? a) Samoslu Aristax b) Kirenli Eratosfen c) Evripid 

d) Filon e) Feokrit

46

Tarixi faktlara görə e.ə I əsrdə İsgəndəriyyə kitabxanasının fondunda çoxlu 

dillərdə neçə min nüsxə əlyazma mətn saxlanılırdı? a) 500-600 b) 600-700

c) 650-700 d) 750-800 e) 700-800

47

E.ə 48-47 ci ildə hansı Roma İmperatoru İsgəndəriyyə şəhərini mühasirə 

edərkən muzey və kitabxana yandırılmışdır? a)  Yuli Sezar  b) Pompey c) 

Krass d) Oktavian Avqust e) Antoni

48

642-ci ildə İsgəndəriyyəni tutan hansı ərəb xəlifəsi şəhər hamamlarının 

kitabxana kitabları ilə qızdırılması haqqında əmr vermişdir? a) Harun ər-

Rəşid b) Möhtəsim c)  Xəlifə Ömər d) Mənsur e) Əli49

Rəşidəddin Fəzullah tərəfindən kitabxana harada və neçənci ildə yaranmışdı?

a)1318-ci ildə Təbrizdə b)1457-ci ildə Beyləqanda c)1547-ci ildə Tehranda

d)1264-cü ildə Gəncədə e)1452-ci ildə Bağdada

50

Kopenhagendəki Kral Kitabxanasındakı kitab fondunun əsasını hansı dildə 

çap olunmuş əsərlər təşkil edir a) ingilis dilində b) Rus dilində c) ərəb dilində 

d) Avropa dillərində e) fransız dilində

51

51.Avropa ölkələrində ilk universitet kitabxanaları neçənci əsrdə meydana 

gəlmişdir? a) 11 b) 9 c) 12 d) 13 e) 14

52

Neçənci əsrdə İtaliyada Universitet status qazanmış Bolonya hüquq 

məktəbinin kitabxanası fəaliyyətə başlamışdır? a) XIII b) XII c) XIV

d) XV əsrin  40 ci illəri e) XI

53

XVI  əsrdə Avropa dövlətlərində neçə universitet kitabxanası fəaliyyət 

gostərirdi? a) 60 b) 70 c) 80 d) 50 e) 45

54

XIII-XIV əsrlərdə universitet kitabxanalrının kataloqlarında əksər hallarda 

belə bir qeyd yazılırdı? a) Bağlanmışdır b) Açıqdır c) Qadağandır d) 

Məcburidir e) Şəxsidir

55

Sorbonna universiteti kitabxanasını ilk kataloqu neçənci ildə tərtib 

olmuşdur?

a) 1298 b) 1280 c) 1289 d) 1290 e) 1278

56

Avropa da hansı universitetlərin kitabxanaları daha zəngindir?

a) Paris,Monpolye b) Paris,Oksford c) Oksford,Kembric d) 

Oksford,Salamanka e) Lissabon,Oksfrod

57

Fransanın Notr-Dam kilsəsinin nəzdində ki kitabxana neçənci illərdə 

tikilmişdir? a) 1422-1541 b)1224-1321 c) 1471-1472 d)1020-1022 e) 1220-

1288


58

XVI-XVII əsrlərdə yaşamış   məşhur rus alim və yazıçılarından biri şəxsi 

kitabxana yaratmayıb? a) İ.Peresvetov b) S.Polotski c) Y.Slavinetsky d) 

S.Medvedyev e) A.Piotrovski 

59

Neçənci əsrdə Rusiyanın mərkəzi şəhərlərin də ilk kitab dükanları açılmağa 

başlamışdır? a) XVII  b) XVIII c) XVI d) XIV e) XII

60

Monastr kitabxanalarının fondunda əsasən hansı kitablar çoxluq təşkil 

edirdi?

a) bədii ədəbiyyat b) elmi ədəbiyyat c) dini ədəbiyyat d) xüsusi ədəbiyyat

e) dünyəvi elmlər

61

Hansı kitabxanadan toplanmış mətnlər alimlərə arxaik gil lövhələr işarələrini 

tərtib və nəşr etmək imkanı vermişdir? a)Şuruppak b) Hippur c)Neynəva

d) Boğazköy e) Misir

62

Aşşuranipalın təşəbbüsü ilə yaradılan kitabxanalardan biri belə adlanırdı? 

a)İşiq evi b) Nur evi  c) Nəsihət və məsləhət evi d)Alimlər evi e) 

Məsləhətxana63

Çin kitabxanalarında itmiş kitabların bərpası üçün kimlər məşğul olurdu?

a) Xüsusi adamlar b) Maarifçi şəxslər c) Kitab saxlayıcıları d) Xüsusi 

sülalələr

e) Konfutsi

64

Ayrı-ayrı heroqliflərlə kitab çapının əsası nə vaxt və kim tərəfindən 

qoyulmuşdur? a) 1030-1051,Sin Şixyandi b) 1040-1051,1 Mitridat c) 1040-

1042,Solon d) 1041-1048,Bişen e) 1041-1049,Veda

65

Hansı kitabxananın üzərində  oxucuları qorxutmaq üçün bu sözlər 

yazılmışdır “ Bu kitabəni oğurlayan adamı tanrının cəzası gözləyir” a) 

Nəsihət və məsləhət evi  b) Neynəva c) Assuriya d) Misir e) İsgəndəriyyə

66

E. ə. 384-321 –ci illərdə yaşamış qədim yunan alimi bir necə yüz əlyazmanı 

əhatə edən kitabxana yaratmışdı? a) Pifaqor b) Mussion c)Aristotel  d) 

Ptolomey e) Samoslu

67

Qədim dövrlərdə Çin kitabxanalarının fondunun əsas hissəsini hansı 

ədəbiyyatlar təşkil edirdi? a) Elmi  ədəbiyyat b) Bədii ədəbiyyat c) Coğrafiya 

d) Tibb e) Budda

68

Monqol işğalından əvvəl  Mərv şəhərindəki məscid və mədrəsə

lərin yanında on böyük kitabsaxlayıcı var idi. Onlardan ən böyüyü  hansı 

kitabxana sayılırdı. a) Əziziyyə b) Qəznəviyyə c) Ürgənc d) Xarəzm e) 

Sultaniyyə

69

Osmanlı İmperiyasında mövcud olmuş kitabxanalar  quruluşuna görə necə 

növə ayrılırdı? a) 5 b) 8 c) 3 d) 2 e) 14

70

Romada ən böyük kitabxana hansı məbədin nəzdində yaradılmışdır? a)  Yuli 

Sezar b) Perqam c) Varron d) Svetoni e) Polion

71

Vyetnam ərazisində ilk kitabxana hansıdır? a) Müdriklik işi  b) Hikmət evi

c) Darxınq d) Kampuçiya e) Paqan

72

Şeyx Səfi məqbərəsi kitabxanası nə vaxt və hansı şəhərdə yaranmışdır

a)1452-ci ildə Təbrizdə b)1301-ci ildə Ərdəbildə c)1544-cü ildə Naxçıvanda 

d)1502-ci ildə Beyləqanda e)1254-cü ildə Tehranda

73

 Dünyada nə qədər kitabxana fəailiyyət göstərir? a)1milyondan artıq b)beş 

milyon c)səkkiz milyon d)3milyon e)2milyon

74

Ptolomeylər  dövründə  “ İsgəndəriyyənin  qızı “ adlı  məbəd-kitabxana hansı 

şəhərdə tikilmişdir? a) Tehranda b) Misirdə c) Orta Asiyada d) Beyləqanda

e) Bursada

75

XI əsrdə Tripolidə fəaliyyət göstərən  və ən böyük fonda malik olan 

kitabxana hansı xilafətin dövrünə məxsusdur? a) Ərəb xilafətinə b) Misir 

xilafətinə c) Hindistan xilafətinə d) Yunan xilafətinə e) Roma xilafətinə76

E.ə. 310-240 –cı illərdə  tarix və poeziyaya dair 800 əsər müəllifi olan hansı 

alim İsgəndəriyyə Kitabxanasına rəhbərlik etmişdir a) İ. Kallimax b) V. 

Volter c) Erotesfer d) Apolloni e)Aristofon

77

"Hikmət evində" neçə min nüsxəyə qədər kitab toplanmışdır? a) 300 b) 500

c) 400 d) 200 e) 600

78

Bunlardan biri Ərəblərdə fəaliyyət göstərən kitabxanalardan deyil? a) Elmlər 

evi b) Bilik evi c) Mərifət evi d) Hikmət evi e) Həyat evləri 

79

Qədim Alban yazılı abidəsi  olan “ Alban tarixi” əsərinin müəllifi kimdir?

a)Cavanşir b)Musa Kalankatlı  c)Ə. Nəcəfli d)Devdək Musa e)Həsən Sultan

80

993-cü ildən Bağdadda işə başlayan,İraqın ilk elm mərkəzi və ilk müsəlman 

universiteti sayılan kitabxana hansıdır? a) Elmlər evi b) Mərifət evi c) 

Hikmət evi  d) Müdrilik evi e) Həyat evləri

81

 Məscid kitabxanaları əsasən hansı yolla zənginləşirdi? a)görkəmli ziyalılar 

tərəfindən bağışlanan kitablarla b)İanələr və din xadimlərinin bağışladığı 

kitablarla c)Mollalar və ziyalılar tərəfindən bağışlanan kitablarla  d) şairlər 

və yazıçılar tərəfindən bağışlanan kitablarla e)  şəxsi kitabxanalar vasitəsilə

82

Bağdad Universitetinin kitabxanası neçənci əsrdə təşkil olunmuşdur? a) XII 

əsr b)XV əsr c)X əsr d)XVI əsr e)XV Iəsr

83

XIV əsrin görkəmli nümayəndəsi olan Abdullah bin Fəzullah Şirazi hansı 

kitabxananı ” qiymətli kitablar xəzinəsi”adlandırmışdı? a)Nəsriyyə 

kitabxanasını b)Beytül-kütab kitabxanasını c)Şah İsmayıl Xətainin 

kitabxanasını d)Sultan Yaqubun kitabxanasını e)Təbriz kitabxanasını

84

XI əsrdə ən böyük  fonda malik olan kitabxana hansı şəhərdə fəaliyyət 

göstərirdi? a) Tripoli b) Dəməşq c) Kipr d) Suriya e) Bizans

85

Topçular İdarəsinin Xüsusi Kitabxanası neçənci əsrdə yaranmışdır? a) XVI

b) XV c) XIV d) XVII e) XVIII

86

Rusiyada xüsusi kitabxanalar neçənci əsrdə fəalliyyət göstərmişdir? a) XVII

b) XVI c) XV d) XIX e) XX

87

Drezdendəki Kral Kitabxanası  hansı alman kitabxanaçısının fəaliyyəti 

sayəsində yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır? a) Berni Henrix b) Andrey 

Sonti c) Mixael Franken d) lesni Andrey e) Mko Santa

88

1522-ci ildə minatür rəssamlıq məktəbinin yaradıcılarından olan Kəmaləddin 

Behzad hansı hökmüdarın kitabxanasına rəyis təyin olunmuşdur? a) Şeybani 

xanın b) Xarəzmşahın c) Sultan Səlimin d) Məhdumi Ağzanın e) Şah İsmayıl 

Xətainin

89

II Sultan Səlimin hakimiyyəti dövründə hansı şəhərdə kitabxana tikilmişdir?

a)Cində b)Yaponiyada c) İzmirdə d)Gürcüstanda e)Ədrnədə

90

Rusiyanın ilk tibb kitabxanası hansıdır? a) Əczaçılar  İdarəsinin Kitabxanası. 

b) Topçular İdarəsinin Kitabxanası c) Mətbəə kitabxanası d)Səfirlik  

Kitabxanası e)Prikazlar İdarəsinin kitabxanası

91

VII əsrdə Dəmşq şəhərində yaradılmış “ Müdriklik evi”  kitabxanasının 

fondunda hansı ədəbiyyat üstünlük təşkil edirdi? a) bədii ədəbiyyat b) 

dünyəvi elmlər c) xüsusi ədəbiyyat d)elmi ədəbiyyat e)dini ədəbiyyat

92

Ərəb xilafəti  dövründə fəaliyyət göstərən  “ Hikmət evi” kitabxanasına kim 

rəhbərlik edirdi? a) Xarəzmi b) Əl- Məmmnun c) İbn-Sina d)Bəhmənyar

e) Xəlifə Əl -Mənsur

93

Orta əsrlərdə elmi biliklərin inkişafında dünyaşöhrətli  türk alimlərindən 

kimlərin şəxsi kitabxanaları olmuşdur? a) Yusif Balasağunlu, İbn Sina b)Əbu 

Abdullah, Sultan Mahmud c) İbn Məhəmməd, İbn Sina d) Fərabi, Yaqub 

Həməvi e) Axund Səlim, Musa Xarəzmi

94

XI-XII əsrlərdə Səlcuq dövlətinin paytaxtı olan Mərvdə  neçə kitabxana 

fəaliyyət göstərirdi? a) səkkiz b) üç c)on iki d) yeddi e) on

95

XI əsrdə  universitet statusu qazanmış  Boloniya Hüquq Məktəbinin 

kitabxanası harada fəaliyyət göstərirdi? a) İsveçrədə b) Yaponiyada c) 

İtaliyada  d) Polşada e) Hindistanda 

96

Monastr və kilsə kitabxanalarının fondları neçə yerə ayrılırdı? a) 5 b) 7 c) 3

d) 2 e) 6

97

Bu fikir kimə məxsusdur  ”  Kitabxanasız monastr qazansız mətbəx, 

yeməksiz stol, susuz quyu, gülsüz bağ . pulsuz kisə , üzümsüz tənək 

deməkdir?” a)  Foma Akvinalı b) Yuli Sezar c) Frank Fer d) Senta Klar e) V 

Karl

98 Tarixi  faktlara görə e.ə. I əsrdə  İsgəndəriyyə kitabxanasının fondunda neçə 

min nüsxə əlyazma mətn saxlanılırdı? a) 500-600 min b) 700-800 min c) 200-

300 min d) 800-900 min e) 600-700 min

99

Uruk və Şuruppak  şəhərlərində aparılan qazıntılar zamanı  tapılmlş gil 

kitabələr  neçənci minilliyə aiddir? a)  I V minilliyin sonuna  b) II minilliyin 

əvvəllərinə c) V minilliyə d) I minilliyə e) VI minilliyə

100

Bu kitabxanalardan hansı İtaliya respublikası ərazisində tarixən meydana 

gəlib fəaliyyət göstərən milli kitabxanadır? a) Marçiana Milli kitabxanası  b) 

universitet Kitabxanası c) Neapol Milli Kitabxanası d) Muxtar respublika 

kitabxanası  e) Sosialistlər Kitabxanası

101


İlk kitabxana harada  yaranmışdır? a)Fransada b)İngiltərədə c)Yaponiyada

d)Şumerlərdə  e)Assuriyada

102

İtaliyada fəaliyyət göstərən milli Turin kitabxanası neçənci ildə təşkil 

olunmuşdur? a) 1845-ci ildə b) 1720-ci ildə c) 1542-ci ildə d) 1687-ci ildə

e) 1984-cü ildə103

Fransanın provoslav kilsəsinin baş keşişi Rişarde Furnevalın kitabxanaların 

təşkili və qaydaya salınması haqqında yazdığı əsər neçə adlanır. a) “Kitab 

elmi” b) “ Nəsihət” c) “Kitabxanaçılığa giriş” d) “Kitabxana xidməti”

e)” Kitabxanalarda işin təşkili”

104


Kral kitabxanası neçənci ildə və harada təşkil olunmuşdur? a) 1568- ildə 

Soçidə b) 1584-cü ildə italiyada c)1831-ci ildə d) 1897-ci ildə Fransada

e) 1547-ci lidə  Almaniya

105


Hemfiri Qlosterin şəxsi kitabxanasındakı kitabları  hansı kitabxanaya 

bağışlanmışdır? a) Lomonosov adına kitabxanaya b) Oksford Universitetinin 

Kitabxanasına. c) Moskva Dövlət Universiteti Kitabxanasına d) Xarkov 

106


İtalyalı məşhur kitab həvəsksrı olan, qədim əlyazmaları toplayan  Nikolla 

Nikollin şəxsi kitabxanasını hara bağışlamışdır? a) İngiltəriyə b) italiyaya

c) Florensiyaya. d) Venesuelaya e) Yaponiyaya

107


İntibah dövründə Dalmasiyada yaradılmış kitabxanalar hansı məşhur 

şəxsiyyətlərin adları ilə bağlıdır? a) Marko Mariliç, Vuk Bobaleviç b) Robert 

Neopol, M. Korvina c) Zadro Maffeo, V. Mixailkov d) K. Krakov, Z. Zubov 

e) Frens Bekon, M. Zerbov

108

XV – XVI əsrdə Almaniyanın hansı şəhərlərində kütləvi kitabxanalar  

yaradılmışdır? a) Navarran b) Sorbonna c) Lion d) dalmasiya

e) Nürnberq, Auqsburq

109

XV – XVI əsrdə Almaniyanın hansı şəhərlərində kütləvi kitabxanalar  

yaradılmışdır? a) Navarran b) Sorbonna c) Lion d) dalmasiya

e) Nürnberq, Auqsburq

110

1684-cü ildə Fransada ilk kütləvi kitabxananı kim təşkil etmişdir

a) CulioMazarini b) Qabriol Node c) Rudolf Aqulko d) Jan Kalvin

e) Martin Lüter

111

Kitabxananın təşkili üçün məsləhətlər” kitabının müəllifi hansı Fransa 

kitabxanaşünasıdır? a) Frens Bekon b) Martin Nikol c) Qabriel Node d)Jan 

Kalvin e) Mik Santo

112

Avropada kitabxanalar arasında nəşrlər mübadiləsini həyata keçirmək üçün 

yaradılan müəssisə necə adlanır? a) Bilik evi b) kitab ticarəti c) müdriklik evi

d) həsihət evi e) kitab köşkü

113

”Müdriklik evi “kitabxanası arxivlə birlikdə neçənci ildən müstəqil fəaliyyət 

göstərirdi? a) 679 b) 659 c) 649 d) 699 e) 689

114


Ərəb xilafətinin hakimiyyəti dövründə fəliyyət göstərən “ Hikmət evi” 

kitabxanasının rəhbəri hansı görkəmli alim olub? a) İbn Sina b) Sultan Yaqub

c) Mərv d) Xarəmi e) Mahmud İbn

115

Dəməşq şəhərində fəaliyyət göstərən “ Müdriklik evi “ kitabxanası neçənci 

ildən müstəqil fəaliyyət göstərir? a) 689-cu ildən b) 541-ci ildən c) 412-ci 

ildən d) 714-cü ildən e) 542-ci ildən

116

VI-VII əsrlərdə nəyə görə Alban əlifbası və ədəbiyyatı sıxışdırılıb kitabxana 

fondundan çıxarıldı A)Siyasi cəhətdən yararsız hesab edildiyinə görə 

B)Erməni və alban kilsələri arasındakı mübarizədə ermənilər qalib gəldiyinə 

görə C)Buradakı ədəbiyyatın bütün elm sahələrini əhatə etmədiyə görə 

D)Yeni əlifbanın aşkar olunduğuna görə E)Səbəbi yox idi 

117

İsgəndəriyyə kitabxanası üçün kitablar qədim dövrdə  Misirdə fəaliyyət 

göstərən hansı kitabxanadan gətrilirdi? a) “ Can evi” b) “ Zəka ocağı”

c)” Kitabələr” d) Həyat evləri”  e) “Kallimax” kitabxanasından

118

II Ptolomey Filadelf öz hakimiyyəti dövründə ( e.ə. 285) Demetri Falerinin 

məsləhətilə  hansı böyük yunan aliminin kitabxanasını satın almışdı? a) 

Sofoklun b) Evripidin c) Kallimaxın d) Ptolomeyin e) Aristotelin

119

İsgəndəriyyə limanından keçən  bütün sərnişinlər  gömrük haqqı kimi 

İsgəndəriyyə kitabxanasına nə hədiyyə verirdilər? a) qızıl b) qimətli daş-qaş 

c) kitablar d) gəmi e) pul

120

Perqam kitabxanasının fondunda daha çox hansı ədəbiyyat üstünlük təşkil 

edirdi? a) xarici ədəbiyyat b) yunan ədəbiyyatı c) bədii ədəbiyyat d) təbabətə 

dair traktatlar e) siyasi ədəbiyyat

121

E. ə. II əsrdə Perqam kitabxanasında işləyən Malloslu Kratesin  kitabxanada 

işi asanlaşdırmaq üçün nə tərtib etmişdi? a)  kitabxana fondunun kataloqunu

b) fondun uçotunu c) kitabxananın komplektləşdirilməsini d) fondun düzgün 

düzülüşünü e) kitabxananın zənginləşdirilməsini

122


Ellinizm dövründə  Perqam şəhərində hansı ali məktəb kitabxanası 

yaradılmışdır? a) İsgəndəriyyə kitabxanası b) Neynəva kitabxanası c) Rodos 

gimnaziyasının kitabxanası. d) Sultaniyyə kitabxanası e) Roma kitabxanası

123


Bəşəriyyət tarixi neçə iqtisadi-içtimai formasiyaya bölünür? A)5 B)3 C)1 

D)7 E)4


124

Romalı alım kitabxanaların komplektləşdirilməsinə dair  12 hissədən ibarət “ 

Kitabların əldə edilməsi və seçilməsi haqqında” əsərini yazmışdı? a) Senako 

Milla b) Telofos Tim c) Milka Mos d) Gerenli Filon. e) Vari Varron

125

XI əsrdə Polşada hansı kilsə kitabxanaları fəliyyət göstərirdi? a) Qnezno, 

Polotsk b) Şart, Minko c) Paviya, Senko d) Yelta, Vorva e) Krakov, Xilko

126


Kilsə kitabxanaları əhalinin hansı təbəqəsinə xidmət göstərirdi? a) 

yepskoplara b) xristianlara c) monastra d) şəhər əhalisinə e) din xadimlərinə127

XIII əsrdə kitabxanaların təşkili və qaydaya salınması haqqında ilk vəsait 

yazmış , Fransanın şimalındakı  Amyen provaslav kilsəsinin baş keşişi Fişar 

De Furnevalın əsəri necə adlanır? a) Kitablar aləmi b) Kitabxanaların təşkili

 c) Kitab elmi d) Fondun təşkili e) Kitabxana işinin qaydaları

128


“ Hər hansı bir qiymətli əlyazmanı eyni cildə malik olan daha ucuz əlyazma 

ilə dəyişmək mümkün deyildir ” qaydası hansı universitet kitabxanasında 

tətbiq edilirdi a) Kembriç Universiteti b) Oksford Universiteti c) İspaniya 

Universiteti d) Slavakiya Universiteti e) Heydelberq Universiteti

129

Fransa krallarının kitabxanalarının əsası kim tərəfindən qoyulmuşdur? a) 

Fridrix Kom b) Melenşikov c) Xorvonti d) Perqon e) V Karl

130


X V əsrdə İtaliyada  Boloniya Universitetində dövr üşün əhəmiyyətli olan 

hansı kitabxanalar təşkil olunurdu? a) kütləvi b) elmi c) sahəvi d) ali məktəb

e) xüsusi

131


1684-cü ildə Fransada ilk kütləvi kitabxananı kim təşkil etmişdir? a) 

CulioMazarini b) Qabriol Node c) Rudolf Aqulko d) Jan Kalvin e) Martin 

Lüter

132


Avropa ölkələrində ilk universitet kitabxanaları neçənci əsrdə meydana 

gəlmişdir? a) XV əsr b) X IV əsr c) XVII əsr d) XII əsr e) XIV əsr

133

XVI əsrdı Danimarkada hansı universitet kitabxanası fəaliyyət göstərirdi?

a) Upsal b)Kopenhagen c) Praqam d) Oksford e) Kembriç

134


XVI əsrd Paris və Oksford universitetlərinin kitabxanalarında daha çox hansı 

ədəbiyyat üstünlük təşkil edirdi? a) dünyəvi ədəbiyyat b) siyasi ədəbiyyat

c) bədii ədəbiyyat d) elmi ədəbiyyat e) xüsusi ədəbiyyat

135


XIX əsrin əvvəllərində  Dalmasiya Napoleon qoşunları tərəfindən işğal 

olunarkən hansı kitabxanada saxlanılan əlyazmaların çoxu məhv edilmişdir?

a) Macar-Xorvat b) Dbrovnik , Split c) Krakov d) Silmas e) Erfurt

136


1532-ci ildə  Almaniyanın hansı şəhərində ilk kütləvi kitabxana 

yaradılmışdır?

a) Nürnberqdə b) Slovakiyada c)Auqsburqda d) Oksfordda  e) Lüksenburqda

137


XVI əsrin sonunda Oksford universiteti Kitabxanası hansı ingilis diplomatı 

və aliminin köməkliyi ilə yenidən qurulmuşdur? a) Tomas Bodleyin b) Ninko 

Moder c) Nodar Xosek d) Frensis Bekon e) Con Beyl

138


İntibah dövründə kitabxanalarda katoloqların təyinatı ilə bağlı kitab yazan 

ingilis biblioqrafı Endrü Maunselin əsəri necə adlanır? a) “ Kitabxanaların 

təşkili” b) “ Kitabxanaların uçotunun aparılması” c) “ İngilis çap kitablarının 

katoloqu” d) “ Kitabxana fondu” e) “  Kitabların qorunması139

Monqol işğalından əvvəl  Mərv şəhərindəki məscid və mədrəsə

lərin yanında on böyük kitabsaxlayıcı var idi. Onlardan ən böyüyü  hansı 

kitabxana sayılırdı? a) Əziziyyə b) Qəznəviyyə c) Ürgənc d) Xarəzm e) Mərv

140

XIII əsrdə Xarəzm kitabxanaları arasında ənzəngin fonda malik olan kitab 

xəzinələrindən biri Şahabəddin Neyraki tərəfindən təşkil olunmuş hansı 

kitabxanadır? a) Ürgəncdəki Şafil Camesi kitabxanası b) Orta Asiya 

kitabxanaları c) Xarəzm kitabxanaları d) Mərv kitabxanaları e) Ürgənc 

kitabxanaları

141

Qədim Şərq coğrafi baxımdan cənubdan şimala doğru hansı ərazilər ilə əhatə 

olunmuşdur? A)Tunisdən Çinə, Yaponiya və İndoneziyaya B)Epiyopiyadan 

Qafqaz dağlarına və Aral dəzizinin cənub sahillərinə qədər C)Kiçik Asiyadan 

başlamış Hindistan və Misirə qədər D) Kərxa və Karum çaylarının 

vadisindən başlamış Hind və Qanq çaylarına qədər E)Albaniya İberya və 

ermənistan ərazilərinə qədər 

142


1522-ci ildə minatür rəssamlıq məktəbinin yaradıcılarından olan Kəmaləddin 

Behzad hansı hökmüdarın kitabxanasına rəyis təyin olunmuşdur? a) Şeybani 

xanın b) Xarəzmşahın c) Sultan Səlimin d) Məhdumi Ağzanın e) Şah İsmayıl 

Xətainin


143

Hansı abidələr türk xalqlarının kitab mədəniyyətinin və kitabçılıq işinin 

tarixinin öyrənilməsi baxımından əvəzsiz bir mənbədir? a) Səmərqənd 

abidələri

b) Sultaniyyə abidələri c) Orxon-Yenisey abidələri d) Nişapur abidələri

144


Osmanlı imperiyası dövründə Üsküpdə İsaq bəy məqbərəsində yaradılan 

kitabxana necənci ildə təşkil olunmuşdur? a) 1445-ci ildə b) 1527-ci ildə

c) 1645-ci ildə d) 1645-ci ildə e) 1254-cü ildə

145


Hacı Qoca Sinan Paşanın  xüsusi kitabxanasındakı kitablar ölümündən sonra 

hansı kitabxanaya verilmişdir? a) Sultaniyyə b) Sultan Muradın c) II Sultan 

Səlim d)   Mehmet Paşanın e) Özünün tikdirdiyi kitabxanaya

146


XVII əsrin sonunda fəaliyyət göstərmiş mədrəsə kitabxanalarından ikisi 

hansı türk tədqiqatçısının ailəsinə  məxsusdur? a) Əli ağa Bin Yəhyaya b) 

Piri Çələbiyə c) Mehmet Paşaya d) Körpülü ailəsinə e) Sultan Mahmuda

147


Gürcüstanda çarların, knyazların, iri feodalların saraylarında mədəniyyət 

ocaqları və kitabxanalar neçənci əsrdə yaradılmışdır? a) XVI-XVII əsrdə b) 

XV –XVI əsrdə c) XII – XIII əsrdə d) IX –X əsrdə e) XVII – XVIIIəsrdə

148


XI əsrin ortalarında Novqorodda hansı   qədim rus kitabxanası yaradılmışdır

a)  Kiyev b) Konstantin c) Sofiya kilsəsi d) Xarkov  e) Vladimr

149

Konqres Kitabxanasının əsası ABŞ prezidenti tərəfindən , neçənci ildə 

qoyulmuşdur? a) 1547-ci ildə Ferri tərəfindən b) 1621-ci ildə Heyne 

tərəfindən c) 1987-ci ildə Anton tərəfindən d) 1800-cü ildə C. Adamsın 

tərəfindən e) 1954-cü ildə F. Kollin tərəfindən

150


Romada II Viktor-Emmanul adına Mərkəzi Milli Kitabxanasının əsası 

neçənci ildə qoyulmuşdur? a) 1874 b) 1947 c)1876 d) 1954 e)1698151

Forensiya  Mərkəzi Milli Kitabxanası ilkin dövrdə hansı alimin şəxsi kitab 

fondu əsasında yaradılmışdır? a) Antonio Malyabek b) Henri Sertak c) Mxail 

Koster d) Konstantin Veber e) Aleksandr Henri

152

Danimarkada kütləvi kitabxanaların neçə növü fəaliyyət göstərir. a) 5 b) 8 c) 

2 d) 14 e) 4

153


Kopanhagendəki Kral Kitabxanası neçənci ildə və kim tərəfindən təşkil 

olunmuşdur. a)  1648-ci ildə III Frederik b) 1547-ci ildə Xovkin c) 1984-cü 

idə Georgi d) 1547-ci ildə V Filip e) 1874-cü ildə Henrix

154


1532-ci ildə  Almaniyanın hansı şəhərində ilk kütləvi kitabxana 

yaradılmışdır?

a) Nürnberqdə b) Slovakiyad c)Auqsburqda d) Oksfordda  e) Lüksenburqda

155


Konqres Kitabxanasının əsası ABŞ prezidenti tərəfindən , neçənci ildə 

qoyulmuşdur. a) 1547-ci ildə Ferri tərəfindən b) 1621-ci ildə Heyne 

tərəfindən c) 1987-ci ildə Anton tərəfindən d) 1800-cü ildə C. Adamsın 

tərəfindən e) 1954-cü ildə F. Kollin tərəfindən

156

I Sultan Əbdülhəmidin hakimiyyəti dövründə İstanbulda fəaliyyət göstərmiş 

məşhur kitabxana hansıdır? a) Mehmet Murad Əfəndi b) Sultan Məcid 

kitabxanası c) Dügünlü Baba d) Əsəd Əfənd e) Murad Molla kitabxanası 

157

Ankarada ilk kütləvi kitabxana neçənci ildə təşkil olunmuşdur? a) 1458 

b)1784 c) 1987 d)1928 e) 1975

158


Türkiyənin ali məktəb kitabxanaları arasında ən böyüyü hansıdır və neçənci 

ildə təşkil olunub. a) Qazi Universiteti 1984-cü il b) Çukur Universiteti, 1874-

cü il c) Ankara Universiteti 1950-ci il d) Van universiteti 1985-ci il e) 

Türkiyə Universiteti 1964-cü il

159

İstanbul Universitetinin Mərkəzi Kitabxanası neçənci ildə təşkil olunub və 

hansı rektorun təşəbbüsü ilə a) 1925-ci ildə İ. H. Baltaçıoğlu b) 1987-ci ildə 

D, H. Altun c) 1982-ci ildə Y, F. Feyzigöl d) 1854-cü ildə R. M. Mürad

e) 1847-ci ildə N.A.Altuntac 

160


1946-cı ildə Adnan Ötüken tərəfindən hansı kitabxana yaradılmışdır. a) 

Ankara kitabxanası b) Türkiyə Milli Kitabxanası c) Ustanbul Universiteti 

Kitabxanası d) Fırat universiteti Kitabxanası e) Sultaniyyə Kitabxanası

161


Mixail Lomonosovun təşəbbüsüilə Moskvada hansı kitabxana təşkil 

olunmuşdur. a) Konstantinopol Kitabxanası b) V.İ. Lenin adına Kitabxana

c) Moskva Universiteti Kitabxanası d) MM. Lomonosov Kitabxanası

e) M.X. Krupskaya Kitabxanası

162

Peterburqda Bədaye Akademiyasının Kitabxanası neçənci ildə təşkil 

olunmuşdur? a) 1954 b)1897 c)1921 d) 165 e) 176

163

Rusiya Fedarasiyasında milli kitabxana funksiyasını hansı kitabxana yerinə 

yetirir. a) Moskva Dövlət Kitabxanası b) Rusiya Milli Kitabxanası c) 

İmperator Kitabxanası d) Salıtkov Şedrin adına kitabxana e) M.İ. Lomonosov 

adına Kitabxana

164


NATO Kitabxanası 1949-cu ildə harada fəliyyətə başlamışdır. a) Moskvada

b) Almaniyada c) Brüsseldə d) fransada e) Strasburqda

165

YUNESKO “Kütləvi kitabxanalar haqqında Manifesti” nə vaxt qəbul 

etmişdir a) 1984 b) 1854 c)1745 d)1952 e)1949

166


1946-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Daq Hammarşöld kitabxanası 

hansı şəhərdə yaradılmışdır? a) Fransa  b) İtaliya  c) Nyu-York d) Almaniya

e) Moskva

167


Beynəlxalq Ktabxana və Biblioqrafiya Komitəsinin əsası necənci ildə 

qoyulmuşdur? a) 1987 b)1964  c)1952 d)1927 e) 1987

168

Çin Milli kitabxanasının əsası necənci ildə qoyulub? a) 1984 b)1652 c)1964

d)1789 e)1909

169


Ankarada ilk kütləvi kitabxana neçənci ildə təşkil olunmuşdur? a) 1458 

b)1784 c) 1987 d)1928 e) 1975

170

Drezdendəki Saray kitabxanasının katoloqunu kim tərtib etmişdir? a) V. Sott

b) A. Nimon c) İ. Franken d) A. Saxalin e) F. Fridrix

171


XIII əsrdə Xarəzm kitabxanaları arasında ənzəngin fonda malik olan kitab 

xəzinələrindən biri Şahabəddin Neyraki tərəfindən təşkil olunmuş hansı 

kitabxanadır? a) Ürgəncdəki Şafil Camesi kitabxanası b) Orta Asiya 

kitabxanaları c) Xarəzm kitabxanaları d) Mərv kitabxanaları e) Ürgənc 

172

1861-ci ildə Palata kitabxanasıhansı kitabxanaya birləşdirildi. a) mərkəzi 

kitabxanaya b) Florensiya kitabxanasına c) Danimarka kitabxanasına

d) Malyebekin kitabxanasına e) Niderland kitabxanasına

173

174


905-ci ildə Danimarkada kitabxanaların fəliyyətinə təkan verən hansı 

cəmiyyət yaradılmışdır. a) ictimai kitabxanalar b) elmi kitabxanalar c) palata 

kitabxanaları d) dairə kitabxanaları e) sosial kitabxanalar

175


Amerika Kitabxana Assosiasiyasıyasının əsası hansı kitabxanaşünas alim 

tərəfindən qoyulmuşdur? a) A. Antoni b) M. Sott c) V. Vilhelim d) F Gertsin

e) M. Düi

176


Melvil Düi dünyada kitabxana üzrə ilk dövri mətbuatın –“ Kitabxana jurnalı” 

adlı toplununəsasını qoymuşdur. a) 1981 b)1964 c) 1876 d) 1874 e) 1962177

1946-cı ildə Adnan Ötüken tərəfindən hansı kitabxana yaradılmışdır? a) 

Ankara kitabxanası b) Türkiyə Milli Kitabxanası c) Ustanbul Universiteti 

Kitabxanası d) Fırat universiteti Kitabxanası e) Sultaniyyə Kitabxanası

178

Hacı Qoca Sinan Paşanın  xüsusi kitabxanasındakı kitablar ölümündən sonra 

hansı kitabxanaya verilmişdir? a) Sultaniyyə b) Sultan Muradın c) II Sultan 

Səlim d)   Mehmet Paşanın e) Özünün tikdirdiyi kitabxanaya

179

1532-ci ildə  Almaniyanın hansı şəhərində ilk kütləvi kitabxana 

yaradılmışdır?

a) Nürnberqdə b) Slovakiyad c)Auqsburqda d) Oksfordda  e) Lüksenburqda

180

II Ptolomey Filadelf öz hakimiyyəti dövründə ( e.ə. 285) Demetri Falerinin 

məsləhətilə  hansı böyük yunan aliminin kitabxanasını satın almışdı ? a) 

Sofoklun b) Evripidin c) Kallimaxın d) Ptolomeyin e) Aristotelin

181

Şumerlərin Semit xalqlarının əcdadı kimi qələmə verilməsinin səbəbi nə 

olub? A)Şumerlər Mesopotomiya ərazisində məskən saldıqlarına görə 

B)Şumer mədəniyyətini öyrənən mütəxəssizlərin Yəhudi alimləri olduğu 

üçün C)Şumerlərin mixi yazılardan istifadə etdiyi üçün D)İlk kitabxana 

qalıqlarının Şumer ərazisində tapıldığı üçün E)Heç biri 

182

Babil kitabxanalarının fondlarında əsasən hansı elm sahələrinə aid olan 

əsərlər saxlanılırdı. A)Coğrafiya təbabət kənd təsərrüfatı B)İqtisadiyyat, 

hüquq, siyasət C)Təsərrüfat, dini ayin və ibadət, hüquq D)Bütün elm 

sahələrinə aid olan əsərlər E)Yalnız tarix və ədəbiyyat 

183


Assuriyada ən böyük kitabxana hansı olmuşdur və fondunda nə qədər kitab 

toplanıb? A)Aşşurbanipalın təşəbbüsü ilə Neynəbada yaradılan kitabxana və 

fondunda 30 mindən çoc mixi yazılı gil kitabələr toplanıb B)İsgəndəriyyə 

kitabxanası və fondunda 4000 kitab toplanıb C)aristitel liseyi kitabxanası və 

fondunda 2000 əlyazma toplanıb D)Misir məktəb kitabxanası və fondunda 

5000 elm sahəsinə həsr olunmuş kitab toplanıb E)Çin kitabxanası və 

fondunda 8000 kitab və əlyazma toplanıb 

184


Gürcü alimi İlya Abdulladze tərəfindən neçənci ildə tədqiqat nəticəsində 

alban əlifbası aşkar edilib? A)1937-ci il 28 sentyabr B)1875-ci il 5 mart 

C)1724-cü il 23 aprel D)E.ə V əsrdə E)943-cü il 3 yanvar 

185


VI-VII əsrlərdə nəyə görə Alban əlifbası və ədəbiyyatı sıxışdırılıb kitabxana 

fondundan çıxarıldı A)Siyasi cəhətdən yararsız hesab edildiyinə görə 

B)Erməni və alban kilsələri arasındakı mübarizədə ermənilər qalib gəldiyinə 

görə C)Buradakı ədəbiyyatın bütün elm sahələrini əhatə etmədiyə görə 

D)Yeni əlifbanın aşkar olunduğuna görə E)Səbəbi yox idi 

186


Avropa ölkələrində kilsə kitabxanaları fondları neçə hissəyə ayrılırdı A)10 

B)2 C)4 D)9 E)35187

Kapitalist münasibətləri XVI əsrin sonu XVII əsrdə haralarda bərqarar olub? 

A)Fransa, Almaniya B)Niderland, İngiltərə C)İtaliya, Rusiya D)Monako, 

Peru E)Amerika, İspaniya 

188

Çin mədəniyyəti və kitabxanalarına sarsıdıcı zərbə vurdu: A)Min sülaləsinin 

hakimiyyətə gəlməsi B)XIV əsrdə Hindistandan Afrikayadək ölkələrin 

öyrənilməsi C)XII əsrdə Monqol basqını D)Müharibələrin aramsız davam 

etməsi E)Heç biri 

189


İsgəndəriyyə kitabxanası kimlər tərəfindən yandırılıb məhv edilmişdir? 

A)Müsəlman, büdpərəst, xaçpərəstlər B)Rahiblər tərəfindən C)Yerli 

hakimlər tərəfindən D)Feodallar tərəfindən E)Kimlər tərəfindən məhv 

edildiyi hələ də araşadırılır

190

Şotlandiyalı filosof Adam Gerbison bəşər tarixi hansı mərhələlərə ayırıb? 

A)Qədim, orta, yeni, ən yeni dövr B)Vəhşilik, barbarlıq, mədəniyyət tarixi 

mərhələsi C)E.ə V minillikdən eramızın III əsrinə qədər D)B.e.ə IV əsrdən 

Monqol işğallarına qədər E)Şumerlərin mövcudluğundan müasir dövrə qədər 

191


Hammurapi qanunları ilk dəfə kim tərəfindən tərcümə edilib? A)ərəb alimi 

Taha Bəkir tərəfindən B)Erotosfen Kremli tərəfindən C)Arximet və Esxil 

tərəfindən D)Heredot tərəfindən E)Sell adlı müəllif tərəfindən 

192


Şumer ədəbiyyatında neçə dastan məlumdur? A)1 B)9 C)7 D)8 E)2

193


1945-1947-ci illərdə aparılan arxeoloji qazıntılarda hansı yazılı mənbə aşkara 

çıxarılıb? A)Eşnunnanın qanunları B)Hammurapi qanunları C)Ninevya 

kitabxanası qalxları D)Şumeri mixi yazılı abidəsi E)Gilqameş dastanının ayrı-

ayrı hissələri 

194

Kalli Marksı və Englis tərəfindən Yunan mədəniyyəti və incəsənəti nə 

adlanırdı? A)"Bəşəriyyətin şah damarı" B)"Bəşər cəmiyyətinin uşaqlığının 

əksi" C)"Əvəzolunmayan sənət əsəri" D)"Tarixin ən qədim mədəniyyət 

incisi" E)"Qiymətli və nadir əlyazmalar xəzinəsi 

195


Museyonun nəznində təşkil olunan İsgəndəriyyə kitabxanasının 

yaranmasında kim yaxından iştirak edib? A)Saltikov Şedrin B)Dimitri Falerli 

C)Sokrat D)Platon E)Benjamin Franklin 

196


1903-1914-cü illərdə qazıntılarda aşkar olunan qanunda nəyə aid olan 

maddələr öz əksini tapıb? A)Əmək məcəlləsi, mülki, ailə B)Ailə, nigah, 

mülki C)Ticarət, əmlak, vergi D)Cinayət, oğurluq E)Əmlak, biznes 

197


Avropa və Asiyanı birləşdirən Konstinapol nə adlandırılıb? A)Şərqlə qərb 

arasında "Qızıl körpü" B)"Qan şəhəri" C)"Fəlakət gətirən bəxşiş" D)"Allahın 

qapısı" E)"Persoponun baş məbədi" 

198


"Hammurapi qanunları" neçə hissədən ibarətdir? A)3-giriş, maddə və nəticə 

B)2-giriş və nəticə C)4-giriş, maddə, qanun, nəticə D)1-maddə E)5-

mündəricat, giriş, maddə, məzmun, nəticə  

199

"Nineviya kitabxanasındakı kitablar  hansı halda qorunub saxlanırdı? 

A)Hökmdarın bağışladığı kitablar olduqda B)Kitabxananın mülkiyyəti 

sayıldıqda C)Kilsə kitabxanalarından alındıqda D)Müharibələr baş verdikdə 

E)Kitabxananın mühafizəsi haqqında qərar verildikdə 

200


52 hərfdən ibarət olan Alban əlifbasından istifadə nə vaxt geniş vüsət aldı? 

A)V-VII əsrlər B)II-IV əsrlər C)IX-XI əsrlər D)XIII-XIV əsrlər E)XV-XVIII 

əsrlər 

201


Konstantinapol universiteti neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb? A)1890-cı ildə 

B)1045-ci ildə C)1397-cı ildə  D)1523-cü ildə E)1043-cü ildə 

202

Yunanıstanda hansı yazıçılar faciə janrını inkişaf etdiriblər? A)Demetri 

Falerli, Sofokl B)Sokrat, Aristotel, C)Esxil, Sofokl, Ebripid D)Arostofen 

Bisanslı Appolon Edoqraf, Kallimaks E)Hesoit Herodot 

203

Nineviya kitabxanasının əsası kim tərəfindən qoyulub? A)Assuriya padşahı 

Aşşurbanipal tərəfindən B)Makedoniyalə İsgəndər tərəfindən C)Babil 

padşahı Samuabum tərəfindən D)Spartak tərəfindən E)Arostarx 

Samokrakyallı tərəfindən 

204


İsgəndəriyyə kitabxanası haqqında mənbələr nə vaxta qədər məlum olmayıb? 

A)Monqol yürüşləri başa çatana qədər B)E.ə 131-ci ildə Roma imperiyasının 

sonuna qədər C)Kitabxana məhv olana qədər D)Kitab çapı ixtira olunana 

qədər E)Tarixin hər dövründə bu kitabxana haqqında mənbələr məlum olub

205

Qədim dünya tarixi və quldarlıq quruluşu başa çatdı: A)Qərbi Roma 

imperiyasının süqutu ilə B)Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü nəticəsində 

C)Zenedit Efeslinin İsgəndəriyyə kitabxanasına rəhbər seçilməsi dövründə 

D)Konstantinapolun fəthi nəticəsində E)Ərəblərin Azərbaycana yürüşü 

nəticəsində 

206

Uyğunluğu müəyyən edin: 1.Gilqames dastanı 2.İsgəndəriyyə kitabxanası 

3."Kukxak"4."Riqveda" a.Misir b.Şumer c.Hindistan d.Koreya A)1-b, 2-a, 3-

d, 4-c B)1-c, 2-b, 3-a, 4-d C)1-a, 2-b, 3-c, 4-d D)1-d, 2-c, 3-b, 4-b E)1-d, e, 2-

a, 3-b, 4-c  

207


Aşağıdakı fikirlərdən biri yalnışdır: A)Mahabharata və Ramayana dastanları 

Hind mədəniyyətinə aiddir B)Xuanxe və Yantsızı çayları Çində yerləşir 

C)"Zəhmətlər və güllər" əsəri Zenedit Efesli tərəfindən yazılıb D)"Bədbəxlik 

gətirən bəxşiş" ifadəsi Troya atına ünvanlanıb E)"Topçular idarəsi" Rusiyada 

yerləşir

208


Yunanıstanda hansı təlim -tərbiyə sistemləri geniş yayılmışdır? A)Misir, Çin 

sistemi B)Afina, Sparta sistemi C)Roma, Afina sistemi D)Babill, Lari sistemi 

E)Efes Maru sistemi

209


Yunanlar öz mədəniyyət  və dillərinə yad olanları nə adlandırırdı? 

A)"Yunani-barbar" B)"Vandal" C)"Troya atı" D)"Vavilion" E)"Keşiş-rahib"210

Şərq dövlətləri neçə inkişaf mərhələsindən keçib? A)5 B)4 C)3 D)9 E)10

211

XV əsrdə Avropada monastr kitabxanasının fondunda nə qədər kitab var idi? 

A)1500-2000 B)500-1400 C)1000-1500 D)7000-9500 E)100-150 

212


Şumerlərdə hakimlər nə sayılırdı? A)Əsas mütləq hakim B)Kahin, cadugər 

C)Qanun tərəfdarı D)Xalq müdafiəçisi E)Uzagörən siyasətçi 

213

XII əsrdə Monqol basqını: A)Çin mədəniyyəti və kitabxanalarına sarsıdıcı 

zərbə vurdu B)Roma imperiyası və İspaniya daha qüdrətləndi C)İnsanlar 

mədəni şəkildə yemək və içməyi öyrəndi D)İnqilabın başlanmasının qarşısını 

aldı E)Çində gözə çarpacaq dərəcədə inibah baş verdi 

214


Yalız biri düzgündür? A)babilistanın əsası Hammurapi tərəfindən qoyulub 

B)Qərbi Roma imperiyası 573-cü ildə süqut edib C)Ninevyadakı kitabxana 

1849-1854-cü illərdə qazıntılar zamanı tapılıb D)Fransada Romanovlar 

sülaləsinin hakimiyyəti illəri 1520-1640-cı illəri əhatə edir E)Şahmat Çində 

ən məşhur stolüstü oyundur və Çində də yaranıb 

215


"Avesta" ya pəhləvi dilində verilən izahat nədir? A)"Gün doğuşu" deyilir 

B)"Zənd" deyilir C)"İki çay arası" deyilir D)"Yeni gün" deyilir E)"Qüdrətin 

açarı" deyilir 

216


Kilsə kitabxanaları fondları 2 hissəyə ayrılırdı: A)Avropa ölkələrində 

B)Azərbaycanda C)Ərəbistanda D)İranda E)Heç birində 

217

1045-ci ildə universitet harada açılıb? A)Nyu-Yorkda B)Konstantinapolda 

C)Afrikada D)Əl-cəzirdə E)Parisdə 

218


9 dastanın mövcud olduğu yer haradır? A)Boston B)Şumer C)Versal D)ÇXR 

E)Rusiya 

219

Rişar de Funibalın müəllifi olduğu əsər hansıdır? A)"Biblioteka" 

B)"Kitabxana tarixi" C)"Biblionomiya" D)"Ehtimal nəzəriyyəsi" 

E)"İsgəndərnamə" 

220

Sell adlı müəllif tərəfindən hansı iş yerinə yetirilib? A)İsgəndəriyyə 

kitabxanası yeni kitablarla zənginləşib B)dastan yaranıb C)Mixi yazılar aşkar 

olunub D)Qədim dövr tarixi mərhələsi öyrənilib E)Hammurapi qanunları ilk 

dəfə tərcümə edilib  

221


Kimlər öz dil və mədəniyyətinə yad olanları "yunani-barbar" adlandırırdı 

A)Yunanlar B)Almanlar C)İtaliyanlar D)Aramilər E)əfqanlar 

222

Hett dilində yazılmış gil lövhəcik- kitabələr hansı dillərdə yazılmışdır? 

A)Çin, rus, gürcü, şumer B)Şumer və akkad, luviya, pala, hurri C)Şumer, 

babil , misir, D)Hind, çin, yəhudi, assur E)Hansı dildə yazıldığı hələ də 

məlum deyil 

223


Hindistanla bağlı  hansı yazılı mənbələr bizə gəlib çatmışdır? A)E.ə III-II 

əsrlərdə yaranmış yazılı mənbələr B)E.ə IV-II əsrlərdə-Mauriya sülaləsi 

dövründə brahmi əlifbası ilə yazılmış mənbələr C)B.e.ə V minillikdə 

yaranmış Mahabharata yazılı mənbəsi D)E.ə II-I minilliyə aid "Ved" dini 

ədəbiyyatı E)Hind və Qanq çayları ərazisində tapılan yazılı abidələr 

224

Pifaqor məktəbində kimlər çalışa bilərdilər? A)Yalnız aristokrat cəmiyyətin 

rütbəli nümayəndələri B)özünün bütün əmlakından əl çəkən, ət yeməyən, qan 

tökməyə meyilli olmayanlar C)Hüquq, fəlsəfə, tarix elmlərini tədris edənlər 

D)Kitabxana işçiləri E)Yunanıstana sədaqətlə xidmət edən hərbçillər 

225


Oksirinx şəhəri xarabalıqlarından tapılan üzərində mətn yazılmış 

papiruslarda nə haqqında məlumat öz əksini tapıb? A)İsgəndəriyyə 

kitabxanasında işləmiş kitabxanaçı alimlərin adları sütun şəklində verilib 

B)İsgəndəriyyə kitabxanasını məhv edən xalqların adları verilib C)Misir-hind 

müharibələri xronoloji qaydada öz əksini tapıb D)Yunanıstanda hökmdarlıq 

edən şəxslərin nəsil şəcərəsi E)Həm İsgəndəriyyə kitabxanası həm də elm 

sahələrinə dair məlumatlar 

226


"Biblionomiya" əsərinin müəllifi kimdir? A)Dimitri Falerli B)Zenedit Efesli 

C)Rişar de Furnibal D)Kalli Marks E)Conatan Svift  
Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2-3--bank-nzart-sistemind.html

2-3--bilim-beru---bsekege.html

2-3--bklresejlk.html

2-3--centralnaya-i.html

2-3--chto-delat---k.html